Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив


Бр. 3/2006

ОБЗОРИ

REVIEWS

НОВОСТИ В ИНТЕРВЕНЦИОННОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ
Т. Балабански1 , Ч. Шалганов2, Е. Трендафилова3,
Ж. Ничев1

1Клиника за диагностика и лечение на ритъмни
и проводни нарушения;
2Кардиологична клиника;
3 Отделение по спешна кардиология,
Национална кардиологична болница - София

Резюме. Съвременното лечение на предсърдното мъждене включва медикаментозна терапия, електрошок и катетърна аблацион­на терапия. Повече от 30% от болните с предсърдно мъждене не успяват да запазят синусов ритъм чрез медикаменти или електрокардиоверсио. Катетърната аблация се очертава като важно и дефинитивно лечебно средство при предсърдно мъждене. Направен е обзор на най-новите технологии в интервенционното лечение на предсърдното мъждене – интракардиална ехография, рефлексна спектроскопия, оптична кохерентна томография, фиброоптична визуализация и инфрачервено изобразяване през кръвта.

RECENT ADVANCE IN THE INTERVENTIONAL TREATMENT
OF ATRIAL FIBRILLATION
T. Balabanski, T. Shalganov, E. Trendafillova and J. Nichev

Summary. Current treatment of atrial fibrillation includes pharma­cological therapy, cardioversion and catheter ablation therapy. More than 30% of the atrial fibrillation patients fail to maintain sinus rhythm on drugs and еlectrocardioversion. Catheter ablation therapy is emerging as an important and definitive treatment option of atrial fibrillation. A review is outlined about the most recent technologies in the interventional treatment of atrial fibrillation – intracardiac echogra­phy, reflectance spectroscopy, optical coherence tomography, fiberoptic visualization, and infrared trans-blood vision.

Key words: atrial fibrillation; catheter ablation; ultrasonography; spectroscopy,near-infrared; tomography, optical coherence (source: MeSH)

 

 

РЕСИНХРОНИЗИРАЩА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ -- НОВА НАДЕЖДА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Й. Узунангелов1 и Мл. Григоров2
1Клиника по кардиология и интензивно лечение,
УМБАЛ -- Плевен
2Кардиологична клиника, II МБАЛ -- София

Резюме. Левокамерната диссинхрония (ЛКД) се определя като резултат от нарушеното провеждане на електрическите импулси вътре и между камерите и/или наличието на бедрен блок, водещи до асинхронно камерно активиране, до нарушения в механиката на сърцето и в последна сметка до появата на сърдечна недостатъчност (СН). Отрицателните ефекти на камерната асинхрония се изразяват в субоптимално камерно пълнене, парадоксално движение на септума, редуциране на левокамерната (ЛК) контрактилна мощ, увеличаване степента на митралната регургитация (МР) и влошаване на клиничното състояние (хоспитализации, рецидиви на предсърдно мъждене, смъртност). Teзи клинични прояви на ЛК асинхрония трябва да се лекуват с помощта на синхронизиращо пейсиране на ЛК и ДК, обикновено свързано с дяснопредсърдно (ДП) сензиране, наречено ресинхронизираща терапия (РTC). Събрани са достатъчно доказателства за значимостта на РТС за рутинно използване при болни с тежка СН. Повече от 4000 пациенти са получили РТС и са оценени в няколко рандомизирани клинични проучвания, а няколко хиляди пациенти са наблюдавани допълнително в други изследвания и регистри. Данните от тях последователно показват безопасността и ефективността на РТС при болните с III и IV функционален клас (ф. к.) СН, оценени по NYHA. РТС сигнификантно подобрява ЛК структура и функция, ф. к. по NYHA, физическото натоварване, качеството на живот, заболяемостта и смъртността.

CARDIAC RESYN­CHRONI­ZA­TION THERAPY – A NEW HOPE FOR PATIENTS WITH HEART FAILURE
J. Uzunangelov and Мl. Grigorov

Summary.
Left ventricular (LV) dyssynchrony, generally defined as the effect of intraventricular conduction defects or bundle branch block to produce nonsynchronous ventricular activation, places the failing heart at a further mechanical disadvantage. The deleterious effects of ventricular dyssynchrony include suboptimal ventricular filling, paradoxical septal wall mo­tion, reduced LV contractility, increased mitral regurgitation, and poor clinical outcomes (eg. increased hospitalization, atrial fibrillation and mortality). The clinical and mechanical manifestations of ventricular dyssynchrony can be treated by simultaneously pacing both the right and left ventricles usually in association with right atrial sensing, resulting in atrialsynchronized biventricular pacing or cardiac resynchronization therapy (CRT). The weight of evidence supporting the routine use of CRT in patients with heart failure with ventricular dyssynchrony is now quite substantial. More than 4000 patients have been evaluated in randomized controlled trials of CRT, and several thousand additio­nal patients have been assessed in observational studies and in registries. Data from these studies have consistently demonstrated the safety and efficacy of CRT in patients with New York Heart Association class III and IV heart failure. Cardiac resynchronization therapy has been shown to signifi­ca­ntly improve LV structure and function, New York Heart Association functional class, exercise tolerance, quality of life, morbidity and mortality.

Кey words: cardiac pacing, artificial; heart failure, congestive/ therapy (source: MeSH)

 

КАЗУИСТИКА
CASE REPORT

СЛУЧАЙ НА ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ
СЛЕД ПРОБОДНА РАНА В СЪРЦЕТО
Е. Трендафилова1, Ж. Ничев2, Т. Балабански2
и В. Йотова3
1Отделение по спешна кардиология,
Клиника по кардиология;
2Клиника за диагностика и лечение на ритъмни
и проводни нару шения;
3Отделение по неинвазивна диагностика,
Национална кардиологична болница -- София

Резюме. Представяме рядък клиничен случай на остър миокарден инфаркт след прободна рана с нож в гърдите и сутура на лявото предсърдие при документирана оклузия на преден десцендентен клон на лявата коронарна артерия. Направен е преглед на медицинската литература относно случаите на остър миокарден инфаркт след гръдна травма и са коментирани възможните механизми на миокардна увреда.

A CASE OF ACUTE MYOCARDIAL INFARСTION AFTER STUBBING WOUND IN THE HEART
E. Trendafilova, J. Nichev, T. Balabanski and V. Yotova

Summary. We present a rare case of acute myocardial infarction after stubbing chest wound treated with emergency left atrial suture with documented LAD occlusion. A brief review about cases of acute myocardial infarction after chest trauma and comments regarding possible mechanism of myocardial injuries were done.

Key words: contusions/complications; heart injuries/complications; myocardial infarction; angiography (source: MeSH)

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив

© 2007-2008