Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив


Бр. 2/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ПРИ ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦИЯ НА ST-СЕГМЕНТА В ГРУПИ ПАЦИЕНТИ С РАЗЛИЧЕН РИСК ЗА ИСХЕМИЧНИ УСЛОЖЕНИЯ
Н. Димитров1, Я. Симова2, Х. Матеев3, М. Радкова4,
П. Павлов3 и И. Ташева5

1Отделение по инвазивна кардиология,
Университетска болница “Света Екатерина” – София
2Отделение по неинвазивна функционална
и образна диагностика,
Национална кардиологична болница – София
3Клиника по кардиология,
Национална кардиологична болница – София
4Отделение по инвазивна кардиология,
Университетска болница „Лозенец” – София
5Отделение по инвазивна кардиология,
Болница „Токуда” – София

Резюме. Пациентите с остър коронарен синдром (ОКС) без елевация на ST-сегмента не са еднородна група от гледна точка на риска от настъпване на неблагоприятни сърдечно-съдови събития (MACE). Целта на настоящата разработка е да се оцени прогностичното значение на ранната инвазивна стратегия спрямо селективната инвазивна стратегия в групи пациенти с различен рисков профил. Изследвахме 178 пациенти с нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт без елевация на ST-сегмента (НАП/NSTEMI), от които 28 (15.7%) са с висок риск – GRACE ≥ 140. Пациентите са разпределени на случаен принцип на ранна инвазивна стратегия (коронарна артериография – СКАГ, и евентуално перкутанна интервенция – РСІ, в рамките на първите 24 часа от хоспитализацията) или на селективна инвазивна стратегия (първоначален опит за медикаментозна стабилизация и провеждане на СКАГ при рецидив на стенокардия и/или данни за индуцируема миокардна исхемия). Проследяването на пациентите е средно 22.8 ± 14 месеца. В групата с висок риск в хода на проследяването се наблюдава значителна редукция в честотата на рецидив на стенокардия (p < 0.001), повторна хоспитализация (p < 0.001), СКАГ (p = 0.001) и интервенция (p = 0.001) и общата честота на МАСЕ (p = 0.006) при избор на ранна инвазивна стратегия в сравнение със селективна инвазивна стратегия. Установихме също така с помощта на Каплан-Майер анализ и разлика във времето до настъпване на МАСЕ при болните с висок риск отново в полза на ранната инвазивна стратегия. На фона на нисък риск за исхемични усложнения (GRACE < 140) проследяването показва, че пациентите, разпределени на ранна и селективна инвазивна стратегия не се различават значимо помежду си по честота на наблюдаваните нежелани сърдечно-съдови събития (изключение прави честотата на миокардния инфаркт, която е по-висока при избор на селективна инвазивна стратегия). В групата с избор на селективна инвазивна стратегия обаче сърдечно-съдовите инциденти настъпват по-рано в сравнение с тази на ранна инвазивна стратегия. Изборът на ранна инвазивна стратегия при пациенти с ОКС без елевация на ST-сегмента на фона на наличието на висок риск е свързан със значително по-ниска честота на нежелани сърдечно-съдови събития в сравнение с високорисковите болни, при които стратегията е селективно инвазивна. Ранната инвазивна стратегия на фона на наличието на висок риск е свързана и със значително удължаване на периода, свободен от МАСЕ. В групата с нисък риск предимствата на ранната спрямо селективната инвазивна стратегия не са така ясно изразени.
Ключови думи: остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента; нестабилна ангина пекторис; инфаркт на миокарда без елевация на ST-сегмента; GRACE risk score; ранна инвазивна стратегия; селективна инвазивна стратегия

TIMING OF INVASIVE STRATEGY IN ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT ST SEGMENT ELEVATION IN GROUPS OF PATIENTS WITH DIFFERENT  ISCHEMIC RISK PROFILES
N. Dimitrov1, I. Simova2, H. Mateev3, M. Radkova4,
P. Pavlov3 and I. Tasheva5

1Department of Invasive Cardiology, University Hospital “St. Ekaterina”, Sofia, Bulgaria
2Department of Noninvasive Cardiovascular Imaging and Functional Diagnostic,
National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria
3Clinic of Cardiology,
National Cardiology Hospital, Sofia, Bulgaria
4Department of Invasive Cardiology,
University Hospital Lozenetz, Sofia, Bulgaria
5Department of Invasive Cardiology,
Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria

Summary. Acute coronary syndrome (ACS) without ST segment elevation comprises a heterogeneous group of patients with different risk levels for the occurrence of major adverse cardiac events (MACE). The purpose of the present study is to evaluate the prognostic significance of early invasive strategy versus selective invasive strategy in groups of patients with different risk profiles. We studied 178 patients with unstable angina or non-ST elevation myocardial infarction (UA/NSTEMI), 28 (15.7%) of whom had a high risk – GRACE ≥ 140. Patients were randomly allocated to an early invasive strategy (coronary angiography – SCAG and percutaneous intervention – PCI in the first 24 hours after admission) or to a selective invasive strategy (attempt for medical stabilization and proceeding to SCAG only in case of angina recurrence and/or evidence of inducible myocardial ischemia). We followed the patients for a mean period of 22.8 ± 14 months. During the follow-up patients with high risk allocated to an early invasive strategy showed a significant reduction in the incidence of angina pectoris recurrence (p < 0.001), repeat hospitalization (p < 0.001), SCAG (p = 0.001) and PCI (p = 0.001) and the cumulative incidence of MACE (p = 0.006) compared to those in whom selective invasive strategy was chosen. Kaplan-Mayer survival curves showed that the time to occurrence of untoward cardiac events was significantly longer when early instead of selective invasive strategy was undertaken in this subgroup. In the absence of high risk features there was not a significant difference in the rate of MACE occurrence during the follow-up regardless of the accepted strategy (excluding MI, which frequency was higher with selective invasive strategy). Early invasive strategy, however, showed some advantage over the selective one in this subgroup – the time to occurrence of MACE was prolonged also in non-high risk patients. Choice of an early invasive strategy in patients with acute coronary syndrome without ST elevation in the presence of high risk features is associated with a reduced incidence of MACE compared to a selective invasive strategy. Early invasive strategy in high risk patients is also associated with longer time to occurrence of MACE. In the subgroup of patients without high risk characteristics the advantages of early versus selective invasive strategy are not so clear.
Key words: acute coronary syndrome without ST segment elevation; unstable angina pectoris; non-ST elevation myocardial infarction; GRACE risk score; early invasive strategy; selective invasive strategy

ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНТРОЛ НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ И НЯКОИ ПРИДРУЖАВАЩИ РИСКОВИ ФАКТОРИ В БЪЛГАРСКА ГРАДСКА ПОПУЛАЦИЯ
Ст. Найденов1, Св. Торбова2, Ф. Николов3 ,
Св. Цонев1 и Н. Найденова4

1Клиника по Кардиология,
КПВБ “Проф. Ст. Киркович”, МУ – София
2Hypertension Excellence Center,
Болница “Токуда” – София
3Клиника по кардиология,
Медицински университет – Пловдив
4СБАЛССЗ „Св. Екатерина” – София

Резюме. Целта на изследването е да се оценят разпространението и контролът на артериалната хипертония и други сърдечно-съдови рискови фактори в българска градска популация. Извършено е с напречносрезово изследване (проведено на 17 май 2010 г., в 4 големи български града). Включени са общо 1535 лица – 689 мъже и 846 жени, на средна възраст 58,9 ± 16,4 (14-95) год. Измерени са: артериалното налягане (АН), ръстът, теглото, обиколката на талията (ОТ), индексът на телесна маса (ИТМ), обиколката на ръката на нивото на бицепса (ОБ). Включените в изследването лица попълниха анкета с въпроси, свързани с тяхното АН, наличие и контрол на АХ, други придружаващи рискови фактори (РФ), демографски и социално-икономически характеристики. Анамнестични данни за АХ се установиха при 50,9% (n = 791). Средните стойности на АН от първото измерване за цялата група са: систолно артериално налягане (САН) – 144,1 ± 23,2 (89-255) mm Hg, диастолно артериално налягане (ДАН) – 84,6 ± 13,9 (54-160) mm Hg. Средните стойности на АН от второто измерване са: САН 141,1 ± 34,7 (87-181) mm Hg, ДАН 82,4 ± 12,5 (50-124) mm Hg. При 66,4% (n = 525) от лицата с данни за АХ бяха измерени стойности на АН < 140/90 mm Hg. Средният ИТМ е 26,5 ± 5, средната стойност на ОТ – 94,9 ± 14,9 (72-197) cm, средната ОБ – 32,9 ± 11,6 (17-94) cm. Захарен диабет тип 2 се установи при 9,8% (n = 152) от анкетираните лица, а данни за дислипидемия – при 30,1% (n = 467). Процентът на засегнати от АХ лица сред анализираната от нас група е висок, но информираността на българското градско население относно нормалните стойности на АН, както и контролът на АХ са по-добри в сравнение с други страни в Европа. Контролът върху други важни РФ – тип 2 ЗД, затлъстяване, дислипидемия, продължава да бъде незадоволителен.
Ключови думи: артериална хипертония, захарен диабет тип 2, затлъстяване, дислипидемия, контрол на рисковите фактори
CHARACTERISTICS AND CONTROL OF ARTERIAL HYPERTENSION AND SOME CONCOMITANT RISK FACTORS IN BULGARIAN URBAN POPULATION
St. Naydenov1, Sv. Torbova2, F. Nikolov3,
S. Tsonev1 and N. Naydenov4

1Clinic of Cardiology, Department of Internal Diseases “Prof. St. Kirkovich”, Medical University – Sofia
2Hypertension Excellence Center,
Tokuda Hospital, Sofia
3Clinic of Cardiology,
Medical University – Plovdiv
4Clinic of Cardiology,
“St. Ekaterina” University Hospital

Summary. The aim of the study was to assess the prevalence and control of arterial hypertension (AH) and other cardiovascular risk factors in Bulgarian urban population. A cross-sectional study, held on May 17, 2010 in 4 large Bulgarian cities was conducted. A total number of 1535 persons – 689 males and 846 females were included, mean age 58.9 ± 16.4 (14-95) years. The following measurements were performed: blood pressure (BP), height, weight, waist circumference (WaC), body mass index (BMI), arm circumference at the level of the biceps (BiC). People included in the study completed a questionnaire with questions related to their BP, presence and control of AH, other concomitant risk factors (RF), demographic and socio-economic characteristics. History of hypertension was found in 50,9% (n = 791). Mean BP values from the first measurement for the whole group were: systolic blood pressure (SBP) 144.1 ± 23.2 (89-255) mm Hg, diastolic blood pressure (DBP) 84.6 ± 13.9 (54 – 160) mm Hg. Mean BP from the second measurement were: SBP 141.1 ± 34.7 (87-181) mm Hg, DBP 82.4 ± 12.5 (50-124) mm Hg. In 66,4% (n = 525) of the subjects with a history of AH, the measured BP values were < 140/90 mm Hg. The mean BMI was 26.5 ± 5, mean WaC 94.9 ± 14.9 (72-197) cm, mean BiC – 32.9 ± 11.6 (17-94) cm. Diabetes type 2 was found in 9.8% (n = 152) of respondents and dyslipidemia – in 30.1% (n = 467). Prevalence of AH among Bulgarian urban population is high, but awareness about the normal values of BP, as well as the control hypertension are better than other countries in Europe. Control of other important RF – DM type 2, obesity, dyslipidemia remains unsatisfactory.
Key words: arterial hypertension, type 2 diabetes, obesity, dyslipidemia, control of risk factors
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ
СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛИНИЧНА ИЗВАДКА
ПАЦИЕНТИ

К. Стойчев1, Д. Бъркашка1, К. Иванов1, С. Тишева2,
С. Григорова1, К. Господинов2, Т. Чакалова2 и П. Тончев3

1Катедра по психиатрия и медицинска психология
2Катедра по кардиология, пулмология и ендокринология
3Катедра “Пропедевтика на хирургичните болести”
Медицински университет – Плевен

Резюме. С помощта на самооценъчни скали е изследвано нивото на социална адаптация и тревожност при пациенти със сърдечно-съдови заболявания, хоспитализирани в кардиологична клиника. Установява се асоциация между тежестта на соматичните симптоми, броя на кардиологичните заболявания и напредналата възраст и лошата социална адаптация (респ. социално функциониране) и значително повишената тревожност. Изказва се предположение, че пациентите с незадоволителна адаптация се нуждаят от допълнителни интервенции (вкл. и психотерапевтични) за подобряване на функционирането.
Ключови думи: качество на живот, сърдечно-съдови заболявания, тревожност, оценка
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES:
RESULTS OF A STUDY OF CLINICAL SAMPLE

K. Stoychev1, D. Barkaska1, К. Ivanov1, S. Tisheva2,
S. Grigorova1, K. Gospodinov2,
T. Chakalova2 and P. Tonchev3

1Department of Psychiatry and Medical Psychology
2Department of Cardiology, Pulmonology
and Endocrinology”
3Department of Propaedeutics of surgical diseases”
Medical University – Pleven

Summary. The present study uses self-assessment questionnaires to explore the levels of social adaptation and anxiety in a sample of cardiovascular inpatients. Poorer social adaptation (and lower overall functioning, respectively), as well as higher levels of anxiety were associated with greater severity of somatic symptoms, a higher number of cardiovascular diseases and higher age. It is hypothesized that patients with unsatisfactory adaptation would benefit from additional therapeutic interventions including psychotherapy.
Кey words: quality of life, cardiovascular disease, anxiety, assessment

СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВАРИАБИЛНОСТТА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПСОРИАЗИС СПРЯМО ЗДРАВИ ЛИЦА
С. Тишева, Н. Станчева и Е. Мекенян
Първа кардиологична клиника ”Проф. Кирил Чичовски”
Медицински университет – Плевен

Резюме. Вариабилността на сърдечната честота (HRV) е индиректен показател за автономната регулация на сърдечно-съдовата система, като отразява автономния контрол на синусовия възел. Този ранен показател за нарушаване на вегетативната регулация на сърдечната дейност е слабо проучен при пациенти с псориазис – дерматоза, за която в последно време има данни за системния ù характер. Резултатите от направения анализ върху пациенти с тежка форма на псориазис и контроли показват дискретни нарушения в един от показателите – тенденция, изискваща по-подробни изследвания върху голям брой пациенти.
Ключови думи: вариабилитност на сърдечната честота, псориазис, SDANN

COMPARATIVE EVALUATION OF HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH PSORIASIS VERSUS HEALTHY INDIVIDUALS
S. Tisheva, N. Stancheva and E. Mekenyan
First Cardiologic Clinic “Prof. Kiril Chichovski”
Medical University – Pleven

Summary. Heart rate variability (HRV) is an indirect indicator of autonomic regulation of cardiovascular system reflecting the autonomic control of the sinus node. This early sign of impaired autonomic regulation of cardiac function is poorly studied in patients with psoriasis – dermatosis which recently has presented evidence of systemic nature. The results from the analysis of patients with severe psoriasis and controls show discrete changes in one of the parameters – a trend that requires more detailed studies on a large number of patients.
Key words: heart rate variability, psoriasis, SDANN

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ
НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ СРЕД ПАЦЕНТИ
С PSORIASIS VULGARIS В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

С. Тишева¹ и Д. Господинов²
¹Първа кардиологична клиника” Проф. Кирил Чичовски”
²Клиника по дерматология и венерология
Медицински университет – Плевен

Резюме. Псориазисът е хронично възпалително заболяване на кожата, опосредствано от имунната система, което поразява 2-3% от населението и е свързанo с повишен сърдечно-съдов рисков профил. Проведено е проучване по типа случай-контрола. Направен е анализ на честотата, тежестта и степента на контрол на артериалната хипертония при засегнати и контроли в Плевенска област. Правят се изводи за изключително високата честота на АХ както в изследваната група – 68.9%, така и в контролната – 47.5%. С напредване на възрастта тежестта на артериалната хипертония нараства – 73.3%, а относителният дял на пациентите, които успяват да контролират артериалното си налягане, намалява – 66.3%. Младите псориатици контролират по-често своето артериално налягане – 82.4%.
Ключови думи: псориазис, артериална хипертония, артериално налягане, рискови фактори

INCIDENCE AND PECULIARITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH PSORIASIS VULGARIS IN PLEVEN REGION
S. Tisheva¹ and D. Gospodinov²
¹First Cardiologic Clinic” Prof. Kiril Chichovski”
²Clinic in Dermatology and Venereology
Medical University – Pleven

Summary. Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease, mediated by the immune system, which attacks 2-3% of the population and is connected with an increased cardiovascular risk profile. A survey of the type “case-control” was carried out. An analysis of the frequency, severity and degree of control over arterial hypertension in affected and control individuals from Pleven region was done. Conclusions on the extremely high frequency of AH were executed both in the surveyed group 68.9% and in the control one – 47.5%. With the age advance, the seriousness of arterial hypertension increases – 73.3%, and the relative portion of patients, who manage to control their arterial pressure decreases – 66.3%. The young psoriatics do control more frequently their arterial pressures – 82.4%
Кey  words: psoriasis, arterial hypertension, arterial pressure, risk factors

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ СРЕД ПОСЕТИТЕЛИТЕ
В АПТЕКИ В СОФИЯ

Е. Григоров1, Хр. Лебанова1, Е. Насева2 и И. Гетов1
1Фармацевтичен факултет, МУ – София,
2Факултет по обществено здраве, МУ – София

Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са причина за една трета от глобалната смъртност и за една десета от глобалното бреме на болестите. Ако бъде намалено разпространението на хипертонията – основен сърдечно-съдов рисков фактор, веднага ще последва и намаляване на общата икономическа тежест на ССЗ. През последното десетилетие ролята на фармацевтите в аптеките за обслужване на населението непрестанно се променя, като те все по-активно вземат участие при провеждането на различни здравни кампании за профилактика на редица заболявания. Измерването на кръвното налягане в аптека може да играе важна роля в профилактиката на ССЗ и за намаляване на риска от развитие на ИБС. В този смисъл фармацевтите, като здравни специалисти, могат да вземат активно участие в предоставянето на тази профилактична услуга. Целта на нашето проучване е да установи какви са относителният дял и профилът на пациенти­те/посетителите в аптека за обслужване на населението, които искат да им бъде направено измерване на кръвното налягане.
Ключови думи: ССЗ, аптека, кръвно налягане, ИБС, профилактика

STUDY OF THE ATTITUDES TO BLOOD PRESSURE MEASUREMENT AMONG VISITORS IN COMMUNITY PHARMACIES IN SOFIA
E. Grigorov1, H. Lebanova1, E. Naseva2 and I. Getov1
1Faculty of Pharmacy, MU – Sofia,
2Faculty of Public health, MU – Sofia

Summary. Cardiovascular diseases (CVD) account for one third of the global mortality and one-tenth of the global disease burden. However, if the prevalence of hypertension as a major cardiovascular risk factor is reduced, an immediate reducing the economic burden of CVD will follow. Over the past decade, the role of the pharmacists in community pharmacies is constantly changing as they increasingly participate in the implementation of various health campaigns for the prevention of many diseases. Measurement of blood pressure in a community pharmacy can play an important role in the prevention of CVD and reduces the risk of developing IHD. In this sense, pharmacists, as health professionals, can actively participate in the provision of this preventive service. The aim of our study was to ascertain what part of the patients / visitors at the community pharmacy want their blood pressure to be measured.
Key words: CVD, pharmacy, blood pressure, ischemic heart disease, prophylaxis

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА
НА ДЯСНО СЪРЦЕ ПРИ ВЪЗРАСТНИ: ДОКЛАД НА АМЕРИКАНСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕХОКАРДИОГРАФИЯ, ОДОБРЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЕХОКАРДИОГРАФИЯ И КАНАДСКОТО ЕХОКАРДИОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО

И. Даскалов, М. Иванчев и М. Милетиева
ВМА – София
Резюме. В статията представяме обобщение на препоръките на Американското дружество по ехокардиография за оценка на десните сърдечни кухини. Докладът би трябвало да се разглежда като изходна точка за установяване на стандартен и унифициран метод за ехокардиографско изследване на размерите и функцията на дясното сърце, както и като стимул за осъвременяване на известните досега параметри.
Ключови думи: дясна камера, дясно предсърдие, изходящ тракт на ДК, долна празна вена, дяснокамерна систолна функция, дяснокамерна диастолна функция

GUIDELINES FOR THE ECHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT OF THE RIGHT HEART IN ADULTS:
A REPORT FROM THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY ENDORSED BY THE EUROPEAN ASSOCIATION OF ECHOCARDIOGRAPHY,
A REGISTERED BRANCH OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY, AND THE CANADIAN SOCIETY
OF ECHOCARDIOGRAPHY

I. Daskalov, M. Ivanchev and М. Miletieva
MMA – Sofia
Summary. In this article we present the essentials of the Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults of the American Society of Echocardiography. These guidelines are to be viewed as a starting point to establish a standard uniform method for obtaining right heart images for assessing RV size and function and as an impetus for the development of database to refine the normal values.
Key words: right ventricle, right atrium, right ventricle outflow tract, vena cava inferior, right ventricle systolic function, right ventricle diastolic function

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив