Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 4/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

РОЛЯ НА ФАРМАЦЕВТИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА
НА ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: ХИПЕРТОНИЯ

А. Стоименова¹, Г. Драганов², М. Манова¹, А. Савова¹
и Г. Петрова¹

¹Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет,
Медицински университет – София, България

²Катедра по фармацевтична химия,
Фармацевтичен факултет,
Медицински университет – София, България

Резюме. Целта на тази публикация е да представи и анализира някои успешни програми за мениджмънт на социалнозначими заболявания (в частност сърдечно-съдови заболявания) с участието на фармацевти, в различни региони от света и да коментира възможностите им за приложение в български условия. Обобщени са резултатите от 17 публикации, обхващащи периода 1999-2010 г. Анализирани са базите данни PubMed, Scopus, ScienceDirect и интернет с ключови думи: “хронични заболявания”, “фармацевти”, “обучение” и “обучителни програми”, “сърдечно-съдови заболявания” и “хипертония”. Резултатите от избраните публикации показват, че ангажирането на фармацевтите в мениджмънта на хипертонията подобрява грижата за пациентите по отношение на оптимизиране на терапията, осигурява подкрепа за придържане към терапията и е оценена високо от пациентите и техните лекари.
Ключови думи: хронични заболявания, фармацевти, хипертония, сърдечно-съдови заболявания

THE ROLE OF PHARMACISTS IN THE MANAGEMENT
OF CHRONIC DISEASES: HYPERTENSION

A. Stoimenova¹, G. Draganov², M. Manova¹,
A. Savova¹ and G. Petrova¹

¹Department of Organization and Economics
of Pharmacy, Faculty of Pharmacy,
Medical University – Sofia

²Department of Pharmaceutical Chemistry,
Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia

Summary. The purpose of this publication is to present and analyse some successful programs for management of chronic diseases, particularly cardiovascular diseases, involving pharmacists in different regions of the world, and to comment the opportunities for application of similar programs in Bulgaria. 17 scientific papers published from 1999 till 2010 have been summarized. PubMed, Scopus, ScienceDirect and Internet were searched using the keywords "chronic diseases", "pharmacists", "training" and "training programs", "cardiovascular diseases" and "hypertension". The results from the selected publications clearly showed that the involvement of pharmacists in the management of hypertension improves patient care and optimizes treatment, supports adherence to therapy and it is appreciated by patients and their physicians.
Kew  words: chronic diseases, pharmacists, hypertension, cardiovascular diseases

МЕНИДЖМЪНТ В КАРДИОЛОГИЯТА
MANAGEMENT IN CARDIOLOGY

СВРЪХХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Т. Веков
Български кардиологичен институт

Резюме. Представени са подробен дълбочинен анализ и изследване на разхо­дите за хоспитализация при две основни сърдечно-съдови заболявания (исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъч­ност), които неизменно присъстват във всички изказани или публикувани мнения по проблемите за наличие на свърхдиагностика и свръххоспитализация при лечението на сърдечно-съдови забо­лявания. За да бъдат направени обективни заключения, е извършен сравнителен графичен анализ на нивата на хоспитализациите в нашата страна и в други държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), където икономическите показатели и данните за заболяемостта са съизмерими. Анализът на болничното лечение на сърдечно-съдови заболявания в България показва сигнификантни данни за наличие на свръххоспи­тализация по повод ангина пекторис без инвазивна диагностика и интервенционално лечение (КП № 47) и при лечението на сърдечна недостатъчност (КП № 52). И в двата случая нивата на хоспитализации в България са над 3 пъти по-високи от регистрираните в страните от ЦИЕ. Основните причини са както нереалистично ниските реимбурсни стойности на клиничните пътеки, така и алгоритмите на клиничните пътеки, в които липсват препоръки за диагностични и терапевтични решения, тяхната последователност и зависимост. Налага се изводът, че възприетата от НЗОК структура е неприложима както за контрол на качеството, така и за идентифициране и преустановяване на случаите на свръхдиагностика и свръх­хоспитализация. По този начин здравноосигурителната система е фокусирана върху интересите един­ствено на медицинските специалисти, като въпросите за качеството на здравеопазването, достъпността и удовлетворението на пациентите не са в здравнополитическия фокус.
Ключови думи: исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, лечение, ниво на ре­имбурсация, сравнителен анализ

EXCESSIVE HOSPITALIZATION
FOR THE TREATMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN BULGARIA

T. Vekov
Bulgarian Heart Institute

Summary. A study and a detailed analysis of hospitalization costs were performed for two major cardiovascular diseases (ischemic heart disease and heart failure) that constantly are present in all expressed or published opinions on the issues of available overdiagnosis and excessive hospitalizations for treating cardiovascular diseases. For the purpose of objective conclusions, a comparative graphical analysis of the difference between hospitalization rates in Bulgaria and other Central and Eastern European (CEE) countries was performed, having in mind the comparability of economic parameters and morbidity data for these countries. The analysis of hospital treatment of cardiovascular diseases in Bulgaria has shown statistically significant evidence for available excessive hospitalizations with regard to angina pectoris without invasive diagnosis and interventional treatment (CP № 47) and for the treatment of heart failure (CP № 52). In both cases, the hospitalization rates in Bulgaria were 3 times higher than those recorded in the CEE countries. The main reasons include not only the unrealistically low reimbursement costs of the clinical pathways, but also the available algorithms of clinical pathways, lacking recommendations for diagnostic and therapeutic decisions in their succession and interdependence. The inevitable conclusion is that the structure adopted by the NHIF is not applicable for the quality control, identification and cessation of cases of overdiagnosis and excessive hospitalizations. Thus, the health insurance system is focused on the interests of medical professionals only, while the issues of health care quality, accessibility and patient satisfaction remain neglected.
Key words: ischemic heart disease, heart failure, treatment, level of reimbursement, comparative analysis

АНАЛИЗ НА МЕТОДИКАТА И ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОБЕМИ И ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ  ПРЕЗ 2011 г. (ФИНАНСОВИ ПРОГНОЗИ)
Т. Веков
Български кардиологичен институт

Резюме. През 2011 г. Постановление № 304/17.12.2010 г. на Министерския съвет за определяне на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване става основният нормативен документ за финансиране на болничната помощ в България. В резултат са намалени цените на клиничните пътеки в сектора на инвазивната и интервенционална кардиология средно с 25%. Избраната методика не отчита спецификата на лечебните процедури в различните терапевтични области и като цяло се ощетяват високоспециализираните разходоемки дейности, които получават рестриктивно ниски реимбурсни цени. Съществуват неяснота и липса на терапевтична логика при определянето и на реимбурсните обеми за инвазивните и интервенционалните дейности. Административно се ограничава достъпността на пациентите с инфаркт на миокарда до първична ангиопластика. По този показател и до момента България е изоставаща страна в рамките на Европейския съюз. Прогнозните финансови загуби за сектора възлизат на над 14 млн. лв. годишно. Подобни финансови прогнози неминуемо ще се отразят върху достъпността и качеството на лечението, терапевтичните резултати и демотивацията на медицинските специалисти.
Ключови думи: инвазивна и интервенционална кардиология, финансиране на болничната помощ, реимбурсни цени, реимбурсни обеми, финансови прогнози

ANALYSIS OF THE METHOD AND FIXED VOLUMES AND COSTS OF MEDICAL PROCEDURES RELATED TO INVASIVE DIAGNOSTICS AND INTERVENTIONAL TREATMENT IN YEAR 2011 (FINANCIAL PROGNOSIS)
T. Vekov
Bulgarian Cardiac Institute – Sofia

Summary. In year 2011, principal enactment for financing hospital care in Bulgaria becomes Ordinance № 304/17.12.2010 of the Council of Ministers for determining the volumes, costs and methods of valuation and payment for medical care (article 55, paragraph 2, section 2 from the Health Insurance Law). As a result, costs of clinical paths in the sphere of invasive and interventional cardiology have decreased by an average of 25%. The chosen method does not consider the specificity of treatment procedures in different therapeutic areas, and generally, causes loss to highly specialized expensive procedures by reducing their reimbursement costs. Also, there is a lack of distinctness and therapeutic logic in the determination of reimbursement volumes for invasive and interventional procedures. Accessibility of patients with acute myocardial infarction to primary angioplasty is restricted administratively. According to this indicator, Bulgaria is still far behind the other countries from the European Union. The expected financial losses in this field are estimated up to over 14 million levas per year. Such financial prognoses will inevitably affect accessibility and quality of treatment, as well as therapeutic results and medical specialists’ motivation.
Key words: invasive and interventional cardiology, financing hospital care, reimbursement costs, reimbursement volumes, financial prognosis

ОБЗОРИ

REVIEWS

НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА
И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК

И. Груев и А. Тончева
НМТБ” Цар Борис ІІІ”, Клиника по вътрешни болести

Резюме. Застаряването на популацията в икономически развитите страни превърна ставните заболявания и хроничната болка в едни от основните предизвикателства пред медицинската практика. Най-широко използваните медикаменти за борба с тези проблеми са нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС). През последното десетилетие обаче се натрупаха редица доказателства за това, че НСПВС водят до повишаване на сърдечно-съдовата болестност и смъртност. Целта на настоящия обзор е да предостави най-съвременна информация по въпроса за сърдечно-съдовия риск при употребата на НСПВС.
Ключови думи: НСПВС, СОХ-2 инхибитори, сърдечно-съдов риск, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт

NSAIDs AND CARDIOVASCULAR RISK
I. Gruev and A. Toncheva
NMTH "Tzar Boris III", Department of Internal Medicine

Summary. The chronic pain causes one of the most serious medical problems among the aging population of the economically developed countries. That is why the NSAIDs are very extensively used. During the last decade, a growing concern about their cardiovascular safety occurred. The aim of this review is to show the up- to date information about NSAIDs and cardiovascular risk.
Key words: NSAID, COX2- inhibitors, cardiovascular risk, myocardial infarction,  stroke

 

РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ
БЕТА-БЛОКЕРИ. СОБСТВЕН ПОГЛЕД

Е. Манов
КПВБ, УМБАЛ „Александровска”

Резюме. Бета-блокерите се използват в комплексното лечение на пациенти с артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, тахиаритмии. Тази лекарствена група обаче е особена, тъй като представителите ú се различават значително един от друг. Всеки един от тях трябва да бъде разглеждан и използван не като обикновен представител на групата, а като медикамент с индивидуални качества и предназначение. Направеният критичен анализ на препоръките за приложението им, както и на други литературни данни по темата, позволяват да бъдат направени следните обобщения: 1. Пропранолол е подходящ за лечение на пациенти с хипертиреоидизъм и портална хипертония. 2. Употребата на соталол се ограничава в повлияването на някои видове аритмии. 3. Карведилол е неселективен бета-1-рецепторен блокер с допълнителен вазодилатативен ефект; метаболитните му ефекти са дискусионни; съществува огромен обем доказателствен материал за ползите от приложението му при лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност. 4. Метопролол е представител на селективните бета-блокери от второ поколение; по-ниската му бета1-селективност изисква приложение на по-високи дози, което е свързано респективно с по-чести странични ефекти. 5. Небиволол е третогенерационен продукт с допълнително вазодилататорно действие, за който има доказателства че е бета-1-неселективен в човешкия миокард. 6. Бизопролол е с много висок кардиоселективен индекс; комбинацията на този факт с оптимален фармакокинетичен профил го правят уместен за лечение на пациенти с ИБС, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония и тахиаритмии. Поради високата му кардиоселективност терапевтичен ефект се постига при нисък риск от странични и нежелани реакции. Въз основа на всичко изложено, може да се обобщи, че в групата на бета-блокерите, където повечето от представителите са индивидуалисти, бизопрололът е най-универсалният агент.
Ключови думи: бета-блокери, кардиоселективност, странични ефекти

THE DIFFERENCE BETWEEN THE COMMONLY USED BETA-BLOCKERS. AN AUTHOR’S VIEW
E. Manov
KPVB, University Hospital "Alexandrovska"

Summary. Beta-blockers are used for the treatment of hypertension, ischemic heart disease, heart failure and tachyarrhythmias. This therapeutic group is quite specific, as its various representatives have major differences between them. Each member of this group has to be looked upon and considered not as an ordinary representative of the group, but rather as a therapeutic choice with individual characteristics and applications. The performed analysis and recommendations of the betablockers’ use, along with the various data from scientific articles on the subject, allow the following conclusions: 1. Propranolol is suitable for the treatment of patients with hyperthyroidism and portal hypertension. 2. The use of sotalol is limited to some rhythm disturbances. 3. Carvedilol is a non-selective beta-1-receptor blocker with additional vasodilative effects; its metabolic effects are disputable and controversial; there is an enormous pool of evidence supporting its use for the treatment of heart failure. 4. Metoprolol is a representative of the second generation selective beta-blockers; its lesser cardioselectivity requires its use at higher doses, which is related, respectively, with higher frequency of adverse. 5. Nebivolol is a third generation representative with additional vasodilative effects, for which there are evidence that it is beta-1-non-selective in human myocardium. 6. Bisoprolol is with a very high selectivity index; the combination of this fact, along with its optimal pharmacokinetic profile makes it an adequate choice for the treatment of patients with IHD, HF, hypertension and tachyarrhythmias. Due to its high cardioselectivity, its therapeutic effects are achieved at a low risk of adverse drug reactions. Based on the above stated,, the conclusion can be made that among the highly individually differentiated representatives of the group, bisoprolol is the one with the most universal use.
Key words: beta-blockers, cardioselectivity, adverse drug reactions

 

РОЛЯТА НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО В РАЗВИТИЕТО НА ОСТРИ КОРОНАРНИ
СИНДРОМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС И БЕЗ НАРУШЕНИЯ
НА ГЛИКЕМИЯТА

Ж. Чернева1
1Катедра по вътрешни болести, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска”,  МУ – София

Резюме. През 1999 г. The American Heart Association обявява диабета за сърдечно-съдово заболяванe. Атеросклеротичните лезии в големите съдове могат да предшестват развитието на диабетa, което показва, че двата процеса имат общи патогенетични пътища. Връзката на дисгликемията с исхемичната болест на сърцето (ИБС) се осъществява от наличието на персистиращо възпаление. В него участват голям брой субстанции, известни като цитокини – интерлевкини, матриксини, острофазови белтъци, адхезионни молекули, химиокини – моноцитният химиоатрактантен белтък и неговите изоформи, тумор-некротичният фактор, интерфероните и др. Те играят съществена роля във всеки етап от атеросклерозата – от първоначалното привличане на циркулиращи клетки към ендотела до отслабване на фиброзната шапка и руптура на плаката. От друга страна, посочените биомаркери са свързани и с нарушенията на глюкозния метаболизъм. При пациенти със затлъстяване и дисгликемия например е налице повишен интерлевкин-8, което стимулира адхезията на моноцитите към ендотелните клетки. При пациенти със захарен диабет тип 2 е увеличена концентрацията на IL-18 и TNF-α. Тези факти в голяма степен потвърждават теорията за общи патогенетични механизми като биологично явление на двете заболявания и подчертават значението и необходимосттa от по-обстойно изучаване на цитокините в областта на сърдечно-съдовата диабетология. Тяхното терапевтично повлияване – прилагането на активатори за протективните интерлевкини и инхибитори за интерлевкините с неблагоприятен ефект, потискане на секрецията на TNF-α и матриксините, може да бъде важен подход за едновременния контрол на атеросклерозата и диабета.
Ключови думи: възпалителни цитокини, остър коронарен синдром, прогноза

THE ROLE OF INFLAMMATION IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME
IN PATIENTS WITH AND WITHOUT DYSGLYCEMIA

Zh. Cherneva1
1Department of Internal Disеases, Clinic of Cardiology, MHAT ”Aleksandrovska”, MU – Sofia

Summary. In 1999, the American Heart Association stated that diabetes mellitus is a “cardiovascular disease”. Large vessel atherosclerosis can precede the development of diabetes, suggesting that rather than atherosclerosis being a complication of diabetes, both conditions may share genetic and environmental antecedents. The common link between dysglycemia (diabetes mellitus and disturbances of glucose homeostasis – impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance) and coronary heart disease is due to the persistent inflammation. Inflammatory cytokines (interleukines, matrixins, adhesion molecules, acute-phase proteins, chemokines, TNF-alpha) play an important role at each step in the pathogenesis of atherosclerosis – from the initial adhesion of cells to the endothelium to the destabilization of the plaque and its rupture. On the other hand, they are associated with impairments of glucose metabolism too. For example, it was found that obese patients with impaired fasting glucose exhibit elevated concentrations of interleukin (IL)-8, that increases monocyte adhesion to human aortic endothelial cells. In patients with diabetes mellitus and obesity, the concentration of TNF-alpha and IL-18 is also increased. These facts further support the unifying etiologic theory of diabetes and heart disease, emphasizing the importance of a cardiovascular diabetologic approach to these cytokines for future research. A pharmacologic simultaneous targeting of interleukins and matrixins might provide an effective means to concurrently control both atherosclerosis and diabetes.
Key words: inflammatory cytokines, acute coronary syndrome, prognosis

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив