Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив


Бр. 3/2008

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

BNP ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ – ВРЪЗКА СЪС СИМПТОМАТИКАТА, ЛЕВОКАМЕРНАТА СИСТОЛНА ФУНКЦИЯ И ПРОГНОЗАТА
А. Постаджиян1, Д. Хазърбасанов1, Х. Велинов2,
А. Цончева3, М. Апостолова2 и Б. Финков1


1Клиника по кардиология,
УМБАЛ “Света Анна” – София
2Лаборатория по Медико-биологични изследвания, Институт по молекулярна биология, БАН – София
3Катедра по клинична лаборатория и имунология, Медицински университет – София

Резюме. Проучването бе проведено с цел оценка на прогностичната информативна стойност на мозъчния натриуретичен пептид (BNP) при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС), протичащ без елевация на ST-сегмента – самостоятелно и в контекста на клинично проявена сърдечна недостатъчност и левокамерна фракция на изтласкване (ФИ). Плазмените нива на BNP бяха изследвани при 75 пациенти с ОКС и 25 здрави контроли. Нивата на биомаркера са статистически значимо повишени при пациентите с ОКС и корелират отрицателно с левокамерната ФИ. Концентрацията на BNP е достоверно по-висока при пациентите с клинично изявена СН спрямо пациентите без такава при всяко ниво на левокамерната ФИ. Установяването на BNP > 125 pg/ml идентифицира група болни с ОКС и повишен риск от сърдечни усложнения в рамките на проследявания период, OR 1.42 (0.6-3.1). Най-висока е информативната стойност на показателя по отношение на сърдечната смърт (OR 3.66, p = 0.05), като за нефаталния ОМИ (OR 1.63, p = 0.34) и приема поради рекурентна НАП (OR 0.6, p = 0.48) прогностичната стойност не достига статистическа значимост.

Ключови думи: мозъчен натриуретичен пептид, остър коронарен синдром, левокамерна дисфункция, сърдечна недостатъчност

BNP IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES – INTERACTION BETWEEN SYMPTOMS, LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION AND PROGNOSIS
A. Postadjian1, D. Hazarbasanov1, H. Velinov2,
A. Tsoncheva3, M. Apostolova2 and B. Finkov1


1Clinic of Cardiology,
St. Anne University Hospital – Sofia, Bulgaria
2Laboratory for Medical and Biological Research, Institute of Molecular Biology, BAS – Sofia, Bulgaria
3Chair of Clinical Laboratory and Clinical Immunology, Medical University – Sofia, Bulgaria

Summary. This study was designed to evaluate B-type natriuretic peptide (BNP) for risk assessment alone and with left ventricular ejection fraction and clinical heart failure in patients with non ST elevation acute coronary syndromes. Plasma BNP was assessed in 75 patients with ACS and 25 healthy controls. BNP was elevated in patients with ACS and correlated inversely with LVEF. When patients were stratified according to the presence or absence of HF, BNP was elevated significantly throughout all LVEF strata. Elevated BNP levels > 125 pg/ml at presentation identified patients with non ST elevation ACS who were at a higher risk of adverse events, OR 1.42 (0.6-3.1). The level of BNP was associated with cardiovascular death (OR 3.66, p = 0.05), but not with a new myocardial infarction (OR 1.63, p = 0.34) and recurrent unstable angina (OR 0.6, p = 0.48) during the follow-up.


Key words: brain natriuretic peptide, acute coronary syndromes, left ventricular dysfunction, heart failurе

АНАЛИЗ НА КЛИНИЧНАТА И АНГИОГРАФСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА И РАННИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИБС И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2,
ПРИ КОИТО Е ИЗВЪРШЕНА ПЕРКУТАННА КОРОНАРНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЯ
НА BMS ИЛИ DES

Д. Трендафилова, Н. Рунев, И. Желева и Ю. Джоргова

УНСБАЛ „Св. Екатерина”

Резюме. Целта на настоящата статия е да се направи сравнителен анализ на клиничната и ангио­графската характеристика и ранните резултати при пациенти със захарен диабет тип 2 и ИБС и имплантиран покрит с медикамент стент (DES) или непокрит метален стент (BMS) с оглед уточняване на показанията за процедурата и оценката на ефекта върху клиничната симптоматика и прогноза на пациентите. Не се установи статистически значима разлика по отношение на пол, клас стенокардия и изявена сърдечна недостатъчност в двете групи пациенти. Значим е броят на пациентите, преживели коронарен инцидент. Преобладават болните с предхождаща ПКИ в група I с DES. Пациените бяха проследени за ранни усложнения – non Q- или Q-МИ, дисекация без нарушение на дисталния кръвоток, дистална емболизация, преходна остра оклузия, ритъмно-проводни нарушения и периферни усложнения и остра тромбоза на стента, АКБ по спешност и смърт. Установи се, че перкутанната коронарна интервенция с имплантиране на BMS при пациенти със захарен диабет тип 2, едно- и двуклонова, както и триклонова болест с фокални лезии и запазена левокамерна функция е процедура с много висок непосредствен успех и нисък процент на остри усложнения, сходни с тези при DES.

Ключови думи: перкутанна коронарна реваскуларизация, покрит с медикамент стент, непо­крит метален стент, исхемична болест на сърцето, захарен диабет тип 2, сравнителен анализ, ранни резултати

AN ANALYSIS OF CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND EARLY RESULTS IN ISCHEMIC HEART DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS UNDERGONE PERCUTANEOUS CORONARY REVASCULARIZATION WITH BMS OR DES IMPLANTATION
D. Trendafilova, N. Runev, I. Zheleva and Y. Dzhorgova

UNSHAT “St. Ekaterina”

Summary. The aim of the article is to present a comparative analysis of the clinical and angiographic characteristics and early results in IHD and type 2 diabetes mellitus patients undergone percutaneous coronary revascularization with drug-eluting stents (DES) or bare-metal stents (BMS) implantation. This analysis would precise the indications and evaluate the effect of the procedure on patient’s clinical symptomatology and prognosis. No significant statistical difference between the two patient groups was observed in regard to gender, class of stenocardia and marked cardiac insufficiency. The number of patients having experienced a coronary incident was significant. The number of patients with a previous percutaneous coronary intervention (PCI) predominated in group I (DES-implanted patients). The patients were monitored for early complications such as non-Q-wave- or Q-wave-MI, dissecation without distur­bance of the distal blood flow, distal embolization, transitory acute occlusion, rhythm-conductive disturbances and peripheral complications, acute stent thrombosis, emergency ACB or death. In BMS-implanted patients with type 2 diabetes mellitus, one-, two- or three-branch disease with focal lesions and preserved left ventricular function, PCI has proved to be a procedure of high immediate success and low acute complication percentages similar to these in DES-implanted patients.

Key words: percutaneous coronary revascularization, drug-eluting stent, bare-metal stent, ischemic heart disease, type 2 diabetes mellitus, comparative analysis, early results

KЪСНИ УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ПЕРКУТАННА КОРОНАРНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ С ИМПЛАНТАЦИЯ НА BMS ИЛИ DES НА ПАЦИЕНТИ С ИБС И ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
Д. Трендафилова, Н. Рунев, И. Желева и Ю. Джоргова

УНСБАЛ „Св. Екатерина”

Резюме. Целта на настоящата статия е да се направи сравнителен анализ на отдалечените резултати след ПКИ с имплантиране на BMS (непокрит с медикамент стент) или DES (покрит с медикамент стент) при пациенти с ИБС и захарен диабет тип 2. В настоящото проучване са проследени общо 358 пациенти със захарен диабет тип 2, разпределени в две групи – 39 болни с проведена ПКИ и имплантирани DES (група I) и 319 пациенти с ПКИ и BMS (група II). Процедурният успех и в двете проучвани групи е 100%. Болните са проследени за период от 24 месеца за големи усложнения – смърт, МИ, рецидив на АП, повторна реваскуларизация. Сравнително малък брой пациенти са с възобновена стенокардна симптоматика или подозирана асимптомна оклузия на стента. Не се открива сигнификантна разлика по отношение на броя повторни перкутанни коронарни интервенции между двете групи. При един пациент с DES (2.6%) и при 20 болни с BMS (6.27%) е осъществен планов АКБ. Късна стент-тромбоза с нефатален МИ е установена при 1 пациент от групата с имплантиран BMS и при 2-ма с DES (5.13%). Сравнителният анализ не показва сигнификантна разлика по отношение на показателя рестеноза между двете групи. Честотата на късните усложнения е съизмерима при пациентите със захарен диабет тип 2 и имплантиран BMS или DES.

Ключови думи: перкутанна коронарна реваскуларизация, покрит с медикамент стент, непо­крит метален стент, исхемична болест на сърцето, захарен диабет тип 2, сравнителен анализ, късни усложнения

LATE COMPLICATIONS IN ISCHEMIC HEART DISEASE
AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS UNDERGONE PERCUTANEOUS CORONARY REVASCULARIZATION
WITH BMS OR DES IMPLANTATION
D. Trendafilova, N. Runev, I. Zheleva and Y. Dzhorgova

UNSHAT “St. Ekaterina”

Summary. The aim of the article is to present a comparative analysis of the late complications in IHD and type 2 diabetes mellitus patients undergone percutaneous coronary revascularization with drug-eluting stents (DES) or bare-metal stents (BMS) implantation. The study involved a total of 358 type 2 diabetes mellitus patients divided in two groups – 39 patients undergone PCI with DES implantation (group I) and 319 patients undergone PCI with BMS implantation (group II). In both groups, a 100% of procedure success was assessed. The patients had been monitored for a 24-month period for serious complications such as death, MI, AP relapse, repeated revascularization. A comparatively small number of patients manifested recurrent stenocardiac symptoms or suspected asymptomatic stent occlusion. No significant statistical difference between the two patient groups was observed in regard to the number of repeated PCI. In 1 DES-implanted patient (2.6%) and in 20 BMS-implanted patients (6.27%), planned ACB were performed. In 1 BMS-implanted patient and 2 DES-implanted patients (5.13%), late stent-thrombosis with non-fatal MI occurred. The comparative analysis showed no significant difference of restenosis between the two groups. The incidence of late complications was similar to this of type 2 diabetes mellitus patients with implanted BMS or DES.

Key words: percutaneous coronary revascularization, drug-eluting stent, bare-metal stent, ischemic heart disease, type 2 diabetes mellitus, comparative analysis, late complications

ПРОФЕСИОНАЛНА ШУМОВА ЕКСПОЗИЦИЯ
И ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА

Т. Димитрова1, Е. Караславова2 и М. Дякова3

1Катедра „Медико-биологични науки”, МУ – Варна
2Катедра „Социална медицина и обществено здраве”, Секция МБС, МУ – Пловдив
3Катедра по превантивна медицина,
Факултет по обществено здраве, МУ – София

Резюме. Съществуват редица експериментални и епидемиологични изследвания, които интерпретират в една или друга посока връзката на интензивния шум с повишения сърдечно-съдов риск. Експериментално са установени изразени атероматозни изменения в аортата и артериите от среден калибър, както и морфологични изменения в миокарда на индивиди, изложени на значителни и продължителни шумови експозици. Целта на изследването е да се проучи влиянието на професионалната шумова експозиция върху развитието на остър миокарден инфаркт. Изследвани са 591 пациенти от постъпилите на лечение в Интензивната клиника на УМБАЛ “Св. Марина” – Варна, с диагноза остър миокарден инфаркт. Контролната група е от 2455 работещи, преминали периодичен профилактичен преглед, без кардиологична анамнеза и симптоматика, отговарящи по пол и възраст на изследваната група, на които е проведено насочено скринингово изследване за сърдечно-съдов риск. Оценката на риска за развитие на ОМИ при експозиция на химични и физични професионални фактори, разглеждани изолирано, се свързва с достоверно отношение на шансовете единствено за експозицията на прах. След изравняване по отношение на възраст, продължителност на работния ден, работната седмица, специализирания стаж и основните конвенционални рискови фактори, като хипертония, диабет и наднормени стойности на серумен холестеролрискът от поява на ОМИ сред експонираните на шум лица спрямо неекспонираните е статистически недостоверен. Комбинираното въздействие на шума с останалите физични и химични рискови фактори от работната среда е потенциращо, като статистически достоверен риск се установи при съчетаната експозиция с прах на работното място. Най-висок коронарен риск съществува при мъжете в трудоспособна възраст. В заключение може да се каже, че шумът в работна среда в извадката не проявява статистически достоверно рисково влияние в мултифакторната генеза на ОМИ. Въпреки наличието на литературни данни за ролята му като основен рисков фактор след тютюнопушенето при лица в активна възраст липсата на достоверни резултати в епидемиологичното проучване най-вероятно се дължи на субективната оценка за наличието му в работната среда и липсата на инструментално измерени данни относно интензитета. В комбиниран модел с праховата експозиция той обаче увеличава риска повече спрямо изолираното разглеждане само на праховия фактор. Профилактиката и прогнозирането на риска обаче не позволяват изолираното разглеждане на шумовия фактор. Той би следвало да се оцени като професионален рисков фактор при едновременното действие и на други психосоциални опасности, потенциращи атерогенезата фактори, както на трудовата, така и на жилищната среда.

Ключови думи: остър миокарден инфаркт, шум, професионален рисков фактор

PROFESSIONAL NOISE EXPOSITION
AND ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

T. Dimirova1, E. Karaslavova2 and M. Dyakova3

1Medico-biological Sciences Faculty,
Medical University – Varna
2Social Medicine and Public Health Faculty, Section Medicine in Disastrous Situations,
Medical University – Plovdiv
3Faculty of Public Health, Medical University – Sofia

Summary. There are a number of experimental and epidemiological studies interpreting in one way or another the relation between intensive noise and the increased cardiovascular risk. By way of expe­ri­mentation, there have been found manifested atheromatous alterations in the aorta and arteries of average size as well as morphological alterations in the myocardium of individuals exposed to con­siderable continuous noise expositions. The aim of the study was to explore the impact of professional noise exposition on the AMI development. 591 patients admitted for treatment to the Clinic for Intensive Care at the University Hospital “St. Marina” – Varna, diagnosed with AMI were examined. The control group was comprised of 2455 working people comparable with the tested group in relation to age and gender, and undergone a regular prophylactic examination with no evidence for cardiopathologic anamnesis and symptoms and a direct screening test for cardiovascular risk. The evaluation of the risk for AMI development as a result of exposition to chemical and physical professional factors examined separately, has been connected with a reliable odds ratio only for dust exposition. After leveling with respect to age, duration of the working day, working week, specialized work experience and conventional risk factors such as hypertonia, diabetes and elevated serum cholesterol, the increase of AMI risk in noise-exposed individuals versus this in noise-nonexposed individuals has been statistically unreliable. The combined impact of noise and the rest physical and chemical factors of the working environment is AMI potentiating, as a statistically reliable risk related to dust-other occupational factor exposition was established. The highest coronary risk was established in working-age men. For the sample, occupational noise has not shown a statistically reliable risk impact on the multifactory genesis of AMI. Although there are literature data for the role of noise as a main risk factor, second-rated to smoking in working-age individuals, the lack of statistically reliable results in the present epidemiologic study is most probably due to the subjective estimation of occupational noise and the lack of instrumentally measured data concerning its intensity. However, in a combined model of noise-dust exposition, the AMI risk has been increased compared to this of the dust factor only. The prophylactics and prognosis of the risk however, do not allow the isolated study of the noise factor. It should be evaluated as an occupational risk factor together with the simultaneous action of other psycho-social dangers, atherogenesis potentiating factors, both of the working and the living environment.

Key words: acute myocardial infarction, noise, occupational risk factor

МЕНИДЖМЪНТ НА ВРЕМЕТО
ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

М. Дякова1, Е. Караславова2 и Т. Димитрова3

1Факултет по обществено здраве,
Медицински университет – София
2Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, Медицински университет – Пловдив
3Катедра „Медико-биологични науки”,
Медицински университет – Варна

Резюме. През последните 15-20 години в България се установява рекордно висока смъртност от ССЗ. Едва в последните 1-2 години се наблюдава задържане на показателите и дори намаление в смъртността. В България вече се прилагат с успех всички съвременни методи за лечение на острия миокарден инфаркт, които заедно с компетентността на специалистите от болничната помощ успяват да постигнат едни от най-ниските показатели на болничен леталитет в Европа. Приложението на реперфузионна терапия се превръща във все по-честа животоспасяваща манипулация. Много актуален е въпросът за значението на фактора време за ранната и късната прогноза при неприлагане или ненавременно прилагане на реперфузионна терапия (фибринолиза). Статията разглежда и се опитва да оцени част от процеса на мениджмънт на ССЗ посредством изследване на един негов елемент – мениджмънт на времето при възникване на остър миокарден инфаркт (ОМИ).

Ключови думи: остър миокарден инфаркт, реперфузионна терапия, мениджмънт на времето

TIME MANAGEMENT OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
M. Dyakova1, E. Karaslavova2 and T. Dimitrova3

1Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Department of Social Medicine and Healthcare Management, Medical University – Plovdiv
3Medico-biological Sciences Faculty,
Medical University – Varna

Summary. For the last 15-20 years, cardiovascular mortality rate in Bulgaria has been keeping its first place compared to these in other EU countries. However in the last 1-2 years, there was a stabilization and even a slight decrease in mortality rate. Bulgaria is one of the countries, which has successfully implemented and used the most modern methods for acute and chronic MI treatment. This has resulted in the lowest registered hospital mortality (lethality) in Europe. At present, the reperfusion therapy has proved to be an increasingly used lifesaving procedure. The question of “time” and time management during the hospitalization for an AMI is very important. It is essential for patient’s timely revascularization and complete recovery. This article is dealing with and tries to evaluate a part of CVD clinical management through examining the “time management” element of the AMI treatment.

Key words: acute myocardial infarction, revascularization, time management

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД СИСТЕМАТА
ОТ МАЛКИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРДИОЛОГИЧНИ БОЛНИЦИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ
КОРОНАРЕН СИНДРОМ

Т. Веков и С. Джамбазов

УСБАЛК – Плевен

Резюме. В статията се обсъждат проблемите – структурни и организационни, относно спазването на стандартите за лечение на остър коронарен синдром (ОКС) на Европейското кардиологично дружество (ЕКД) в България. Ние даваме конкретни предложения за тяхното решаване и за оптимизиране процеса на най-бърз транспорт на пациентите с ОКС до доказано най-доброто лечение – първичната ангиопластика. Налага се, освен изграждането на мрежа от специализирани кардиологични болници за тези животоспасяващи процедури, и промяна в модела на финансиране на тази дейност от НЗОК.

Ключови думи: стандарти за лечение на ОКС на ЕКД, НЗОК, първична ангиопластика

PROBLEMS AND POSSIBILITIES ASSOCIATED
WITH BUILDING A NETWORK OF SPECIALIZED CARDIAC HOSPITALS FOR ACUTE CORONARY
SYNDROME TREATMENT

T. Vekov and S. Djambazov

UniCardio Clinic – Pleven

Summary. This article discusses the structural and organizational problems while adhering to the guidelines of acute coronary syndrome (ACS) treatment, set forth by the European Society of Cardiology (ESC) in Bulgaria. Specific proposals for their solution and optimization of transporting patients with ACS to receive the treatment of proved reliability - primary angioplasty (pPCI) are suggested. Apart from establishing a network of specialized cardiac clinics for these lifesaving procedures, the NHIF funding model for this activity should be modified as well.

Key words: ESC guidelines for ACS treatment, NHIF, primary PCI

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И АКРЕДИТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ КАРДИОЛОЗИ
Т. Веков и С. Джамбазов

УСБАЛК – Плевен

Резюме. Динамиката на развитие на медицинската наука налага високи стандарти в учебния процес, вкл. и в продължаващото медицинско обучение. Този въпрос за кардиолозите в България е от изключително значение, като се имат предвид високата смъртност от сърдечно-съдови заболявания и продължаващата тенденция за намаляване продължителността на живота на българите. При липса на разработена система у нас може да се използва системата на Европейския борд за акредитация в кардиологията.

Ключови думи: акредитация, квалификация, кардиология, Европейски борд за акредитация
в кардиологията, продължаващо медицинско обучение

QUALIFICATION AND ACCREDITATION
OF CARDIOLOGISTS

T. Vekov and S. Djambazov

UniCardio Clinic – Pleven

Summary. The dynamics in the development of medical sciences puts high standards in the educational process, including continued medical education. This is a crucial problem for the cardiologists in Bulgaria, having in mind the high cardiovascular mortality rate and the negative trend towards decreasing life expectancy. Not having our own reliable system for accreditation, the European Board of Accreditation in Cardiology (EBAC) system can be used instead.

Key words: accreditation, qualification, cardiology, EBAC, CME

ОБЗОРИ

REVIEWS

ЕРИТРОПОЕТИН И КАРДИОПРОТЕКЦИЯ
И. Пашалиева

Катедра по физиология и патофизиология,
МУ – Варна

Резюме. Еритропоетинът (EПО) има тъканнопротективни ефекти и предпазва тъканите от увреждане по време на исхемия и възпаление. Тъканна протекция след исхемия е установена в мозъка, сърцето и бъбреците. ЕПО осъществява протекция на сърцето срещу увреждане от исхемия/реперфузия. В представения обзор се обобщават настоящите схващания за кардиоваскуларните протективни ефекти на ЕПО и се дискутират вероятните основни механизми.

Ключови думи: еритропоетин, миокардна исхемия/реперфузия, кардиопротекция

ERYTHROPOIETIN AND CARDIOPROTECTION
I. Pashalieva

Department of Physiology and Pathophysiology,
Medical University – Varna

Summary. Erythropoietin (EPO) has tissue-protective effects and prevents tissue damage during ischemia and inflammation. Tissue-protection after ischemia has been found in the brain, heart and kidney. EPO has recently been shown to protect the heart against injury from ischemia/reperfusion. This review article summarizes present knowledge of cardiovascular protective effects of EPO and discusses possible underlying mechanisms.

Key words: erythropoietin, myocardial ischemia/reperfusion, cardioprotection

 

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ – ОЦЕНКА И ПРИЛОЖИМОСТ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО КАЛЦИЕВО НАТОВАРВАНЕ
НА КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ

Д. Йонова1, В. Стойнова2, М. Недевска2 и С. Антонов1

1Клиника по диализа,
УМБАЛ „Александровска” – София
2Диагностичен сектор,
УНМБАЛ „Св. Екатерина” – София

Резюме. Предвиждането, профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания имат важно клинично и социално значение. Възможността един рисков фактор да прогнозира появата на едно сърдечно-съдово заболяване във времето може да се оцени чрез съотношение, което се изчислява между броя пациенти с инциденти и наличие на рисковия фактор и броя пациенти с инциденти без наличие на рисковия фактор. Най-общоприетият начин да се оценява сърдечно-съдовият риск е това да се прави чрез т.нар. Фрамингамов точков резултат. Подобряването на оценката се постига с включването на някои по-нови рискови фактори, сред които голяма популярност придобиват високосензитивният С-реактивен протеин – маркер на възпалителния процеси точковият резултат от количественото калциево натоварване на коронарните артерии.

Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, количествено калциево натоварване, коронарни артерии, рискови фактори, стратификация, калибрация, дискриминация

RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR PATHOLOGY – EVALUATION AND USEFULNESS OF QUANTITATIVE ASSESSMENT OF CORONARY CALCIFICATION
D. Yonova1, V. Stoynova2, M. Nedevska2 and S. Antonov1

1Dialysis Clinic,
University Hospital “Alexandrovska” – Sofia
2Diagnostic Section,
University Hospital “Sv. Ekaterina” - Sofia

Summary. Predicting, prophylaxis and therapy of cardiovascular diseases are of great clinical and social im­portance. The ability of a certain risk factor to predict cardiovascular events as they occur over the time may be assessed by a ratio expressed by the number of patients with events and specific risk factor availability divided by the number of patients with events and absence of this risk factor. The most common way to predict car­dio­vas­cular risk remains the Framingham score. The improvement of this evaluation includes some new risk fac­tors, among them quite popular are high-sensitive C-reactive protein and assessment of coronary calcium score.

Key words: cardiovascular diseases, calcium score, coronary arteries, risk factors, stratification, calibration, discrimination

 

НИТРАТНО УСИЛЕНА МИОКАРДНА ПЕРФУЗИОННА СЦИНТИГРАФИЯ
М. Гарчева

УМБАЛ „Александровска”

Резюме. Нитратно усилената миокардна перфузионна сцинтиграфия е един от методите за диагностика на витален миокард. Като витален се определя миокардът, който е жив, но дисфункциониращ поради хронична хипоперфузия, или поради повтарящ се stun­ning във връзка със силно ограничен коронарен резерв. Диагностицирането и кванти­фицирането му са съществени за определяне на нуждата от реваскуларизация и имат огромно прогностично значение. Нитратното въздействие върху виталния миокард се изразява в подобряване на систолното заделбеляване, кинетиката на дисфункционалния миокард, както и във възможността за визуализирането му поради подобреното дости­гане до него на завсимия от клетъчния интегритет радиофармацевтик – най-често sestamibi, или tetrofosmin, белязан с 99mTc. На фона на другите методи за диагностика на витален миокард, методът с нитратно усилване е високо чувствителен, макар и по-ниско специфичен за функционалия отговор след реваскуларизация. Същевременно ни­тратно усилената миокардна перфузионна сцинтиграфия доказва недвусмислено въз­действието на нитратите върху виталния миокард.

Ключови думи: нитратно усилена миокардна перфузионна сцинтиграфия

NITRATE-ENHANCED MYOCARDIAL PERFUSION SCINTIGRAPHY
M.Garcheva

UMHAT “Aleksandrovska”

Summary. Nitrate-enhanced myocardial perfusion scintigraphy is one of the methods for diagnosing vital myocardium. As vital, the myocardium, which is living, although dysfunctioning due to chronic hypoperfusion or repetitive stunning related to severely limited coronary reserve, is determined. Its diagnosing and quantification are of significance for evaluating the need of revascularization and prognosis. Nitrates effect on vital myocardium is expressed in improving of the systolic thickening and vital myocardium kinetics, as well as in the ability to visualize it via improving blood and 99mTc labeled tracers supply to vital myocardial cells. In comparison with other methods for vitality detection, the nitrate-enhanced myocardial perfusion scintigraphy is highly sensitive, although less specific to functional response after revascularization. Nitrates effect on vital myocardium is unambiguously proved by nitrate-enhanced myocardial perfusion.

Key words: nitrate-enhanced myocardial perfusion scintigraphy

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив