Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2015

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЕНДОТЕЛИНИ И ТЕХНИ РЕЦЕПТОРИ
Г. Богданов, Р. Методиев и Н. Бояджиева
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София
Резюме. От откриването на ЕТ-1 през 1988 г. се натрупаха значими експериментални и клинични изследвания върху механизмите на действие и фармакологията на ендотелини, изолираха се техни рецептори и се създадоха лекарства за лечение на белодробна артериална хипертония (БАХ). Убедителни данни в литературата документират ролята на ЕТ1 като пептид и вазоконстриктор в патогенезата на БАХ. Бяха създадени т.нар. двойни „рецепторни антагонисти” (ЕТA/ЕТB), които редуцират по-значимо вазоконстрикцията в различни кръвоносни съдове, включително и в белодробните артерии. През последните години се създават и се проучват експериментално нови генерации на ЕТ антагонисти. Съществува риск от хепатотоксичност при тези лекарствени средства. Въпреки този факт не спират усилията да се намерят ефективни антагонисти на ендотелини с цел да се намали смъртността при пациентите от БАХ. Нови и оскъдни са изследванията за епигенетичната регулация на ендотелини. Документирани са промени в гена EDN1 чрез модификация на хистони и ДНК метилиране, които имат роля в регулацията на ЕТ-1. Целта на настоящия обзор е да се посочат най-съвременните данни и прогресът в областта на ендотелините и тяхната роля в създаването на нови фармакологични средства.
Ключови думи: ендотелин, ендотелинови рецептори, белодробна артериална хипертония

 

NEW RESEARCH ON ENDOTHELINS AND THEIR RECEPTORS
G. Bogdanov, R. Metodieva And N. Boyadjieva
Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
Summary. Since the discovery of ET-1 in 1988, there has been substantial experimental and clinical research in the field of endothelins, their receptors and the development of new medications for the treatment of pulmonary hypertension. There is convincing evidence in the literature which demonstrates the role of ET-1 as a peptide and vasoconstrictor in the pathogenesis of pulmonary hypertension. New generations of ET-receptor antagonists where developed in the recent years for the treatment of pulmonary hypertension and despite their hepatotoxicity, the research continues. The research on the epigenetic regulation of endothelins is new and insufficient. The aim of the current review is to present the newest data about the research on endothelins and their role in the development of new medications.
Key words: endothelins, endothelin receptors, pulmonary hypertension

Контраст-индуцирана нефропатия – диагноза, превенция и клинично значение
И. Петрова и Е. Трендафилова
Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница – София
Резюме. Контраст-индуцираната нефропатия (КИН) е широко разпространен и клинично значим проблем при пациентите, които са подложени на инвазивни процедури, изискващи контрастни вещества. Основният рисков фактор за развитието на КИН е предшестваща бъбречна дисфункция, особено в комбинация със захарен диабет. В основата на превенцията стои подходящата рискова стратификация, интравенозната хидратация с физиологичен серум или натриев бикарбонат, преустановяването на нефротоксичните медикаменти, използването на ниско- или изоосмоларни контрастни вещества и редуцирането на приложената доза. Въпреки че приложението на ацетилцистеин е широко разпространено, то остава недоказано ефективно. Нарастващият брой проучвания демонстрира силна връзка на КИН с последващи сериозни нежелани краткосрочни и дългосрочни събития като смъртност, увеличен болничен престой, прогресия на бъбречното заболяване и увеличаване на здравните разходи. Предстои да се докаже дали КИН е причина или просто лош прогностичен маркер за тяхното настъпване.
Ключови думи: контраст-индуцирана нефропатия, контрастни вещества, превенция, клинични последици

 

CONTRAST-INDUCED NEPHROPATHY – DIAGNOSIS, PREVENTION
AND CLINICAL OUTCOMES

I. Petrova And E. Trendafilova
Clinic of Cardiology, National Heart Hospital – Sofia
Summary. Contrast-induced nephropathy (CIN) is a widely recognized and clinically significant problem in patients undergoing invasive procedures that require contrast administration. The major risk factor for developing CIN is preexisting renal dysfunction, particularly in association with diabetes. The cornerstone of prevention is appropriate risk stratification, intravenous hydration with normal saline or sodium bicarbonate, withholding of nephrotoxic medications, use of low or isoosmolar contrast, and contrast dose reduction. Although N-acetylcysteine administration is popular, it remains unproven. A growing number of studies demonstrating strong associations of CIN with serious, adverse short and long-term outcomes as mortality, prolonged hospitalization, progression of kidney disease and increased healthcare expenditures. It should be proven if CIN is the reason for these outcomes or just a poor prognostic marker for their occurrence.
Key words: contrast-induced nephropathy; contrast media; prevention; clinical outcomes

Eхокардиографско изследване на миокардната деформация (Част I)
И. Даскалов и В. Петрова
Клиника „Спешна терапия“, Военномедицинска академия – София
Резюме. Speckle tracking echocardiography (STE) е нов ехокардиографски метод, който позволява обективна, количествена оценка на глобалната и регионалната миокардна функция. Предоставя възможност за изчисляване на миокардната деформация в различни равнини от една позиция и в един сърдечен цикъл. Основно предимство пред тъканната доплер-ехокардиография (ТДЕ) е, че е ъгъл-независим метод. Преди въвеждането на STE, единственият ъгъл независим метод за изследване на ЛК деформация е бил сърдечният магнитен резонанс. Въпреки че остава златен стандарт, използването на магнит е ограничено поради високата цена, дългото време за анализ и изискването за ниска сърдечна честота. Данните от проучвания показват, че STE е достатъчно точна и надеждна алтернатива.
Ключови думи: STE, миокардна деформация, стрейн, стрейн рейт, тъканни скорости

 

EXAMINATION OF THE MYOCARDIAL MECHANICS BY ECHOCARDIOGRAPHY (PART I)
I. Daskalov and V. Petrova
Clinic of Emergency Care and Therapy, Military Medical Academy – Sofia
Summary. Speckle tracking echocardiography (STE) is a new echocardiography method, which gives objective and qualitative estimation of the global and regional myocardial function. It presents an opportunity to assess the myocardial deformation in different directions, using one plane for one cardiac cycle. The general advantage of STE is that it is angle-independent compared to the tissue Doppler imaging (TDI). Before using STE routinely in clinical practice, the only angle independent method for investigation of the left ventricular deformation was cardiac MRI. Although the MRI is a gold standard, its usage is restricted due to high price, long time to analyze the data and recommendations for low heart rate. The research data show that STE is useful modality and alternative for evaluation of myocardial deformation.
Key words: STE, myocardial deformation, strain, strain rate, tissue velocities

Обструктивна сънна апнея – нетрадиционният сърдечно-съдов рисков фактор
В. Минчева и И. Груев
Клиника „Кардиология“, Национална транспортна болница – София
Резюме. Обзорът представя кратка характеристика на основните понятия, свързани с обструктивната сънна апнея. Обсъждат се взаимовръзките с най-разпространените сърдечно-съдови заболявания – артериална хипертония, ритъмни нарушения, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, мозъчносъдова болест. Определя се рисковият профил на болестта. Посочват се резултати от използването на терапията при пациенти с обструктивна сънна апнея като средство за намаляване на сърдечно-съдовата заболяемост.
Ключови думи: обструктивна сънна апнея, апнея-хипопнея индекс, сърдечно-съдов риск, непрекъснато положително налягане на въздуха

 

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA – A NON-TRADITIONAL CARDIOVASCULAR
RISK FACTOR

V. Mincheva and I. Gruev
Clinic of Cardiology, National Transport Hospital – Sofia
Summary. This review offers a short description of the major notions associated with obstructive sleep apnea, discussing the relationships with the most prevalent cardiovascular diseases such as arterial hypertension, rhythm disorders, coronary heart disease, heart failure, cerebrovascular disease. The risk profile of the disease is outlined. Results are given from the use of СРАР therapy in patients with obstructive sleep apnea as a means of restricting cardiovascular morbidity.
Key words: obstructive sleep apnea, apnea-hypopnea index, cardiovascular risk, continuous positive air pressure (СРАР)

СТАРЕЕНЕ, АРТЕРИАЛНА РИГИДНОСТ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА
Ж. Чернева1, З. Кунева1, Р. Чернева2 и Д. Василев1
1Клиника по кардиология,
2Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”, УМБАЛ “Александрoвска” – София

Резюме. Със стареенето разтегливостта на артериите намалява. Най-честите промени са: увеличаване на диаметъра на съда, задебеляване на артериалната стена (ремоделиране) и намаляване на еластичността (втърдяване – stiffening) на големите еластични артерии. Продължителните пулсации в централните артерии водят до отслабване и разрушаване на еластина. Увеличеното натрупване на калций в съдовете и ендотелната дисфункция са също характерни за съдовото стареене. Тези промени водят до повишаване на скоростта на пулсовата вълна, особено в големите еластични артерии, на систолното артериално и пулсово налягане. Промените на съдовете, свързани със стареенето, се ускоряват от придружаващи сърдечно-съдови рискови фактори като артериална хипертония, метаболитен синдром и захарен диабет. Намаляването на еластичността на съдовете с напредването на възрастта е независим рисков фактор за сърдечно-съдовите заболявания – от атеросклерозата до свързаните с нея органни увреждания като коронарна болест, инсулт и сърдечна недостатъчност. Съществуват различни стратегии, особено контролът на артериалното налягане, които показват полза за превенцията, забавянето и преустановяването на съдовото стареене. Целта на този обзор е да се разгледат патофизиологичните механизми на артериалната ригидност, свързана със стареенето, и методите за нейната оценка.
Ключови думи: стареене, артериална ригидност, методи за оценка

 

AGING, ARTERIAL STIFFNESS AND ASSESSMENT METHODS
Zh. Cherneva1, Z. Kuneva1, R. Cherneva2 and D. Vasilev1
1Clinic of Cardiology,
2Department of Propedeutic of Internal Disease, UMHAT “Aleksandrovsкa” – Sofia

Summary. Arterial walls stiffen with age. The most consistent and well-reported changes are luminal enlargement with wall thickening (remodeling) and a reduction of elastic properties (stiffening) at the level of large elastic arteries. Longstanding arterial pulsation in the central artery causes elastin fiber fatigue and fracture. Increased vascular calcification and endothelial dysfunction are also characteristic of arterial aging. These changes lead to increased pulse wave velocity, especially along central elastic arteries, and increases in systolic blood pressure and pulse pressure. Vascualar aging is accelerated by coexsiting cardiovascular risk factors, such as hypertension, metabolic syndrome and diabetes. Vascular aging is an independent risk factor for cardiovascular disease, from atherosclerosis to target organ damage, including coronary artery disease, stroke and heart failure. Various strategies, especially controlling hypertension, show benefit in preventing, delaying or attenuating vascular aging. The aim of this study is to evaluate the pathophysiological mechanisms of arterial stiffness that is associated with aging and its assessment methods.
Key words: aging, arterial stiffness and assessment methods

ОБЗОРИ

REVIEWS

хеморагични инциденти в хода на двойна антиагрегантна терапия при пациенти с ОКС – едногодишно проследяване
Н. Стоянов, А. Постаджиян, В. Велчев и Б. Финков
Клиника по кардиология, УМБАЛ “Света Анна, Медицински университет – София
Резюме. Двойната антиагрегантна терапия е „златен“ стандарт при лечението на пациенти с остър коронарен синдром (ОКС). Приложението на новите P2Y12 рецепторни блокери (prasugrel и ticagrelor) се препоръчва в последните ръководни правила на Европейското кардиологично дружество. Данните от проведените големи рандомизирани проучвания доказват значимо намаляване на нежеланите исхемични събития при тяхното приложение при пациенти с ОКС. Хеморагичните нежелани събития обаче остават огромен проблем при приложението на двойна антиагрегантна терапия. Мониторирането на тромбоцитната реактивност предоставя възможност за установяване на пациентите с много ниска тромбоцитна реактивност на фона на провежданата терапия, които са изложени по дефиниция на повишен хеморагичен риск. В проведеното проучване са включени 204 пациенти с високорисков остър коронарен синдром (ОКС) със и без ST-елевация, като при всички беше проведена перкутанна коронарна интервенция (PCI). Изследване на тромбоцитната реактивност бе проведено на 24-тия час след PCI и повторно на 30-ия ден след дехоспитализацията. Използван бе стандартизиран протокол за промяна на дозата или вида на P2Y12 рецепторните антагонисти. Основна цел на проучването е да установи ползата от намаляването на дозата на P2Y12 рецепторните блокери при пациенти с установен свръхотговор към приложеното лечение и връзката с хеморагични инциденти при едногодишно проспективно проследяване.
Ключови думи: остър коронарен синдром, антиагреганти, тромбоцитна реактивност, кървене

 

Haemorrhagic complications during antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndromes – one year follow-up
N.Stoyanov, A.Postadzhiyan, V.Velchev, B. Finkov
Clinic of Cardiology, UMHAT “Sv. Anne”, Medical University – Sofia
Summary. Dual antiplatelet therapy has been considered as a “gold“ standard in acute coronary patients treatment. The new P2Y12-receptor blockers (prasugrel и ticagrelor) were strongly recommended in recent guidelines of the European society of cardiology. Their clinical benefit with ischemic averse events reduction was demonstrated in large randomized controlled trials. However, bleeding complications remain huge problem of dual antiplatelet therapy. Platelet monitoring offers the opportunity to detect on-treatment very low platelet reactivity patients, who are in higher hemorrhagic risk. We enrolled 204 high risk patients with acute coronary syndrome (ACS), with or without ST- segment elevation. All of them were treated with percutaneous coronary intervention (PCI). Platelet function testing was performed 24 hours after percutaneous coronary intervention with a second test at 30th day after discharge. A standardized protocol for dose adjustment of P2Y12 receptor blockers was used. The aim of the present study was to establish the benefit of P2Y12-receptor blockers dosage reduction in patients with very low platelet reactivity and its relation with hemorrhagic events during one year follow-up of the patients.
Key words: acute coronary syndromes, antiplatelet agents, platelet reactivity, bleeding

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив