Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2010

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Б. Кръстев, Е. Кинова, Б. Пенчева, Р. Михайлов, С. Кюркчиев, И. Кехайов, Е. Иванова, Н. Златарева и А. Гудев. Биомаркери за ранна диагноза на кардиотоксичност при химиотерапия резюме>>

Е. Стайкова, Т. Донова и Мл. Григоров. Съпоставка на клинични и инструментални изследвания при жени със стенокардия и миокарден инфаркт резюме>>

Т. Веков. Сравнително изследване на разходите при фармацевтична (АТС) и терапевтична (МКБ) реимбурсация на лекарствени продукти за лечение на сърдечно-съдови заболявания резюме>>

B. Krastev, E. Kinova, B. Pencheva, R. Mihailov, S. Kyurkchiev, I. Kehayov, E. Ivanova, N. Zlatareva and A. Goudev. The role of biomarkers in early diagnosis of chemotherapy-induced cardiotoxicity summary>>

E. Staykova, T. Donova and Ml. Grigorov. Clinical and instrumental characteristics of coronary disease in women summary>>

T. Vekov. Comparative study of the expenses related to pharmaceutical (by ATC) and therapeutic (by ICD) reimbursement of cardiovascular medicines summary>>

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

Е. Кинова, Н. Златарева и А. Гудев. Ехокардиографски показатели за вътрекамерна механична диссинхрония при преценката на пациенти със сърдечна недостатъчност за ресинхронизираща терапия резюме>>


E. Kinova, N. Zlatareva and A. Goudev. Echocardiographic parameters of intraventricular mechanical dyssynchrony in selection of heart failure patients for cardiac resynchronization therapy  summary>>

 

ОБЗОРИ

REVIEWS

 
Е. Ваврек. Терапевтично приложение на ултразвук при остри исхемични съдови заболявания резюме>>

E. Vavrek. Therapeutic application of ultrasound in acute ischemic vascular diseases summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив