Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2009

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Проспективно проследяване на пациентите след имплантация на стент в каротидната артерия в УМБАЛ “Св. Анна” за периода 2006-2007 година резюме>>

Двуетапна перкутанна коронарна интервенция при болни с много­кло­нова ко­ро­нар­на болест – опитът на Националната  кардиологична болница резюме>>

Рискови фактори при лица с остър инфаркт на миокарда в за­ви­си­мост от професионалната им принадлежност резюме>>

Негативни поведенчески фактори при на­след­ствено обременени със сърдечно-съдови заболявания резюме>>

Prospective follow-up of patients undergone carotid stenting at UMHAT “Sv. Anna” – Sofia for the period 2006-2007 summary>>

Two-staged percutaneous coronary intervention in patients with multiple-vessel coronary artery disease – experience of the National Heart Hospital summary>>

Comparative study of risk factors among patients with acute myocardial infarction from different professional groups summary>>

Negative health-behavioural factors in inherited predisposition to car­diovascular diseases summary>>

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE


Международният и българският опит в областта на инвазивната и интервенционална кардиология – развитие,  необходимост, резултати резюме>>

Мениджмънт на сърдечно-съдовите заболявания в България според принципите на новото обществено здравеопазване резюме>>


The international and bulgarian experience in invasive and interventional cardiology: development, ne­cessity, outcomes summary>>

Management of cardiovascular diseases in Bulgaria  accor­ding to the new public health principles summary>>

 

ОБЗОРИ

REVIEWS

 

Флувастатин и редукция на сърдечно-съдовия риск резюме>>

Артериална хипертония и коронарен резерв. Доказателства за повлияване на коронарния резерв от лечение с периндоприл резюме>>

Анализ на резултатите относно намаляването на смъртността от коронарна болест в САЩ през периода 1980-2000 г. резюме>>


Е. Trendafilova. Fluvastatin and reduction of cardiovascular risksummary>>

Arterial hypertension and coronary flow reserve. Evidences for coronary reserve improvement with Perindopril treatment summary>>

Analysis of reduced mortality from coronary disease in the USA for the period 1980-2000 summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив