Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2015

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

K. Узунова, Е. Филипова и Т. Веков.
Сравнителен анализ на терапевтична ефикасност, безопасност и разходна ефективност на антиаритмични лекарства: флекаинид, пропафенон и амиодарон
резюме>>

K. Uzunova, E. Filipova and T. Vekov.
Comparative analysis of therapeutic efficacy, safety and cost-effectiveness of antiarrhythmic drugs: flecainide, propafenone and amiodarone
summary>>

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

CASE REPORT

М. Стойнев, Д. Мицов, Г. Стефанов и З. Каменова. Перкутанна реваскуларизация при остра мезентериална тромбоза в Специализираната болница за активно лечение по кардиология – ямбол резюме>>

M. Stoynev E. Mitsov, D. Stefanov and Z. Kamenova. Percutaneous revascularization in acute mesenteric thrombosis in the yambol specialized hospital for active treatment in cardiology summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Е. Димитрова, Е. Трендафилова, Е. Костова, А. Александров и Н. Гочева.
Метформин-асоциирана лактатна ацидоза резюме>>

Р. Цвеова, Т. Янева, Г. Димитров, Д. Пендичева-Духленска, С. Въндева, Й. Матрозова, О. Белчева, Ат. Миткова, К. Найденов, С. Захариева, Р. Търновска-Къдрева, Г. Начев, В. Митев И Р. Кънева.
Локус 9Р21 и революцията в генетиката на сърдечно-съдовите заболявания – роля в съдовата патология и риска от развитие на исхемична болест на сърцето резюме>>

И. Мазнев И Т. Мегова.
Рехабилитация при болни с миокарден инфаркт – исторически преглед и отражение върху общата смъртност, сърдечно-съдовата смъртност и рискът от повторен миокарден инфаркт
резюме>>

E. Dimitrova, E. Trendafilova, Е. Kostova, A. Alexandrov and N. Gotcheva.
Metformin-associated lactic acidosis summary>>

R. Tzveova, T. Yaneva, G. Dimitrov, D. Pendicheva-Duhlenska, S. Vandeva, Y. Matrozova, K. Naydenov, O. Beltcheva, At. Mitkova, S. Zacharieva, R. Turnovska-Kadreva, G. Nachev, V. Mitev and R. Kaneva.
Locus 9P21 and the revolution in cardiovascular genetics – contribution in vascular pathology and evaluation of coronary artery disease risk summary>>

I. Maznev and T. Megova.
Rehabilitation in patients with myocardial infarction – a historical review and the impact on overall mortality, the cardiac mortality and the risk of recurrent myocardial infarction
summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив