Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2016

ОБЗОРИ

REVIEWS

И. Даскалов и В. Петрова.
Eхокардиографско изследване на миокардната деформация. Клинични приложения (Част іі)
резюме>>

А. Дашева-Димитрова.
Оптимална възраст за хирургично лечение на деца с тетралогия на Фало
резюме>>

И. Тончев.
Отделение „гръдна болка“. Възможно ли е в България?
резюме>>

I. Daskalov and V. Petrova.
Examination of the myocardial mechanics by echocardiography. Clinical applications (part іі)
summary>>

A. Dasheva-Dimitrova.
Optimum age for surgical treatment of children with tetralogy of fallot
summary>>

I. Tonchev.
Chest pain unit. Is it possible in Вulgaria?
summary>>

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Ст. Денчев, C. Димитров и H. Емилова.
Различия в ангиографските характеристики и прогнозата при синдрома на забавен кръвоток в коронарните артерии и коронарния синдром х


М. Бончева и M. Радкова.
Пациенти с исхемична болест на сърцето и последвала коронарография – оценка на възпалението и липидния статус като риск за остър коронарен инцидент
резюме>>

S. Denchev, S. Dimitrov and N. Emilova.
Characteristic angiographic features and different prognosis of slow coronary flow syndrome and cardiac syndrome x
summary>>

M. Boncheva and M. Radkova.
Patients with ischemic heart disease and follow coronarography – evaluation of inflammation, lipid status and risk of heart attacks
summary>>

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

CASE REPORTS

  А. Дашева-Димитрова.
Муколипидоза іі тип – клиничен случай със сърдечно засягане
резюме>>

А. Дашева-Димитрова, П. Митев, М. Денев, М. Павлов
и Г. Христов.
Комплекс на carney – фамилен предсърден миксом резюме>>
A. Dasheva-Dimitrova.
Mucolipidosis type ii – clinical case with cardiac involvement
summary>>

A. Dasheva-Dimitrova, P. Mitev, M. Denev, M. Pavlov
and G. Chistov.
Carney complex – family atrial myxoma summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив