Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 4/2007

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПРИЛОЖЕНИЕ НА LEVOSIMENDAN (SIMDAX®) ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ІІІ-ІV ФУНКЦИОНАЛЕН КЛАС ПО NYHA.
ПРЯКО ХЕМОДИНАМИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА 14 ПАЦИЕНТИ ЗА 48 ЧАСА

Мл. Григоров, Б. Зехиров, Г. Григоров, Г. Тодоров,
Г. Георгиева и М. Нейкова

Втора МБАЛ – София

Резюме. Пряката оценка на сърдечната функция както в норма, така и при сърдечна недостатъчност, се основава на измерване на основни хемодинамични показатели – най-често със Swann-Ganz катетър в условията на дясна сърдечна катетеризация. Предмет на настоящото изследване е проследяването на промяната в някои от тези показатели (ударен обем, сърдечен минутен обем, сърдечен индекс, системно съдово съпротивление и т.н.) при пациенти с обострена хронична сърдечна недостатъчност ІІІ-ІV функционален клас по NYHA преди и до 48 часа след венозна инфузия с левосимендан. Освен това повечето болни са проследени клинично и ехокардиографски на първия месец, а някои от тях – и на шестия месец. Доказва се ранният положителен ефект на левосимендан върху помпената функция на сърцето.

Ключови думи: левосимендан, сърдечна недостатъчност, хемодинамика, сърдечна катетеризация, Swann-Ganz катетър

APPLICATION OF LEVOSIMENDAN (SIMDAX®) FOR HEART FAILURE OF III-IV FUNCTIONAL CLASS AFTER NYHA.
DIRECT HEMODYNAMICAL FOLLOW-UP OF 14 PATIENTS WITHIN 48 HOURS

Ml. Grigorov, B. Zehirov, G. Grigorov, G. Todorov,
G. Georgieva and M. Heykova

Second MHAT – Sofia

Summary. Direct assessment of the cardiac function both normal and in heart failure works on a measurement of basic hemodynamic indices – commonly by Swann-Ganz catheter during a right cardiac cathetеrization. The present study follows up the change of some of these indices (stroke volume, cardiac output, cardiac index, peripheral vascular resistance etc.) in patients with exacerbated heart failure 3th or 4th NYHA class before and up to 48th hour after levosimendan intravenously infusion. In addition, most patients are followed up clinically and by echocardiography on the 1st month and some of them – on the 6th month. We demonstrate the early favourable effect of levosimendan upon the pump function of the heart.

Key words: levosimendan, heart failure, hemodynamic, cardiac catheterization, Swann-Ganz catheter

КАЗУИСТИКА
CASE REPORTS

ХИРУРГИЧНА СТРАТЕГИЯ СПРЯМО АОРТНИЯ КОРЕН
ПРИ СИНДРОМА НА MARFAN
В. Данов, П. Панайотов, М. Славов, В. Корновски, Г. Бъчваров и Д. Панайотова

Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Резюме. Едно от най-често срещаните наследствени заболявания на съединителната тъкан – синдромът на Marfan – остава все още рядко диагностицирано въпреки характерния морфологичен изглед на повечето пациенти. Полиорганната изява на синдрома начело със сърдечно-съдовите му усложнения понижава преживяемостта на пациентите без оперативна намеса до 30-40 год. Основна причина за смъртността е прогресивната дилатация на аортния корен с последваща дисекация и/или руптура на аортата. Съвременните оперативни техники целят да предотвратят тези потенциално фатални усложнения, а при вече настъпили – да спрат прогресията им. Ключови моменти са изборът на момента за планова хирургия и конкретната оперативна стратегия. Наред със стандартната процедура на Bentall-DeBono в практиката настъпват и нови оперативни техники като клапносъхраняващи операции и др. Вероятно всяка от тях има приложение при определени групи пациенти. Нашите предпочитания обаче са насочени към протезиране на аортната клапа и възходящата аорта с реимплантация на коронарните остиуми към протезата (Bentall-DeBono).

Ключови думи: синдром на Marfan, аортен корен, аортна дисекация, аневризма на възходящата аорта, аортна хирургия

SURGICAL STRATEGY TOWARDS THE AORTIC ROOT IN MARFAN'S SYNDROME
V. Danov, P. Panayotov, M. Slavov, V. Kornovski, G. Bachvarov and D. Panayotova

Department of Cardiac Surgery, UMHAT “Sv. Marina” – Varna

Summary. One of the most frequent inherited connective tissue disorders – the Marfan's syndrome, still remains a rare diagnose despite the typical appearance of most of the patients. The multiorgan pathology of the syndrome and its cardiovascular complications lower the survival without surgery to 30 – 40 years. Leading cause of death is the progressive dilatation of the aortic root followed by dissection and/or rupture of the aorta. The contemporary surgical techniques aim at the prevention of these potentially fatal complications and if already occurred – at discontinuation of their progression. Keystones are the choice of timing for the elective surgery and the specific surgical strategy. The Bentall-DeBono procedure remains standard, but newer operative techniques like valve-sparing operations advance in practice. Each technique is probably applicable in the suitable group of patients. Still our method of choice remains the aortic valve and aortic root replacement with composite graft and reimplantation of the coronary arteries into the prosthesis (Bentall-DeBono).

Key words: Marfan's syndrome, aortic root, aortic dissection, aneurism of the ascending aorta, aorta surgery


ОБЗОРИ
REVIEWS
 

НОВ ПОГЛЕД КЪМ ДЕГЕНЕРАТИВНАТА АОРТНА СТЕНОЗА
K. Колева, Н. Златарева и А. Гудев

Клиника по кардиология, УМБАЛ “Царица Иоанна” -– София

Резюме. Дегенеративната аортна стеноза (ДАС) е най-честата дегенеративна клапна лезия. Засяга 2% от населението над 65 години. Тя е и най-честата причина за клапно протезиране в развитите страни при пациенти над 60-годишна възраст. От 1/2 до 2/3 от пациентите с аортна стеноза умират от терминална сърдечна недостатъчност. ДАС обхваща континуума от ранната клапна склероза до тежката клапна калциноза. През последните десетилетия се представят нови данни за активния характер на аортната клапна дегенерация, която споделя много общи рискови фактори и характеристики с атеросклерозата. Доказано е повишеното количество на редица възпалителни маркери, цитокини и клетки на възпалението (антитела срещу оксидиран LDL, цитокини – трансформиращ растежен фактор-β1, интерлевкин-1β, моноцити, макрофаги, Т-лимфоцити, пенести клетки и др.) в областта на лезията на засегнатите пациенти. Заболяването може да остане дълъг период от време клинично непроявено. Клиничната изява предопределя неблагоприятна краткосрочна прогноза. Установени са генни мутации, асоциирани с клапната лезия. Редица класически рискови фактори също оказват влияние върху прогресията. Обсъждат се нови стратегии в терапията на заболяването.

Ключови думи: дегенеративна аортна стеноза, атеросклероза, маркери на възпалението

A NEW LOOK TOWARDS THE DEGENERATIVE AORTIC STENOSIS
K. Koleva, N. Zlatareva and A. Goudev

Clinic of Cardiology, UMHAT “Tsaritsa Yoanna” – Sofia

Summary. Degenerative aortic stenosis (DAS) is the most common degenerative valvular lesion. It affects 2% of the population over 65 years of age. It's the most common reason for valvular prosthesis operations in Western world in patients over 60 years of age. Half to 2/3 of the patients with aortic stenosis die from terminal heart failure. Another 10-20% die from sudden cardiac death due to malignant arrhythmias. DAS in not a one step process. It includes the stages from the early valvular sclerosis to the severe valvular calcification. New data for the active character of the aortic valvular degeneration that shears many common risk factors and characteristics with atherosclerosis are represented in scientific literature in the last decades. High levels of inflammatory markers, cytokines and inflammatory cells (antibodies to the oxidized LDL, cytokines – transforming growth factor-β1, interleukin 1β, monocytes, macrophages, T-lymphocytes, foam cells and others) are found in the valvular lesion of affected patients. The valvular lesion can remain for a long time clinically asymptomatic. Clinical symptoms determine bad short-term prognosis. Gene mutations associated to the lesion are found. Some of the classical risk factors also pay role in the process. New therapeutic strategies are being discussed.

Key words: degenerative aortic stenosis, atherosclerosis, inflammation markers

 

РОЛЯ НА ХОМОЦИСТЕИНА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ
НА СЪДОВОЕНДОТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 1

К. Тодорова-Ананиева

СБАЛАГ ”Майчин дом”

Резюме. Прееклампсията, като уникално за човешката бременност усложнение, се среща при жените със захарен диабет с непроменливо висока честота, достигаща до 39%. Предполага се, че първичната ендотелна дисфункция е водещият патофизиологичен механизъм за възникване на прееклампсията. Повишеният хомоцистеин през бременността при жени със захарен диабет самостоятелно или в съчетание с други фактори – хронична хипергликемия, хиперинсулинемия, оксидативен стрес и др., е рисков фактор за съдовоендотелни увреждания и повишено тромбообразуване в плацентните кръвоносни съдове. Настоящият литературен преглед поставя на обсъждане въпроса за ролята на хомоцистеина в патогенезата на прееклампсията при бременни жени с диабет.

Ключови думи: захарен диабет, прееклампсия, ендотелна дисфункция, хомоцистеин, оксидативен стрес

THE ROLE OF HOMOCYSTEINE FOR VASCULAR ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PREGNANT WOMEN WITH DIABETES MELLITUS TYPE 1
K. Todorova-Ananieva

SHATAG “Maychin dom”

Summary. Preeclampsia as a unique complication in human pregnancy. It is a common condition in pregnant women with diabetes mellitus with prevalence of 39%. It is supposed that primary endothelial dysfunction is a key pathophysiological mechanism in preeclampsia. Elevated homocysteine during pregnancy in women with diabetes alone or in complex with other factors – chronic hyperglycemia, hyperinsulinemia, oxidative stress etc. is a risk factor for vascular endothelial disturbances and hypercoagulation in placental blood vessels. In this review, the role of homocysteine in pathogenesis of preeclampsia in pregnant women with diabetes is discussed.

Key words: diabetes mellitus, preeclampsia, endothelial dysfunction, homocysteine, oxidative stress

 

АЛГОРИТЪМ ЗА НЕИНВАЗИВНО СЪДОВО ИЗСЛЕДВАНЕ В СТАДИЙ НА СУБКЛИНИЧНА АТЕРОСКЛЕРОЗА
М. Любомирова

Клиника по нефрология, МБАЛ ”Александровска” – София

Резюме. Днес се търси начин за ранно идентифициране на сърдечно-съдовите рискови фактори, за определяне на рисковете за сърдечно-съдова болест при пациентите и за ранна неинвазивна съдова диагностика на началната съдова болест във фазата преди образуването на атеросклеротична плака. Доплеровото изследване на общата каротидна артерия и на бъбречните съдове се използва за оценка на съдовата резистентност. Те заедно с определянето на дебелината на интима–медия на каротидните съдове могат да бъдат ранни маркери за начална съдова болест.

Ключови думи: сърдечно-съдови рискови фактори, резистент-индекс на бъбречните съдове, резистент-индекс на каротидната артерия, дебелина на интима–медия

ALGORITHM FOR NONINVASIVE VASCULAR EXAMINATION IN THE EARLY STAGE OF SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS
M. Lubomirova

Clinic of Nephrology, MHAT “Alexandrovska” – Sofia

Summary. Today all efforts are made for early identification of all cardiovascular risk factors in patients at risk as well as for early noninvasive vascular examination in subclinical atherosclerosis stage. Doppler ultrasound examination of the carotid and renal arteries is used to assess vascular resistance. Together with carotid intima-media thickness measurement, it can be used as marker for early vascular disease- stage before atherosclerotic plaque occur.

Key words: cardiovascular risk factors, renal and carotid resistive index, intima-media thickness

 

РЕКРЕАЦИОННИ ДРОГИ И КАРДИОВАСКУЛАРЕН РИСК
Ю. Раденкова-Саева

Клиника по токсикология, МБАЛСМ “Н. И. Пирогов” – София

Резюме. Употребата на рекреационни дроги в съвременното общество достига епидемични нива. Приемането на твърди дроги като кокаин и хероин расте, с регистрирани 1.5 млн. потребители в Европейския съюз. Приемането на психоактивни вещества (ПАВ) често е съпроводено от усложнения, включително и риск от преждевременна смърт. В частност, рекреационните дроги имат неблагоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система. Стимулантите на ЦНС – кокаин, екстази и амфетамини, могат да причинят тахикардия, вазоконстрикция, непредсказуеми изменения на кръвното налягане, зависещи от взетата доза, остра миокардна криза (в резултат на исхемия или директен токсичен ефект на психоактивното вещество). Морфинът и неговият полусинтетичен аналог хероинът са най-честите наркотични аналгетици, с които се злоупотребява, и са причина за почти половината от смъртните случаи, свързани с наркотици. Документирани са различни брадикардии и тахиаритмии, бактериален ендокардит, некардиогенен белодробен оток. Някои летливи вещества могат да потиснат сърдечната дейност, въздействайки на синоатриалния възел. Документирани са исхемия и инфаркт на миокарда, както и трудно различима кардиомиопатия. Повечето от неблагоприятните сърдечни ефекти, причинени от ПАВ, се отчитат при млади хора и са потенциално обратими.

Ключови думи: рекреационни дроги, кардиоваскуларен риск, неблагоприятни здравни ефекти

RECREATIONAL DRUGS AND CARDIOVASCULAR RISK
J. Radenkova-Saeva

Toxicology Clinic, MHATEM “N. I. Pirogov” – Sofia

Summary. The consumption of recreational drugs has reached epidemic proportions. The consumption of harder drugs such as cocaine and heroin is rising, with an estimated 1.5 million problem users in the European Union. Drug use is commonly associated with complications, including an increased risk of premature death. In particular, recreational drugs have profound effects on cardiovascular function. Sympathetic activation by cocaine, ecstasy, and amphetamine can lead to varying degrees of tachycardia, vasoconstriction, and unpredictable blood pressure effects, depending on the dose taken, acute myocardial depression (due to ischaemia or a direct toxic effect of the drug). Morphine and its semisynthetic analogue heroin are the most commonly misused narcotic analgesics, accounting for almost half of drug related deaths. Various bradyarrhythmias and tachyarrhythmias have been reported, bacterial endocarditis, non cardiogenic pulmonary oedema. Some volatile substances can reduce sinoatrial node automaticity and suppress cardiac conduction. Myocardial ischaemia and infarction as well as a poorly characterised cardiomyopathy have been reported. All these drugs have important effects on cardiovascular function that significantly contribute to adverse events. Most adverse cardiac events occur in young adults and are potentially reversible.

Key words: recreational drugs, cardiovascular risk, adverse healt effects

 

АНЕМИЯ И ХРОНИЧНА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ЕТИОЛОГИЯ, КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
А. Гудев1, М. Предовски1 и Н. Станчева2

1Кардиологична клиника, МБАЛ “Царица Йоана” – София
2Кардиологична клиника, МБАЛ “Г. Странски” – Плевен

Резюме. Анемията е често срещана при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН), но няма единно становище за нейното разпространение. Тя води до влошаване на симптомите и до намален функционален капацитет при пациентите с умерена и тежка ХСН. Анемията е независим прогностичен рисков фактор за повишена заболяемост, смъртност, лош клиничен изход, чести хоспитализации и влошено качество на живот при пациентите с ХСН. Клиничните състояния, свързани с повишен риск за развитие на анемия при пациенти с компрометирана систолна функция, са напредналата възраст, женският пол, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН). Лечението на анемията при болните с ХСН все още се дискутира. Употребата на еритропоетин-сти­мулиращи протеини (EСП) изглежда обещаващ терапевтичен метод, който подлежи на допълнителни клинични проучвания. Протичащото в момента голяма международно проучване RED-HF изследва ефекта на дарбепоетин-алфа върху прогнозата при тази група пациенти.

Ключови думи: хронична сърдечна недостатъчност, анемия, хронична бъбречна недостатъчност, клинични последствия и изход, лечение, дарбепоетин-алфа

ANEMIA AND CHRONIC HEART FAILURE. PREVALENCE, ETIOLOGY, CLINICAL SIGNIFICANCE AND TREATMENT
A. Goudev1, M. Predovski1 and N. Stancheva2

Cardiology Clinic, MHAT “Tzaritza Yoanna” – Sofia
Cardiology Clinic, MHAT “G. Stranski” – Pleven

Summary. Anemia is commonly seen in patients with chronic heart failure (CHF), but there is no consensus regarding the prevalence of anemia in these patients. Anemia has been associated with worsened symptoms and reduced functional status in patients with moderate to severe CHF. Furthermore, it has been identified as an independent prognostic risk factor for morbidity, mortality, negative еffect on the outcome of the disease, greater likelihood of hospitalization and worsened quality of life. Clinical circumstances associated with high risk of anemia are older age, female sex, chronic renal failure. The utilization of erythropoietic stimulating proteins (ESP) is a promising therapeutic method. The recent clinical trials will provide evidence for their benefits. The ongoing RED-HF trial is testing the effect of darbepoetin alfa on prognosis in patients with HF and anemia.

Key words: chronic heart failure, anemia, chronic renal failure, clinical consequences and outcomes, treatment, darbepoetin alfa

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив