Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 4/2006
АВТОРСКИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАМПАНИЯТА "ЗДРАВО СЪРЦЕ"
ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК --
СОФИЯ, 2005
Св. Цонев, К. Витлиянова и Т. Донова
Клиника по кардиология, КПВВ “Проф. Ст. Киркович”,
МУ -- София

Резюме.
Артериалната хипертония (АХ) е основен здравен и социален проблем. Тя е причина за преждевременната смърт на 7.1 млн. души годишно. Честотата на АХ в България е висока и обхваща 42.8% от мъжете и 39.7% от жените на възраст между 25 и 64 год. Целта на настоящото проучване е да се установи честотата на рисковите фактори за АХ чрез провеждането на рандомизирано изследване на лица от централен софийски район. На доброволен принцип са включени 543 души. Използвани са стандартизирани инструментални и анкетни методи. Всички измервания на артериалното налягане (АН) са проведени с електронен сфигмоманометър (OMRON M6). Измерването на процента мастна тъкан в организма се провежда с импедансметър OMRON BF 306. Ин­формацията от проучването е анализирана с програмния статис­ти­чески пакет SPSS 10.0. Установява се висок относителен дял на затлъстяването сред изследваната група -- 46.7% от лицата са с над­нор­мено тегло. Средната обиколка на талията (показател за висцерално затлъстяване) е над норматa както при жените (81.9 ± 14.84), така и при мъжете (94.1 ± 13.7), (р < 0.001). Една трета от изследваните лица (30.4%) са със стойности на АН > 140/90 mm Hg. Честотата на контролираната артериална хипертония при лица на моно- и комбинирана антихипертензивна терапия е съответно 53.7 и 45.5%. В заключение може да се каже, че от­че­тената висока честота на затлъстяване, както и високите средни стой­ности на талията (над горна граница на нормата и за двата пола) определят водещото място на затлъстяването като рисков фактор за раз­витието на АХ.

RESULTS FROM THE CAMPAIGN “HEALTHY HEART”
FOR ESTIMATION OF CARDIOVASCULAR RISK – SOFIA , BULGARIA , 2005
Sv. Tsonev, K. Vitlianova and T. Donova.

Summary. Arterial hypertension (AH) is a major public health problem that results in a substantial social and economic burden. It causes early death in approximately 7.1 millions of people annually. Frequency of AH in Bulgaria is high: 42.8% and 39.7% in women and men aged 25-64 years, respectively. The aim of the study was to investigate the risk factors of AH in a randomised study of subjects -- residents of a central region of Sofia . There were 543 volunteers included in the study. Assessment of risk factors was done by the standardized instrumental and interview methods. All measurements of the values of blood pressure were made with OMRON 6 Sphygmomanometer. Measurement of the percentage of fat tissue was done with Impedancemeter OMRON BF 306. The collected information was analysed by the SPSS version 9.0. A high proportion of obesity was established -- 46.7% of the investigated individuals were with a various degree of overweight. The mean values of the waist circumference as a measurement of the visceral fat tissue were above the normal values both in females (81.9 ± 14.84) and in males (94.1 ±13.7), (р< 0.001). One third of the study subjects (30.4%) were with uncontrolled values of their blood pressure (>140/90 mmHg). The rate of controlled hypertension among the subjects on mono- and combined antihypertensive therapy was 53.7 and 45.5%, respectively. In conclusion, the observed high frequency of obesity, as well as the high mean values of the waist circumference over the normal ranges in both sexes reveal the leading role of obesity as a risk factor for AH among the population studied.

Key words: hypertension/prevention and control; obesity, morbid/prevention and control; risk factors (source: MeSH)

КАЗУИСТИКА

CASE REPORT

РАННИ КЛИНИЧНИ И ЕЛЕКТРОМИОГРАФСКИ ПРОМЕНИ ПРИ НОДОЗЕН ПОЛИАРТЕРИТ
П. Цветанов1, М. Атанасова2, К. Яблански3, П. Илиева4, М. Дановска1, С. Стефанов3, Й. Йорданов5 и В. Капарашева5
1 Катедра по неврология и неврохирургия, МУ – Плевен
2 Отделение за интензивно лечение,
УБ “Лозенец” -- София
3 Катедра по вътрешни болести, МУ – Плевен
4 Катедра по инфекциозни болести, МУ – Плевен
5 Катедра по патологична анатомия, МУ – Плевен

Резюме. Съединителнотъканните заболявания са системни възпалителни заболявания и могат да съчетават общи симптоми като засягане на мускули, стави и кожа. Чест компонент на тези заболявания е наличието на васкулитни или други имунно медиирани промени в съдовете. При пациентите с миозит могат да се открият симптоми, характерни за други съединителнотъканни болести. Дерматомиозитът (ДМ) мо­же да се асоциира с белези на склеродермия или смесена съединителнотъканна болест. Полимиозитът (ПМ) се асоциира с много автоимунни заболявания, а изолираните му форми са рядкост. ДМ и ПМ могат да протичат с неспецифични симптоми, като фебрилитет, артралгия и фе­номен на Raynaud. При тези случаи миогенният компонент в началото е слаб и може да бъде пропуснат. В статията е разгледан случаят на 27-годишен HbsAg+ пациент с нодозен полиартериит и пролонгирано начало с ми­ал­гия и набелязана мускулна слабост на фона на фебрилитет, артралгия и изразена загуба на телесно тегло. Мускулната биопсия показва наличие на перимизиални възпалителни инфилтрати и промени на мускулните влакна. Шест месеца по-късно се манифестира разгърната клинична картина на нодозен полиартериит, асоцииран с миозит и множествен мононеврит.

EARLY CLINICAL AND EMG ABNORMALITIES
IN POLYARTERITIS NODOSA
P. Tzvetanov, K. Yablansky, P. Ilieva, M. Danovska,
S. Stefanoff, Y. Yordanov and V. Kaparasheva.

Summary. The connective tissue diseases are systemic inflammatory diseases sharing the common features of involving of muscle, joints, and skin. Vasculitis or other immune mediated changes in the vasculature are often a component of these diseases. Patients with myositis may be found to have features of other connective tissue disorders. Dermatomyositis (DM) may be associated with features of scleroderma and mixed connective tissue disease. Polymyositis (PM) is associated with many systemic autoimmune diseases, and isolated PM is rare. DM and PM may be associated with non-specific symptoms such as fever and arthralgia, and with Raynaud's phenomenon. In such patients, the myositic component may be mild and initially overlooked. We present a 27-year-old patient with HbsAg+ polyarteritis nodosa and prolonged oncet with myalgia, mild proximal muscle weakness associated with fever, arthralgia, and significant weight loss. The muscle biopsy revealed perimysial inflammation with muscle fibre pathology. Six months later, the clinical features of polyarteritis nodosa associated with myositis and multifocal mononeuropathy were manifested.

Key words: polyarteritis nodosa/pathology; electromyography (source: MeSH)

ОБЗОРИ
REVIEWS

СИНДРОМ "ТАКО-ЦУБО" -- НОВО ЗАБОЛЯВАНЕ В СПЕКТЪРА НА ИСХЕМИЧНАТА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
Пл. Гацов
Кардиологична клиника,
Национална кардиологична болница -- София

Резюме. През 1990 г. японски автори за пръв път описват синдром на остър миокарден инфаркт с ST-елевация и нормални коронарни артерии. Най-често използваното име на синдрома е тако-цубо. Пред­ло­жени са множество патофизиологични механизми за неговото възникване, като най-често обяснение са психоемоционалният стрес и високото ниво на катехоламините в кръвта с въздействие върху коронарната микроциркулация. Засега в света са описани само единични случаи и малки групи болни с характеристика, отговаряща на синдрома. Въпреки това от публикациите се очертават някои тенденции. Първоначалното впечатление за доброкачественост на синдрома се промени поради наличието на случаи на сърдечна недостатъчност до кардиогенен шок, ритъмни и проводни нарушения и вътрекамерна тромбоза с централна и периферна емболизация.

TAKO-TSUBO SYNDROME -- A NEW DISEASE IN THE CORONARY ARTERY DISEASE RANGE
Pl. Gatzov

Summary. In 1990, Japanese authors described for the first time the synd­rome of acute myocardial infarction with ST-elevation and normal coronary arteries. The most frequently used name of the syndrome is tako-tsubo. Many pathophysiological mechanisms have been proposed but psycho-emotional stress and high catheholamine levels in the blood with their influence on the coronary microcirculation are the most frequent explanation. Up to now, in the world there are only single cases and small groups with the characteristic picture of the syndrome. The first impression of a benignity of the syndrome has been changed because of the incidence of heart failure and cardiogenic shock, rhythm and conductance disorders, and ventricular thrombosis with central or peripheral embolism.

Key words: myocardial infarction/diagnosis; stress, psychological/psychology (source: MeSH)

НЕОБХОДИМО ЛИ Е НОВИ МАРКЕРИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК И ПРОГНОЗАТА ПРИ ОМИ ДА НАВЛЯЗАТ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
П. Йорданова-Лалева1 и Ф. Григоров2
1 Централна клинична лаборатория;
2 Кардиологична клиника; УМБАЛ “ Г. Странски” -- Плевен

Резюме. През последните десетилетия прогнозата при болните с остър миокарден инфаркт (ОМИ) значително се подобри, но остават още много нерешени проблеми, свързани преди всичко с оценката на кратко­срочния и дългосрочния риск и съответно с избора и осъществяването на оптималната терапевтична стратегия. Натрупват се все повече доказа­телства за необходимостта в комплексната оценка на риска да бъдат включени нови маркери за преценяване на риска при ОМИ в краткосрочен и дългосрочен план, в помощ на избора или дори като основа за избор на оптимална и успешна терапевтична стратегия. Такива маркери могат да бъдат натриуретичният пептид (маркер за състоянието на хемодинамиката); високо чувствителният С-реактивен протеин (маркер за възпалението, свързан с дългосрочната прогноза); микроалбуминурията; показателите на въглехидратния метаболизъм, добавени към традиционните общоприети прогностични фактори; нивото на ензимната активност (КФК и КФК-МБ) и тропонинът (маркери за миокардната увреда). През последното десетилетие настъпи промяна в разбирането за ролята на микроалбуминурията. От рисков и прогностичен фактор, свързван първоначално със захарния диабет, днес данните от редица проучвания дават основание да се приеме, че микроалбуминурията е рисков фактор за сърдечно-съдови инциденти, независимо от наличието на захарен диабет. Състоянието на въглехидратния метаболизъм при ОМИ има съществено влияние върху прогнозата. Изглеждат логични търсенията за формиране на високорискови констелации, които да подпомогнат или дори да се превърнат в основа за избора на терапевтичните стратегии, базирани на оценката на риска и свързаната с него прогноза при ОМИ.

NEW MARKERS FOR THE CARDIOVASCULAR RISK AND THE PROGNOSIS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION -- ARE THEY NECESSARY FOR THE CLINICAL PRACTICE?
P. Jordanova-Laleva and F. Grigorov.

Summary. Over the last decades, prognosis in patients with acute myocardial infarction (AMI) has significantly improved, but there still are problems to be solved regarding assessment of short- and long-term risks and the choice and administration of an optimal therapeutic strategy. There is good evidence that complex assessment of risk in AMI should include new markers for assessment of short- and long-term risk to be used to assist or even serve as a basis for choice of optimal and effective therapeutic strategy. These markers may include the natriuretic peptide (in assessment of hemodynamics), the highly sensitive C-reactive protein (in assessment of the inflammation for long-term prognosis), microalbuminuria, markers of carbohydrate metabolism in addition to routine prognostic factors, level of enzyme activity (creatine phosphokinase – CPK and CPK-MB), and troponin (markers for myocardial lesion). During the last decade, there have been changes in the understanding of the role of microalbuminuria, traditionally viewed as a prognostic factor in diabetes mellitus. Today, data obtained in a number of investigations have demonstrated that there are good reasons to consider microalbuminuria as a risk factor for cardiac events, notwithstanding the presence of diabetes. Carbohydrate metabolism in AMI patients is essential for making a prognosis. It can be concluded that it is logical to try to identify a formation of high-risk constellations, which can be of use for or even serve as a basis for the choice of therapeutic strategies based on risk assessment and prognosis in AMI.

Key words: myocardial infarction/diagnosis; carbohydrates/metabolism; albumi­nuria; risk assessment/methods (source: MeSH)

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив

© 2007-2008