Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Т. Болярова-Конова, Г. Мичева, Б. Първанов Д. Трендафилова-Лазаров, А. Димитрова-Карамфилова, Б. Баев и Г. Начев.
Някои маркери на възпалението в периферна кръв при пациенти с хроничен пародонтит
и връзката им с коронарната болест на сърцето  резюме>>     


Св. Георгиева, А. Савова, М. Манова, М. Димитрова и Г. Петрова.
Анализ разход-минимум при превенция на тромботични сърдечно- и мозъчносъдови събития с комбинирана фиксирана дозова форма резюме>>     

Т. Веков.
Управление на фармацевтичните разходи чрез диференцирани реимбурсни стойности резюме>>

T. Bolyarova-Konova, G. Micheva, B. Parvanov, D. Trendafilova-Lazarova, A. Dimitrova-Karamfilova,
B. Baev and G. Nachev.

Some inflammatory markers in the peripheral blood of patients with chronic periodontitis and their relationship with coronary artery disease summary>>

S. Georgieva, A. Savova, M. Manova, M. Dimitrova,
G. Petrova.

Cost-minimization analysis in the prevention of cardiovascular and cerebrovascular events with a fixed dose combination form summary>>

Т. Vekov.
Management of pharmaceutical expenditure by differentiating reimbursement values 
summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Пл. Гацов.
Бета-блокерите в лечението на сърдечната недостатъчност – ефекти върху сърдечната
смъртност и рехоспитализациите резюме>>

Г. Найденова, Р. Цвеова, Р. Канева, Г. Начев и В. Митев.
Влияние на полиморфните варианти в гена
за пропротеин конвертаза субтилизин кексин тип 9 (PCSK9) върху нивата на холестерол и риска
от исхемична болест на сърцето резюме>>     

А.Чобанов, М. Симова и Г. Златанчева.
Артериалната хипертония – какво се промени резюме>>

А.Чобанов, М. Симова и Г. Златанчева.
 Необходимо ли е ехокардиографското изследване в условията на спешност  резюме>>

Pl. Gatzov.
Beta blockers in the treatment of heart failure – effects on cardiac mortality and rehospitalizations summary>>

G. Naydenova, R. Tzveova R. Kaneva, G. Nachev and V. Mitev.
The effect of polymorphisms in PCSK 9 gene on cholesterol levels and the risk of coronary artery disease summary>>

А. Chobanov, M. Simova and G. Zlatancheva.
Arterial hypertension – what is changed? summary>>

А. Chobanov, M. Simova and G. Zlatancheva.
 Is it required to make echocardiographic examination in the emergency room? summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив