Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив


Бр. 2/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ
НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ
НА СЪРЦЕТО В АМБУЛАТОРНАТА ПРАКТИКА

И. Живков(1), Е. Григоров(2) и И. Гетов(2)
(1)Военномедицинска академия, (2)Фармацевтичен факултет, Медицински университет -- София
 (1)Military Medical Academy, (2)Faculty of Pharmacy, Medical University -- Sofia

Резюме. Общоизвестен факт за медицинските специалисти е, че сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са причина номер едно за смъртните случаи сред населението на Европа. Според най-новите проучвания в държавите членки на ЕС годишните разходи за ССЗ струват на икономиката над 192 милиарда евро. От тях 57% са разходи за здравни грижи, в т.ч. лекарствено лечение, 21% са разходи за нетрудоспособност и 22% -- непреки и труднооценими разходи за хора със ССЗ. Водещата научна хипотеза на нашето проучване е проверката за наличие на съответствие между използваната в практиката лекарствена терапия на ИБС в амбулаторни условия в страната и клиничните ръководства и стандарти, по метода на т.нар. „benchmarking”. За доказване на хипотезата и постигане на целта на проучването сме използвали специфичен епидемиологичен метод на формиране на ретроспективна несистематична гнездова извадка сред пациенти на кардиологични кабинети в доболничната медицинска помощ. Направен бе също и анализ на лекарствената терапия на ИБС на болните, включени в проучването, както и сегментация на честотата на предписване на различните видове медикаменти за това заболяване.

Ключови думи: исхемична болест на сърцето, терапия, лекарства, амбулаторна помощ

RETROSPECTIVE INVESTIGATION AND ANALYSIS
OF ISCHEMIC HEART DISEASE DRUG TREATMENT
IN OUT-PATIENT CARE


I. Zhivkov(1), E. Grigorov(2) and I. Getov(2)

Summary. It is a well-known fact for healthcare professionals, that cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of death among the population of Europe. According to the latest research in the EU member states, the annual expenses for CVD cost the economy over 192 billion euros. Of these 57% are expenditures for health care, including drug treatment, 21% are costs for disabilities and 22% -- indirect and intangible costs for people with CVD. The leading scientific hypothesis of our study is the examination of the presence of correlation between the practice used in drug therapy of ischemic heart disease in outpatient conditions in the country and clinical guidelines and standards, using the so-called benchmarking method. To prove the hypothesis and achieve the objective of the study we used specific epidemiological method of forming a retrospective non-systematic cluster sample of patients in cardiology ambulatories in pre-hospital care. We also made an analysis of drug therapy of ischemic heart disease for the patients included in the study and segmentation of the frequency of different types of prescriptions for this disease.

Key words: ischemic heart disease, therapy, drugs, out-patient care

ОБЗОРИ

REVIEWS

LC-PUFA, ГЕНЕТИЧНИ ПОЛИМОРФИЗМИ
И АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

К. Бакърджиева(1), Ф. Григоров(1) и Р. Комса-Пенкова(2)
(1)Катедра по кардиология, пулмология и ендокринология, (2)Катедра по химия, биохимия, физика и биофизика, Медицински университет -- Плевен

Резюме. Мастнокиселинният състав на клетъчните мембрани има важна роля в редица процеси и е свързан с етиологията на многофакторни заболявания. Клетките на човешкия организъм са загубили способността да синтезират някои дълговерижни полиненаситени мастни киселини (LC-PUFA), като линоловата (LA) и алфа-линоленовата (ALA). Поради този факт те са незаменими или есенциални за човека и трябва да се приемат с храната. LC-PUFA имат важно значение за нормалното протичане и баланса между физиологичните и патологичните процеси в организма, участвайки в процесите на клетъчен сигналинг, регулация на генната експресия, посредством нуклеарните PPAR или GSP рецептори. Като субстрати на COX ейко-/запентаеновата (EPA) и докозахексаеновата (DHA) са прекурсори на биологично активните ейко-/докозаноиди и съответно нa проинфламаторните фактори, като простагландини, простациклини, левкотриени и тромбоксани или антиинфламаторните резолвини, протектини и др. Чрез тези механизми те повлияват процесите на апоптоза, гладкомускулна пролиферация, съдово ремоделиране и стареене, които са в основата на патогенезата на артериалната хипертония. Наличността на LC-PUFA има ключова роля за здравето и зависи както от хранителния прием, така и от ендогенния синтез от есенциални предшественици. Полиморфизми в гените на участващите десатурази FADS1 и FADS2 също така имат влияние върху нивата на LC-PUFA. В експериментални модели на спонтанно хипертензивни плъхчета e установена връзка между нивото на DHA и EPA в диетата им и развитието на хипертония. Резултатите от епидемиологични проучвания сред популации от хора с високо съдържание на LC-PUFA в диетата също отчитат ефекта им върху хипертонията.

Ключови думи: артериална хипертония; DHA, EPA, десатурази на мастните киселини, генетични полиморфизми

LC-PUFA, GENETIC POLYMORPHISMS
AND HYPERTENSION

K. Bakardzhieva(1), F. Grigorov(1) and R. Komsa-Penkova(2)
(1)Department of Cardiology, Pulmology and Endocrinology
(2)Department of Chemistry, Biochemistry, Physics and Biophysics, Medical University -- Pleven

Summary. Fatty acid composition of cell membranes plays an important role in many processes and is related to the etiology of multifactorial diseases. Human cells have lost the ability to synthesize some of the long chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) such as linoleic (LA) and alfa-linolenic acid (ALA). For this reason they are essential to humans and should be taken with food. PUFA are important for the balance between physiological and pathological processes in the body. They are involved in the cellular signaling and regulation of gene expression through coupling with PPAR or GSP receptors. As substrates for COX, eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA) are precursors of biologically active eico-docosanoids and like proinflammatory factors such as prostaglandins, prostacyclin, leukotrienes and thromboxanes, or antiinflammatory factors -- rezolvins, protectins etc. Through these mechanisms they affect the processes of apoptosis, smooth muscle proliferation, vascular remodeling and aging that underlie the pathogenesis of hypertension. Availability of LC-PUFA plays a key role in health and depends both on dietary intake and endogenous synthesis. Variants in FADS1 FADS2 genes also affect the levels of LC-PUFA. In experimental models of spontaneously hypertensive rats, the relevance between levels of DHA and EPA in their diet and the development of hypertension is established. The results of epidemiological studies in populations of people with a high content of PUFA in the diet also support their effect on hypertension.

Key words: hypertension; DHA, EPA, fatty acid desaturases, genetic polymorphisms

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив