Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2013

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Т. Веков Икономическа оценка на здравни програми за лечение на сърдечна недостатъчност резюме>>

Т. Vekov. Economic evaluation of health care programmes for the treatment of heart failure         summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Е. Вучева и Н. Дончева. Липопротеин (а) – биомаркер за сърдечно-съдови заболявания. Енигма и предизвикателство  резюме>>

Р. Цвеова, Р. Кънева, А. Миткова, И. Паскалева и В. Митев. Роля на генетичните фактори при определяне на клиничната ефикасност на клопидогрел  резюме>>

М. Миланова и М. Лесева. Антибиотичната политика в кардиологията  резюме>>

М. Миланова. Цена и ефективност на изобразителните техники на сърцето     резюме>>

Г. Бекярова, К. Братоева и Н. Бекяров. Пикочна киселина и съдово увреждане при метаболитен синдром    резюме>>

Е. Vucheva and N. Doncheva. Lipoprotein (a) – Biomarker for cardiovascular diseases. Enigma and challenge summary>>

R. Tzveova, A. Mitkova, R. Kaneva, I. Paskaleva and V. Mitev. The role of genetic factors in determining the clinical efficacy of clopidogrel  summary>> 

M. Milanova and M. Leseva. Antibiotic policy in cardiology  summary>>   

M. Milanova. Price and performance of heart imaging techniques summary>>
           
G. Bekyarova, K. Bratoeva and N. Bekyarov. Uric acid and vascular disorders in metabolic syndrome      summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив