Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2006

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Ефективно нехирургично лечение на ациенти с пейсмейкър-инфекция - 10-годишно проследяване. резюме>>

Радиофреквентна катетърна аблация на бавния път при атриовентрикуларна нодална риентри тахикардия – резултати и проследяване при 179 пациенти. резюме>>

Effective non surgical treatment of patients with pacemaker infections - 10 years of follow-up. summary>>

Slow path­way radiofrequency catheter ablation for atrioventricular nodal reentrant tachycardia – results and follow-up in 179 patients. summary>>

РЕФЕРАТИ

Превенция на предсърдното мъждене с АСЕ инхибитори и ангиотензин-рецепторни блокери

Рандомизирано двойносляпо плацебо-контролирано многоцентрово проучване върху ефектите на аденозин като добавка към реперфузионното лечение на острия миокарден инфаркт (AMISTAD-II)

Методиката Timi Frame Count, отчитаща броя на заснетите кадри при пациенти с аортна стеноза и нормални коронарни артерии

Нов алгоритъм за предоперативна оценка на сърдечно-съдовата система при пациенти, планирани за пулмонална резекция

Местоположение на руптурите на плаките при нативните коронарни артерии. Ултразвуково вътресъдово изследване
на 3 кръвоносни съда

Функционален статус и качество на живота след спешна реваскуларизация при остър миокарден инфаркт, усложнен
с кардиогенен шок

Връзката между дисперсията на Р-вълната и диастолната дисфункция

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив