Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2013

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

М. Димитрова, М. Донева и Г. Петрова. Анализ на бюджетното въздействие в резултат на лечението на есенциална хипертония с нови АТ1-рецепторни антагонисти  резюме>>

Т. Веков. Какво представлява „стойност” за пациента при лечение на артериална хипертония в извънболничната помощ резюме>>

Т. Веков. Възможности за подобряване на фармакоикономическите показатели на терапията на сърдечно-съдовите заболявания в България резюме>>   

Д. Тонев, И. Груев и А. Тончева. Ефективност и безопасност при приложението на Bemiparin
за краткосрочна профилактика на дълбоки венозни тромбози при болни с имобилизация на долен крайник резюме>>        

Д. Георгиева. Здравословен начин на живот при пациенти със сърдечно-съдови заболявания  резюме>>

Е. Григоров, Б. Киряков, Хр. Лебанова, Е. Насева и Ст. Георгиев. Проучване на готовността за заплащане за допълнителни услуги в аптеката (измерване нивото на общия холестерол)  резюме>>

М. Dimitrova, М. Doneva and G. Perova. Analysis of budgetary impact, resulting in treatment of essential hypertension with new AT1 receptor antagonists   summary>>     

T. Vekov. What is value for patients with hypertension treated on an outpatient basis?   summary>>

T. Vekov. Options for improving pharmacoeconomic parameters incorporated in cardiovascular disease management  in Bulgaria   summary>>

D. Tonev, I. Gruev and A. Toncheva. Efficacy and safety of Bemiparin for short-term prophylaxis of deep venous thrombosis in patients with immobilization of lower limbs  summary>>  

D. Georgieva. Healthy lifestyle in patients with cardiovascular diseases     summary>>

E. Grigorov, B. Kiryakov, H. Lebanova, E. Naseva and St. Georgiev. Study of willingness to pay for value-added pharmacy services (measuring the level of total cholesterol)  summary>>

      

ОБЗОРИ

REVIEWS

Д. Димитрова. Механизми на кардиопротективния ефект на физическата активност  резюме>>

D. Dimitrova. Mechanisms of cardioprotective effect of physical activity summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив