Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2015

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Неоангиогенезата като иновативен метод в комплексното лечение на пациенти с периферни облитериращи съдови заболявания
О. Матков, В. Василев и И. Хаджиев
Отделение по съдова хирургия, МБАЛ – Бургас
Резюме. Периферната артериална болест (ПАБ) е патологично състояние, свързано с облитериращо развитие на артериалните съдове, което води до интермитентно накуцване, болка в покой, разраняване и гангрена на крайниците. Стратегиите за лечение на исхемия на крайниците и свързаната с нея симптоматика предвиждат както фармакологична терапия, така и инвазивни процедури. При 25% от пациентите заболяването прогресира с всяка изминала година и се достига до ампутация на крайниците. Основна цел на изследването е да се проследи резултатът от лечението с периферни кръвни мононуклеарни клетки (ендотелни прогениторни клетки), идентифицирани в периферна кръв, при пациенти с ПАБ. Неоангиогенезата бе проведена при 5-има пациенти, на възраст от 32 до 61 години, чрез система Cleristm. Всички пациенти бяха в клиничен стадий на критична исхемия, оценени чрез ДСГ (измерване на АБИ индекс, който варира от 0,0 до 0,46) и КАТ ангиография (липсва контрастиране на a. popliteaeи тибиални съдове при всички, с бедна колатерална мрежа). Всички пациенти бяха преценени като нереконструктабилни. Приложен е методът по схема имплантация на ендотелни прогениторни клетки в аваскуларизираните мускули 1 път месечно за период от три последователни месеца. Проведено е 12-месечно проследяване. При четирима от пациентите резултатът е удължаване на клаудикационното разстояние на 150-200 метра и липса на болка в покой. При един пациент на втория месец напреднаха симптомите на исхемия на крайника и след открита ревизия на тибиалните съдове се стигна до подбедрена ампутация. В заключение може да се каже, че терапевтичната ангиогенеза с периферни кръвни мононуклеарни клетки е безопасно и потенциално ефективно лечение за критичната исхемия на крайниците.
Ключови думи: периферна артериална болест, критична исхемия, неоангиогенеза

NEOANGIOGENESIS AS AN INNOVATIVE METHOD
IN COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH PERIPHERAL OBSTRUCTIVE VASCULAR DISEASES

O. Matkov, V. Vasilev and I. Hadzhiev
Vascular Surgery Department, Multiprofile Hospital for Active Treatment – Burgas
Summary. The Peripheral Arterial Disease (PAD) is a pathological condition due to obliterative development of the arterial vessels. It leads to intermittent claudication, pain at rest, ulceration and gangrene of the limbs. The strategies for treatment of the limb ischemia and the symptoms connected with it provide as pharmacological therapy as invasive procedures. In 25% of the patients the disease progress with each year till it reaches amputation of the limb. The main aim of the study is to follow the results of the treatment with peripheral blood mono-nuclear cells (endogen progenitor cells), identified in the peripheral blood in patients with PAD. Five patients from 32 to 61 years old have been treated with neoangiogenesis with the Cleristmsystem. All of the patients were in a clinical condition of critical ischemia rated by Doppler sonography (measuring the ABP index, which varied from 0.0 to 0.46) and CT angiography (lack of contrast of art. poplitea and the tibial vessels in all patients, with almost no collateral vessels). All patients were judged as non reconstructable. The implantation of endothelial progenitor cells method in avascularized muscles on the scheme of once monthly for three consecutive months had been applied. A 12-month study was conducted. In 4 of the patients the result was extension of the claudication to 150-200 meters and a lack of pain during rest. In one of the patients during the second month of the treatment the symptoms of ischemia of the limb advanced. After open revision of the tibial vessels a crural amputation had to be done. Therapeutic angiogenesis with peripheral mononuclear blood cells is a safe and potentially effective treatment for critical limb ischemia.
Key words: peripheral arterial disease, critical ischemia, neoangiogenesis

КОМУНИКАЦИЯТА И ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ ЛЕКАРИ И ПАЦИЕНТИ КАТО ФАКТОР ЗА ЗДРАВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Т. Веков1, С. Александрова-Янкуловска1, М. Драганова1 и А. Иванова2
1Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
2Български кардиологичен институт – София

Резюме. Негативните ефекти от неправилната комуникация между лекари и пациенти влошават възможността за оптимални здравни резултати от лечението. Цел на проучването е изследване на факторите, които повлияват решение за отказ от кардиохирургично лечение при пациенти, преминали инвазивни диагностични процедури през периода януари 2013-декември 2014 г. в България. Проследяването установява с 6,2% по-висока едногодишна смъртност при отказалите кардиохирургично лечение, в сравнение с групата пациенти, преминали кардиохирургично лечение. Проведената индивидуална стандартизирана анкета показва, че непълноценната комуникация има решаващо влияние (> 60%) за отказа и последващите здравни резултати.
Ключови думи: комуникация лекар–пациент, здравни резултати, кардиохирургично лечение, анкетен метод

COMMUNICATION AND TRUST BETWEEN DOCTORS AND PATIENTS AS THE FACTORS FOR HEALTH OUTCOMES IN CARDIAC SURGICAL THERAPY
IN BULGARIA

T. Vekov1, S. Alexandrova-Yankulovska1,
M. Draganova1 and A. Ivanova2

1Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
2Bulgarian Institute of Cardiology – Sofia

Summary. Adverse effects from inadequate communication between doctors and patients worsen the possibility of optimal health results from treatment. The aim of the study is to investigate the factors that influence decisions to refuse cardiac surgical therapy in patients underwent invasive diagnostic procedures in the period January 2013 – December 2014 in Bulgaria. Follow-up finds 6.2% higher annual mortality in the patients, who refused cardiac surgical therapy, compared to the group of patients, who underwent cardiac surgical therapy. Completed individual standardized survey shows that incomplete communication has a decisive impact (> 60%) on refuse and following health outcomes.
Key words: doctor – patient communication, health outcomes, cardiac surgical therapy, survey approach

ОБЗОРИ

REVIEWS

Съвременни ехокардиографски техники за изследване синхронНостта на съкращение на сърцето
И. Даскалов и В. Петрова
Клиника „Спешна терапия“,
Военномедицинска академия – София

Резюме. Кардиоресинхронизиращата терапия (СRТ) е съвременен метод за лечение на медикаментозно рефрактерна сърдечна недостатъчност, дължаща се на левокамерна систолна дисфункция. Препоръчва се при пациенти с ФИ ≤ 35%, широк камерен комплекс > 120 ms и белези на механична асинхронност на камерното съкращение. Направен е обзор на съвременните ЕхоКГ техники за оценка на синхронността на сърдечното съкращение.
Ключови думи: кардиоресинхронизираща терапия, медикаментозно рефрактерна сърдечна недостатъчност, левокамерна систолна дисфункция, широк камерен комплекс, механична асинхрония

MODERN ECHOCARDIOGRAPHY TECHNIQUES
FOR ASSESSMENT OF THE CARDIAC SYNCHRONY

I. Daskalov and V. Petrova
Clinic of Emergency Care and Therapy, Military Medical Academy – Sofia
Summary. Cardiac resynchronization therapy (CRT) is a new method for treatment of drug refractory congestive heart failure (CHF) with is on the base of left ventricular (LV) systolic dysfunction. It is recommended in patients with EF ≤ 35%, wide QRS > 120 ms, and signs of mechanical dyssynchrony of ventricular contraction. In this article we review the modern echocardiography techniques for assessment of the cardiac synchrony.
Key words: cardiac resynchronization therapy, drugs refractory heart failure, left ventricular systolic dysfunction, wide QRS, mechanical dyssynchrony

Сърдечно-съдови увреждания
при бета-таласемия майор

Р. Търновска-Къдрева, Г. Димитров, Т. Янева-Сиракова
и Л. Владимирова

Клиника по кардиология,
УМБАЛ “Александровска”  София
КВБ, Медицински университет – София

Резюме. Намаляването на детската смъртност от инфекции и недохранване в комбинация със системното приложение на хемотрансфузии е причина за нарастващия брой на възрастните с вродени анемии и свръхнатрупване на желязо. Поради възможността за генни вариации обмяната на желязо при всеки пациент може да е различна, което би обяснило и различния ефект на отделните хелатори. Основни механизми за развитие на усложнения от страна на сърдечно-съдовата система при пациентите с таласемия са отлагането на желязо и повишеният сърдечен дебит. Най-честата причина за смърт при пациентите с бета-таласемия майор (ТМ) е сърдечната недостатъчност (СН), която се развива предимно във връзка с натрупване на желязо в миокарда. Диагнозата камерна дисфункция при пациентите с ТМ се поставя по-трудно във връзка със сърдечно-съдовата адаптация при хронична анемия и в етапа, когато пациентите с ТМ нямат обременяване с желязо. Ключова роля за ранното доказване на повишеното съдържание на желязо в миокарда при ТМ има неговата количествена оценка с помощта на T2* магнитнорезонансна томография. Най-важният предиктор за развитие на СН е T2*сърце < 10 ms. Първият принцип на лечението на острата СН е контрол на кардиотоксичността на свободното желязо с помощта на постоянна венозна инфузия на високи дози дефероксамин, подпомогнати от орален деферипрон. Лечението изисква внимателно дозиране на диуретиците и кардиоинотропните средства. Най-често срещаните аритмиии при ТМ са надкамерните и главно предсърдното мъждене, като с нарастване на отлагането на желязо расте и рискът от камерни аритмии. Адекватното хелаторно лечение и профилактиката водят до значимо намаляване на сърдечната смъртност при ТМ.
Ключови думи: бета-таласемия, сърдечна недостатъчност, хелаторна терапия

Cardio-vascular impairment in thalassemia patients
R. Tarnovska-Kadreva, G. Dimitrov, T. Yaneva-Sirakova and L. Vladimirova
Cardiology Clinic, UMHAT “Alexandrovska”,
Department of Internal Medicine,
Medical University – Sofia

Summary. Due to the reduction of infection- and malnutrition-related childhood death and the universal use of hemotransfusion therapy, an increasing number of patients with inborn anemic syndromes and iron overload reach adulthood. Genetic variants of iron metabolism may explain the specific effect of chelation agents in every patient. The major mechanism of cardio-vascular impairment in patients with thalassemia is the cardiac iron deposition and increased cardiac output. The leading reason for death in beta-thalassemia major (TM) patients is heart failure (HF). It is developed on the basis of myocardial iron deposition. The diagnosis of ventricular dysfunction is difficult to put because of the cardio-vascular adaptation in the state of chronic anemic syndrome and in the stage without overt iron deposition. The quantitative T2* magnetic-resonance assessment of iron in the heart has a key role for the early detection of its myocardial deposition. The most important predictor for the development of HF is cardiac T2* < 10 msec. The primary principle of acute HF treatment is control of the cardio-toxic effect of iron with the use of intravenous chelation therapy with high doses deferoxamine in combination with oral deferipron. Treatment procedure necessitates the careful use of diuretics and inotropic agents. The most frequent type of arrhythmias are the supraventricular (predominantly atrial fibrillation), but with the elevation of iron deposition the risk for ventricular arrhythmias rises. The proper chelation therapy and prophylaxis lead to a significant reduction of cardio-vascular death in TM.
Key words: beta-thalassemia, heart failure, chelation therapy

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив