Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив


Бр. 3/2009

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ НА НАТИВНАТА КЛАПА – ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЦИЕНТИТЕ
И ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ


Д. Николов¹, Е. Кинова² и А. Гудев²
¹Кардиохирургия, МБАЛ „Токуда болница” София
²Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” София

Резюме. Смъртността при планово оперираните пациенти с инфекциозен ендокардит (ИЕ) е около 9% и се увеличава от порядъка на 20-35% при спешна хирургия. Този висок риск налага идентифициране на факторите, които могат да влошат прогнозата. Целта на проучването е да се съпостави профилът на пациентите с проведена планова и спешна хирургия при ИЕ на нативна клапа и да се анализират факторите, които прогнозират смърт и усложнения. Изследвани са 102-ма пациенти с клапно протезиране при ИЕ. При 35 от тях (34%) операцията е проведена по спешност, преди завършване на антибиотичния (АБ) курс. Основните индикации за оперативно лечение са: неповлияваща се сърдечна недостатъчност (83%), персистираща инфекция със сепсис (23%) и рецидивиращ емболизъм (14%). Останалите 67 пациенти са оперирани след завършено АБ лечение при основна индикация сърдечна недостатъчност ІІІ-ІV ФК по NYHA (72%). Смъртността при 6-месечно проследяване е 17% при оперираните с активен ИЕ спрямо 1,5% при оперираните след завършен АБ курс, р = 0,003. Предиктори за постоперативна смърт са двуклапното протезиране (относителен риск 5,38; 95% ДИ [1,0–28,2], р = 0,046) и операцията в условия на сепсис и/или шок (относителен риск 13,3; 95% ДИ [2,9–60,9], р = 0,001). Оперативното лечение в условия на неовладян сепсис е прогностичен фактор за рецидив на ИЕ (относителен риск 14,9; 95% ДИ [5,2-42,8], р < 0,0001). Видът на клапната протеза не оказва влияние върху прогнозата (p = 0,29). Провеждането на двуклапно протезиране и операция в условия на неовладян сепсис и/или шок са независими предиктори за смърт, а наличието на сепсис – за рецидив на ИЕ. Видът на клапната протеза не влияе върху прогнозата.
Ключови думи: инфекциозен ендокардит, клапно протезиране, постоперативна прогноза

SURGERY IN NATIVE INFECTIOUS ENDOCARDITIS –
A PROFILE OF THE PATIENTS
AND PROGNOSTIC FACTORS


D. Nikolov¹, E. Kinova² and A. Goudev²
¹Cardiac Surgery Department, Tokuda Hospital – Sofia
²Department of Cardiology, University Hospital “Tsaritsa Yoanna”- Sofia

Summary: The mortality rate for the patients with infectious endocarditis (IE), who have undergone elective surgery, is 9% and rises to 20–35% for the patients with urgent surgery. This increased risk emphasizes the need to identify those factors that may worsen the prognosis. The aim of the study was to describe the profile of patients, who have undergone elective and urgent surgery for native IE and to analyse the factors that predict mortality and complications. 102 patients with IE, who have undergone valve replacement, were examined. 35 (34%) of them were operated urgently before antibiotic treatment was completed. The main indications for surgery included medically irresponsive heart failure (83%), persistent infection with sepsis (23%) and repeated embolism (14%). The rest 67 patients were operated mainly for NYHA class III-IV heart failure (72%) after completion of the antibiotic treatment. The mortality rate during the 6-month follow-up period was 17% for the group with urgent surgery and 1.5% for the elective surgery group, p = 0.003. Two-valve replacement (hazard ratio 5.38; 95% CI [1.0–28.2], р = 0.046) and surgery in conditions of persistent sepsis and/or shock (hazard ratio 13.3; 95% CI [2.9–60.9], р = 0.001) were the predictors of post-surgical mortality. The surgery in conditions of persistent sepsis was a factor associated with the recurrence of IE (hazard ratio 14.9; 95%CI [5.2-42.8], р <0.0001). The type of valve prosthesis did not show prognostic influence (p = 0.29). Two-valve replacement and surgery in conditions of persistent sepsis and/or shock were independent predictors of post-surgical mortality and sepsis-predicted recurrence of IE. Prognosis was not influenced by the type of valve prosthesis.
Key words: infectious endocarditis, valve replacement, post-surgical prognosis

ЦЕНИТЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ТЕРАПИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕИМБУРСНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА

Т. Веков1, С. Джамбазов2, Д. Петрова1 и Б. Кузманов1
1УСБАЛК – Плевен
2Български кардиологичен институт

Резюме. Статията представя резултатите от емпирично проучване и финансово-икономическа оценка на терапиите на 723 197 диагностицирани пациенти със сърдечно-съдови заболявания. На базата на получените данни авторите правят извода, че въпреки че НЗОК реимбурсира годишно лекарствени продукти за лечение на сърдечно-съдови заболявания в доболничната помощ общо в размер над 80 млн. лв., приблизително 25% от бюджета за лекарствени продукти, предназначени за домашно лечение, достъпността е ограничена, поради високите средни цени на терапиите, което препятства качествения дългосрочен контрол на хроничните заболявания.
Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, диагноза, лекарствена терапия, цена

COST ANALYSIS OF MONTHLY DRUG THERAPIES OF CARDIOVASCULAR PATIENTS IN THE LIGHT OF THE STATE REIMBURSEMENT SYSTEM

T. Vekov1, S. Djambazov2, D. Petrova1 and B. Kuzmanov1
1UniCardio Clinic – Pleven
2Bulgarian Cardiac Institute

Summary: The article presents the results of an empirical research and financial economic evaluation of the treatments of 723 197 diagnosed cardiovascular patients. Based on the obtained data, the authors have concluded that although the National Health Insurance Fund (NHIF) reimburses medicines for pre-hospital cardiovascular disease treatment to the value of over 80 million euro annually (which is approximately 25% of the budget for medicinal products for home treatment), the health care accessibility remains limited, due to the high average treatment costs, thus preventing the qualitative long-term control of chronic diseases.
Key words: cardiovascular diseases, diagnosis, drug therapy, cost analysis

КАЗУИСТИКА

CASE REPORTS

НОН-КОМПАКТНА КАРДИОМИОПАТИЯ

С. Георгиева, И. Ташева, П. Павлов, М. Радкова, Е. Стайкова, Н. Димитров и Л. Спасов
Кардиологична клиника,
Университетска болница „Лозенец” – София

Резюме. Нон-компактната кардиомиопатия по литературна справка е рядко заболяване, което се характеризира с развита като ексцесивно-проминираща трабекуларна мускулна част на лявата камера и оформящи се дълбоки междутрабекуларни джобове (рецесуси). Развитието на сърцето преминава през този морфологичен етап в ранните стадии на ембриогенезата. Ехокардиографските критерии за диагностициране на заболяването са липса на придружаващ сърдечен клапен, исхемичен или възпалителен генезис, обясняващ компроментираната левокамерна функция, обективизирането чрез 2-Д и доплер ЕхоКГ нон-компактен левокамерен миокард, трабекуларизацията на левокамерната стена, разграничаването на ендомиокардни пространства (рецесуси), предоминантната локализация на измененията в средни и латерални, апикални и средно-долни левокамерни сегменти и обективизирането чрез цветен Доплер на перфузия и кръвоток в дълбоките ендомиокардни междутрабекуларни пространства. В литературата се съобщава за случаи с изолирана левокамерна нон-компактна кардиомиопатия, но са описани и такива с двукамерно засягане. Клиничната манифестация на заболяването са симптомите на компрометирана до тежко увредена левокамерна систолна фунцкия, различните форми на камерни и надкамерни аритмии, намалената вариабил­ност на сърдечната честота, системната емболизация, синкопът, внезапната сърдечна смърт (ВСС). Литературата и описаните до момента проучвания фокусират изборът на терапевтичен подход към комбинирана диуретична и кардиотонична терапия, поддържане на синусовия ритъм или контрол на камерната честота при невъзможност за първото (антиаритмици); профилактика на емболичните инциденти (антикоагуланти и антиагреганти); имплантиране на постоянни кардиостимулатори от различен тип, включително кардиовертер-дефибрилатори при регистрирани непродължителни или продължителни камерни аритмии със или без епизоди на ВСС. За сега терапевтичен метод на последен избор е сърдечната трансплантация. Работи се върху възможността за ранен генетичен скрининг и генно модифициране като опция за бъдещи терапевтични възможности. Нашият опит с такива пациенти до този момент е ограничен, като преминалите през клиниката са с тежки прояви на левокамерна дисфункция, кардиална астма до белодробен оток или тежка тотална хронична застойна сърдечна недостатъчност III-IV ФК с белодробна конгестия и периферни отоци до аназарка. Лечението, което прилагаме, е съобразено с описаното по-горе, като клиниката има ограничен опит в имплантирането на кардиовертер-дефибритатори и транс­план­тационното лечение при тази група пациенти. Описваме случай на 59-годишен мъж с ляв бедрен блок, при който клиничната манифестация на заболяването е остра левокамерна сърдечна недостатъчност - Killip II клас.
Ключови думи: нон-компактна кардиомиопатия, ехокардиография, остра левокамерна сърдечна недостатъчност

NON-COMPACTION CARDIOMYOPATHY

S. Georgieva, I. Tasheva, P. Pavlov, M. Radkova, E. Staikova, N. Dimitrov and L. Spasov
Department of Cardiology,
University Hospital “Lozenetz” – Sofia

Summary: Non-compaction cardiomyopathy is a rare disease, characterized by excessively prominent trabecular meshwork and deep prominent intertrabecular recesses. It is observed in the early period of embryogenesis. The echographic diagnostic criteria include absence of coexisting cardiac abnormalities, non-compacted trabecular endocardium with deep endomyocardial spaces, predominant localization of the trabeculation in the mid-lateral, apical and mid –inferior segments, and a colour Doppler evidence for perfusion and blood flow in the deep intertrabecular recesses. This rare disorder is usually observed in the left ventricle, but it occurs in both left and right ventricular myocardium. Clinical manifestations of the disorder include symptoms associated with depressed left ventricular systolic function, ventricular and supraventricular arrhythmias, systemic embolisations, syncope and sudden cardiac death. Literature and references focus therapeutic methods on the use of combined diuretics and cardiotonics, anticoagulation therapy, antiarrhythmics, including implantable cardioverter-defibrillator devices for the prevention of sudden cardiac death. A future method of choice could be the genetic therapy. At this moment, ultima ratio therapy is cardiac transplantation. Our investigations on these patients are limited because of the rarity of disease but the clinical manifestations and therapy are one and the same with those, described in the literature. We present a case of isolated non-compaction cardiomyopathy of the left ventricle in a 59-year-old man, who presented initially congestive heart failure and acute left ventricle dysfunction - Killip II.
Key words: non-compaction cardiomyopathy, echocardiography, acute left ventricular dysfunction

ПЪРВИ СЛУЧАЙ В БЪЛГАРИЯ НА ПЕРКУТАННА КОРОНАРНА АНГИОПЛАСТИКА С ИМПЛАНТИРАНЕ
НА GENOUS BIO-ENGINEERED R-STENT


 И. Ташева, Л. Никитасов, П. Павлов, М. Радкова,
Д. Димов, Н. Димитров и Л. Спасов

Кардиологична клиника, Отделение по инвазивна кардиолгия,
Университетска Болница „Лозенец” – София

Резюме. Представяме мъж на 63 г., със стабилна ангина пекторис II-III функционален клас (ФК) по Канадската класификация, с ангиографски оценена високостепенна (80%) стеноза в средния сегмент на лявата предна десцендентна артерия. На пациента му предстои несърдечна операция по повод съмнение за карцином на простатната жлеза. Предвид оперативната интервенция се взе решение за осъществяване на PCI (перкутанна коронарна интервенция) с имплантиране на Genous Bio-engineered R-stent в засегнатия коронарен съд.
Ключови думи: стабилна ангина пекторис, перкутанна коронарна интервенция, стеноза, несърдечна операция

THE FIRST BULGARIAN PERCUTANEOUS CORONARY ANGIOPLASTY USING GENOUS BIO-ENGINEERED
R-STENT
IMPLANTATION

I. Tasheva, L. Nikitasov, P. Pavlov, M. Radkova, D. Dimov, N. Dimitrov and L. Spasov
Department of Cardiology,
University Hospital “Lozenetz” – Sofia

Summary: The case of a 63-year-old man with stable angina pectoris (FC II-III, according to the Canadian Cardiovascular Society Classification) and angiographically proven severe (80%) stenosis in the median segment of the left anterior descending artery is presented. The patient required a noncardiac surgery with regard to a high suspicion for prostate carcinoma. In view of the operative intervention, a decision was taken to realize the percutaneous coronary intervention (PCI) using Genous Bio-engineered R stent implantation into the damaged coronary artery.
Key words: stable angina, percutaneous coronary intervention, stenosis, noncardiac surgery

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

НЕОБХОДИМОСТ И ИКОНОМИКА
НА КАТЕТЕРИЗАЦИОННИТЕ ЛАБОРАТОРИИ


Вл. Григоров1 и Сл. Джамбазов2
1Болница ARWYP, ЮАР,
2Български кардиологичен институт

Резюме. Поради своята цена, икономиката на сърдечно-съдовите заболявания е от основен интерес както за публичната, така и за частната медицина. В САЩ цената на медицинското обслужване всяка година нараства с 12%. Това се дължи на различни причини. Заболяванията на сърдечно-съдовата система нарастват непрекъснато в развития свят и огромна част от ресурсите на здравеопазването се използват за лечението им. В страните от Източна Европа сърдечно-съдовите заболявания са повече от тези в Западна Европа. Лечението обаче е недостатъчно по съвременните разбирания поради липса на финанси и ресурси. Съществен дял в разходите за лечение на сърдечно-съдовите заболявания заема интервенционалната кардиология. Колко катетеризационни лаборатории са необходими за една страна е въпрос не само на нужда, но и на възможности.
Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, катетеризационни лаборатории, финансов ресурс

NECESSITY AND ECONOMICS OF CATH LABS

Vl. Grigorov1 and Sl. Djambazov2
1ARWYP Hospital, SAR,
2Bulgarian Cardiac Institute

Summary: Due to its value, the economics of cardiovascular diseases is of major interest for both public and private medical sectors. The cost of medical services increases by 12% per year, due to different reasons. Diseases of the cardiovascular system grow by every past year in the developed world and a great part of the healthcare resources is used for their treatment. In the Eastern European countries, cardiovascular diseases outstrip those in Western Europe. The treatment is insufficient, according to the modern understanding, because of the lack of funds and resources. Interventional cardiology takes a considerable part of the costs for treatment of cardiovascular diseases. How many cath labs are needed for a country is a matter not only of necessity, but also of financial    capa­city.
Key words: cardiovascular disease, cath labs, funding

ОБЗОРИ

REVIEWS

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ НА ХИПЕРФОСФАТЕМИЯТА
ПРИ ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ


М. Любомирова
Клиника по нефрология,
МБАЛ „ Александровска” – София

Резюме. Когато гломерулната филтрация падне меджу 40 и 25% от нормата, серумният фосфор започва да се качва. През 1967 г. са публикувани данни, че при високо калциево-фосфорно произведение (CaxP) над 75 има отлагане на калций по ставните хрущяли, което и потвърдено и в други публикации от този период. При пациентите с ХБН при тези на диализа се установява висок процент на съдова калцификация – коронарни, каротидни, мозъчни съдове, аорта и отлагания на калций в миокарда в сравнение с общата популация, които са пряко свързани с по-високата честота на ССЗ. Съдовата калцификация при ХБН има свой специфичен механизъм.
Ключови думи: хиперфосфатемия, сърдечно-съдова болест, съдови калцификати

MANAGEMENT OF HYPERPHOSPHATEMIA
IN CHRONIC RENAL FAILURE


M. Lubomirova
Clinic of Nephrology, UMHA “Alexandrovska” - Sofia

Summary: Hyperphosphatemia becomes evident when glomerular filtration rate falls < 40 ml/min. In 1967, the first evidence that high (CaxP) products > 75 were associated with calcium deposition in the soft tissues was published. Patients with chronic renal failure (CRF) and end stage renal disease on dialysis have very high level of arterial calcifications – coronary, carotid, brain vessel, aortal and myocardial calcifications, that were associated with higher occurrence of cardiovascular disease. Vascular calcification in CRF has a unique mechanism and hyperphosphatemia is one of the keys for this process.
Key words: hyperphosphatemia, cardiovascular disease, arterial calcification
 
 

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив