Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

АРТЕРИАЛНА РИГИДНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ
СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
И ЗАПАЗЕНА ФРАКЦИЯ НА ИЗТЛАСКВАНЕ

Д. Сомлева, Е. Кинова, Н. Спасова, Т. Куртева
и А. Гудев

Клиника по кардиология,
УМБАЛ „Царица Йоанна -- ИСУЛ” -- София


Резюме. При пациентите със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване (СНзФИ) е установена повишена артериалната ригидност. Целта е да се изследва връзката между артериалната ригидност и степента на диастолна дисфункция при пациенти със СНзФИ. Изследвани са 40 пациенти със СНзФИ, 40 пациенти с артериална хипертония (АХ) и 21 здрави контроли. Артериалната ригидност е определена чрез каротидо-феморалната скорост на пулсовата вълна (СПВ). Ехокардиографски са изчислени индексираните левокамерна (ЛК) маса и обем на ляво предсърдие (ЛП). Диастолната функция е оценена с конвенционална и
тъканна Doppler ехокардиография. Пациентите със СНзФИ спрямо пациентите с АХ и здравите контроли се характеризират с по-високи СПВ (11.85 ± 2.64 m/s спрямо 10.02 ± 2.39 m/s и 7.51 ± 1.20 m/s, p < 0.0001), индекс на ЛК маса (p < 0.0001), индекс на ЛП обем (р < 0.0001), съотношение на ранната митрална скорост Е към ранната диастолна скорост на медиалния митрален анулус Еm -- Е/Еm и на митрална скорост Е към ранната диастолна скорост на латералния анулус El -- E/El (p < 0.0001). При контролиране за възрастта се установи сигнификантна умерена корелация на СПВ с ЛК маса (r* = 0.46, p* < 0.0001) и Е/Еm (r* = 0.45, p* < 0.0001). Повишената артериална ригидност има роля в развитието на СНзФИ и е свързана с наличието на ЛК хипертрофия и повишени налягания на ЛК пълнене.

Ключови думи: артериална ригидност, диастолна дисфункция, сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване

ARTERIAL STIFFNESS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION
D. Somleva, E. Kinova, N. Spasova, T. Kourteva
and A. Goudev

Clinic of Cardiology,
UMHAT “Tsaritsa Yoanna -- ISUL” -- Sofia


Summary. The arterial stiffness has been shown to be increased in patients with heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF). Purpose: To determine the relation between arterial stiffness and diastolic dysfunction in patients with HFpEF. We examined 40 patients with HFpEF, 40 patients with arterial hypertension (AH), 21 healthy controls. Arterial stiffness was assessed by pulse wave velocity (PWV). Left ventricular mass index (LVMI) and left atrium volume index (LAVI) were measured by 2D-echocardiography. Diastolic function was assessed by PW- Doppler and tissue Doppler imaging. The patients with HFpEF compared to hypertensive and healthy subjects had higher PWV (11.85 ± 2.64 m/s vs 10.02 ± 2.39 m/s and 7.51 ± 1.20 m/s, p < 0.0001), LVMI (p < 0.0001), LAVI (p < 0.0001), ratio of early mitral flow velocity E and early diastolic medial mitral annulus velocity Em -- E/Em ratio, and ratio of early mitral flow velocity E and early diastolic lateral mitral annulus velocity El -- E/El ratio (p < 0.0001). Moderate significant correlation of PWV with LVMI (r* = 0.46, p* < 0.0001, adjusted for age) and Е/Еm ratio (r* = 0.45, p* < 0.0001, adjusted for age) was found. Increased arterial stiffness may have a role in the development of heart failure with preserved ejection fraction and is related to LV hypertrophy and increased LV filling pressure.

Key words: arterial stiffness, diastolic dysfunction, heart failure with preserved ejection fraction

ОБЗОРИ

REVIEWS

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ МАРКЕРИ, АТЕРОСКЛЕРОЗА
И СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК

К. Икономова
Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” -- София

Резюме. Връзката между възпалителните маркери -- С-реактивен протеин (CRP), фибриноген, общ брой бели кръвни клетки -- и развитието на атеросклероза е наблюдавана в множество експериментални, клинични и епидемиологични проучвания. Вследствие инфекция, механична или друг вид травма в мястото на увредата започва синтез на цитокините IL-1 и TNF-алфа, притежаващи локален и системен ефект. Локалният им ефект е свързан с повишена експресия на адхезионни молекули, а системният ефект се осъществява с посредничеството на IL-6. IL-6 стимулира черния дроб към синтез на острофазови протеини -- С-реактивен протеин (CRP), серумен амилоид А (SAA), фибриноген. Това е филогенетично стар феномен, присъщ на вродената неспецифична имунна защита на организма. Компонентите на метаболитния синдром -- дислипидемия, хипергликемия, затлъстяване по различни механизми, модулират продукцията на острофазови протеини. Нивото на възпалителните маркери е предиктивно за развитие на сърдечно-съдови заболявания. CRP се очертава като най-перспективен маркер за хроничното субклинично възпаление, съпътстващо метаболитния синдром и атеросклерозата. Експериментални и клинични проучвания показват директната роля на CRP във възникването и прогресията на атеросклеротичните лезии. CRP е мощен стимулатор на производството на тъканен фактор от макрофагите, активира системата на комплемента, свързва се с липопротеините, като по този начин индуцира поемането им от макрофагите. Доказателствата за участието на възпалителните маркери в генезиса на атеросклерозата не са окончателно дефинирани. Бъдещите изследвания ще помогнат да се определи по-точно ефективността от употребата на възпалителните маркери в профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания.

Ключови думи: възпалителни маркери, атеросклероза, клинично значение

INFLAMMATORY MARKERS, ATHEROSCLEROSIS AND CARDIOVASCULAR RISK
K. Ikonomova
National Transport Hospital “Tsar Boris III” -- Sofia

Summary. The relation among inflammatory markers -- C-reactive protein (CRP), fibrinogen, leukocyte count (WBC) and atherosclerosis is observed in experimental, clinical and epidemiological studies. As a result of infections, mechanical or other kind of trauma at the spot of injury, cytokine synthesis occurs. The most common cytokines found are IL-1 и TNF-alfa. They possess local and systemic effects. The local effects are connected with increased cell adhesion molecule expression and the systemic effects are mediated by IL-6. IL-6 stimulates the liver production of acute phase proteins -- C-reactive protein (CRP), sera amiloid A (SAA), fibrinogen. This is an old phylogenic phenomenon related to the innate nonspecific immune defense. The components of metabolic syndrome -- dyslipidemia, hyperglycemia and obesity, modulate in different ways the acute phase protein production. Experimental and clinical investigations have established the direct role of CRP in initiation and progression of atherosclerotic lesions. CRP is a powerful stimulator of the macrophage tissue factor, activates the complement cascade, binds to lipoproteins and facilitates their influx into the macrophages. The level of inflammatory markers is predictable for cardiovascular disease development. CRP is pointed out as the most perspective marker for chronic subclinical inflammation, participating in metabolic syndrome and atherosclerosis. The evidence of the role of inflammatory markers in the genesis of atherosclerosis is not entirely elucidated. Future investigations will determine the efficiency of inflammatory markers in the prophylaxis and treatment of cardiovascular diseases.

Key words: inflammatory markers, atherosclerosis, clinical significance

СИНДРОМ НА ПОЛИКИСТОЗНИТЕ ЯЙЧНИЦИ
КАТО РИСКОВ ФАКТОР ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ИНЦИДЕНТИ ПРИ ЖЕНИТЕ

Е. Стайкова и П. Гацов
Клиника по кардиология, Университетска болница „Лозенец” -- София

Резюме. Синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) е често срещано ендокринно заболяване, засягащо 6-10% от жените в репродуктивна възраст, изявяващо се в класическия вариант с хиперандрогенизъм, овулаторна дисфункция и поликистоза на яйчниците. Установено е, че при жените от тази група по-често се регистрират нарушения във въглехидратния и липидния метаболизъм, затлъстяване, артериална хипертония. В обзора се представя съвременната оценка на синдрома като специфичен сърдечно-съдов рисков фактор за жените, както и насоките за диагностично, терапевтично поведение и профилактика.

Ключови думи: синдром на поликистозните яйчници, жени, сърдечно-съдови рискови фактори, сърдечно-съдови заболявания

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME AS A RISK FACTOR FOR CARDIOVASCULAR INCIDENTS
IN WOMEN

E. Staikova and P. Gatzov
Department of Cardiology, University Hospital "Lozenets" -- Sofia

Summary. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder affecting 6-10% of the women of reproductive age, which manifests, in the classic version, with hyperandrogenism, ovulatory dysfunction and polycystic ovaries. It has been found that women in this group more frequently record disturbances in carbohydrate and lipid metabolism, obesity, hypertension. The survey presents contemporary assessment of the syndrome as a specific cardiovascular risk factor for women as well as guidelines for diagnostic, therapeutic and preventive behavior.

Key words: polycystic ovary syndrome, women, cardiovascular risk factors, cardiovascular disease

ИКОНОМИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМИ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Т. Веков
Факултет по обществено задраве, МУ -- Плевен

Резюме. В настоящия материал се разглежда ценовата ефективност на някои програми за превенция и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Медицинската дейност е част от лечебния процес на пациента, който изисква продължително наблюдение, хоспитализации, контролни прегледи и изследвания. Когато дадена процедура, медикамент или консуматив подобряват преживаемостта на пациента, повишават качеството му на живот или намаляват броя на хоспитализациите, те могат да увеличат цената на лечението, но да понижат неговата стойност в дългосрочен план и следователно е финансово изгодно. Превенцията на сърдечно-съдовите заболявания би могла да доведе до спасяването на безброй животи, спестяване на много болка и страдания на болните от хронични заболявания и не на последно място -- спестяването на огромни средства за лечение. Резултатите от различни медицински проучвания доказват, че първичната и превантивната грижа за пациента намаляват в голяма степен бъдещите разходи, свързани със здравето му, като едновременно с това спомагат за подобряване на неговото здравно състояние.

Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, рискови фактори, превенция, лечение, ценова ефективност на терапията и превенцията

ECONOMIC METHODS FOR EVALUATION
OF CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION
AND TREATMENT PROGRAMS

T. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University -- Pleven

Summary. Cost-effectiveness of some programs for prevention and treatment of cardiovascular diseases is discussed in this article. Medical activity is a part of the patient’s therapeutic process, which requires continuous monitoring, hospitalization, control examinations and testing. When a certain procedure, medicine or supply improves the patient’s survival, increases her/his quality of life and reduces the number of hospitalizations, it can increase the treatment cost, but reduce its value over the time and, therefore, is financially favorable. Cardiovascular disease prevention might lead to saving a countless number of lives, a lot of pain and suffering on the part of the patients with chronic diseases and last but not least, vast treatment expenditures. The results of different medical studies have shown that primary and preventive patient cares reduce future health-related expenditures to a great extent and simultaneously improve the patient’s health state.

Key words: cardiovascular disease, risk factors, prevention, treatment, cost-effectiveness of treatment and prevention

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

CLINICAL CASES

КОМПРЕСИЯ НА СТВОЛА НА ЛКА ОТ БЕЛОДРОБНАТА АРТЕРИЯ ПРИ ВИСОКОСТЕПЕННА БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ -- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Е. Димитрова(1), В. Велчев(1), А. Постаджиян(1), Б. Финков(1) и Д. Хазърбасанов(2)
(1)Клиника по кардиология, Университетска болница „Света Анна” -- София
(2)Кардиологично отделение, МБАЛ „Софиямед” -- София

Резюме. Външната компресия на ствола на лявата коронарна артерия (ЛКА) от дилатираната белодробна артерия често се открива случайно при пациенти с БАХ. Тя може да е причина за поява на ангина, левокамерна дисфункция и внезапна сърдечна смърт. В същото време формираната стеноза може успешно и безопасно да бъде третирана с имплантация на стент с добър ефект върху симптоматиката. Представяме пациент с коригирана аортопулмонална фенестрация и с развитие на късна постоперативна високостепенна пулмонална хипертония със сигнификантна компресия на ствола на ЛКА, която третирахме с директно стентиране.

Ключови думи: белодробна артериална хипертония, компресия на ствола на ЛКА, ангина, стентиране

LM COMPRESSION BY THE PULMONARY ARTERY IN A PACIENT WITH PULMONARY HYPERTENSION -- CASE REPORT
E. Dimitrova(1), V. Velchev(1), A. Postadjian(1), B. Finkov(1) and D. Hazarbasanov(2)
(1)Clinic of Cardiology, University Hospital “Sveta Anna” -- Sofia
(2)Clinic of Cardiology, “Sofiamed” Hospital -- Sofia

Summary. Left main coronary artery (LM) compression by a dilated main pulmonary artery is often an incidental finding in patients with pulmonary hypertension. It may cause angina, left ventricular dysfunction and sudden cardiac death. A safe and effective treatment option in such cases is the LM stenting. We present a patient with a corrected aortopulmonary window and development of late postoperative pulmonary hypertension with significant LM compression treated with direct stenting.

Key words: pulmonary arterial hypertension, LM compression, angina, stent implantation

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЩ ХОЛЕСТЕРОЛ СРЕД ПАЦИЕНТИ С ИБС В АПТЕКИ В СОФИЯ
Е. Григоров(1), Хр. Лебанова(1), Е. Насева(2)
и И. Гетов(1
)
(1)Фармацевтичен факултет, МУ -- София
(2)Факултет по обществено здраве, МУ -- София

Резюме. Абнормалното ниво на холестерола е сред основните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания. Една от главните причини за развитие на исхемичната болест на сърцето (ИБС) е натрупването на молекули холестерол в кръвта и последващото им отлагане по стените на коронарните артерии. Образуваните плаки стесняват отвора на артериите и могат да блокират кръвотока. Това довежда до намаляване на доставения с кръвта кислород до сърцето и до повишаване на риска от сърдечно-съдови инциденти. Редовното измерване на нивото на холестерол в кръвта е важно за пациентите с вече диагностицирано сърдечно-съдово заболяване. Предходни проучвания показват, че извършването на такъв вид услуга в аптека от фармацевт се приема много положително и затвърждава ролята на тези медицински специалисти в мониторинга на хроничните заболявания. Целта на нашето проучване е да се установят относителният дял и профилът на пациентите, страдащи от ИБС и посещаващи аптека, които биха искали да си направят измерване на нивото на общия холестерол.

Ключови думи: холестерол, ССЗ, аптека, ИБС

PILOT STUDY FOR TOTAL CHOLESTEROL MEASUREMENT AMONG PATIENTS WITH IHD
AT COMMUNITY PHARMACIES IN SOFIA

E. Grigorov(1), H. Lebanova(1), E. Naseva(2)
and I. Getov(1
)
(1)Faculty of Pharmacy, MU -- Sofia
(2)Faculty of Public Health, MU -- Sofia

Summary. Abnormal cholesterol level is a major risk factor for cardiovascular diseases. One of the main reasons for the development of ischemic heart disease (IHD) is the accumulation of cholesterol molecules and their subsequent deposition on the walls of the coronary arteries. Plaque narrows the opening of the arteries and can block the blood flow. This leads to a decrease in the blood oxygen supplied to the heart and an increased risk of cardiovascular events. Regular measurement of cholesterol in the blood is important for patients with already diagnosed cardiovascular diseases. Previous studies have shown that the performance of such service by a pharmacist in a pharmacy is appreciated very positively by the patients and strengthens the role of this group of medical professionals in the monitoring of chronic diseases. The aim of our study was to ascertain what is the proportion and profile of the patients suffering from IHD and visiting a pharmacy, who would like to measure their total cholesterol levels.

Key words: cholesterol, CVD, pharmacy, ischemic heart disease

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив