Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Т. Веков.
Терапевтични и икономически показатели на специализирана болница за активно лечение
по кардиология, гр. Ямбол през 2010 г. резюме>>

Н. Димитров, Я. Симова, Х. Матеев, М. Радкова,
П. Павлов и И. Ташева.
Сравнение на ранната спрямо селективната инвазивна стратегия при пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента резюме>>

Х. Матеев, Я. Симова и Цв. Кътова.
Клинична оценка на нова система
за телемониториране на сърдечния ритъм резюме>>

Н. Радева, Хр. Романова и Р. Радев.
Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания при хора с намалена работоспособност над 90%
и нуждаещи се от придружител резюме>>

T. Vekov.
Therapeutic and economic indicators of specialized hospital for active treatment in cardiology --  
Yambol for 2010 резюме>>

N. Dimitrov, I. Simova, H. Mateev, M. Radkova,
P. Pavlov and I. Tasheva.
Comparison between early and selective invasive strategy in patients with acute coronary syndrome without st segment elevation резюме>>

H. Mateev, I. Simova and T. Katova.
Clinical evaluation of a novel mobile heart rhythm telemonitoring system резюме>>

N. Radeva, H. Romanova and R. Radev.
Risk factors for cardiovascular diseases in individuals with 90% work incapacity and need of assistance summary>>

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

CONTRIBUTING OF HEALTH PRACTICE


М. Григоров, Г. Тодоров, Т. Драганов,
В. Томова и С. Рахими.
Синдром такоцубо резюме>>

 


M. Grigorov, G. Todorov, T. Draganov,
V. Tomova and S. Rahimi.
Takotsubo syndrome резюме>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Т. Янева-Сиракова, Р. Търновска-Къдрева, Л. Трайков.
Синдром на ранно съдово стареене резюме>>

Т. Янева-Сиракова, Р. Търновска-Къдрева,
Ц. Бонева и Г. Димитров.
Проучвани медикаменти за лечение
на пулмонална хипертония
резюме>>

Т. Yaneva-Sirakova, R. Tarnovska-Kadreva, L. Traykov.
Early vascular aging syndrome

T. Yaneva-Sirakova, R. Tarnovska-Kadreva, Ts. Boneva and G. Dimitrov.
Medicinal products studied for the treatment 
of pulmonary hypertension
резюме>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив