Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2009

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ОПТИМАЛНА ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ С КОМПЛЕКСНИ КОРОНАРНИ СТЕНОЗИ И ТЯХНОТО ЛЕЧЕНИЕ

В. Григоров
Болница ARWYP - Йоханесбург, ЮАР

Резюме. Оценката на коронарната патология е от значение не само от анатомична, но и от функционална гледна точка. Установяването на райони с зашеметен и хиберниращ миокард е важно за намаляването на смъртността при пациентите с коронарна болест. В изследването се прави ретроспективен анализ на група високорискови пациенти с напреднала коронарна болест и множествени реперфузионни процедури. Търси се оптимален лечебен и финансов подход при избора на лечение.
Ключови думи: нуклеарна кардиология, добутаминов тест, персантинов тест, жизнен миокард, хиберниращ миокард, зашеметен миокард

OPTIMAL EVALUATION OF PATIENTS WITH COMPLEX CORONARY STENOSES AND THEIR TREATMENT

V. Grigorov
ARWYP Hospital - Johannesburg, South African Republic

Summary. The evaluation of coronary pathology is significant not only from an anatomical, but also from a functional point of view. Locating regions with stunned and hibernating myocardium is important for the drop of mortality among patients with coronary disease. The study makes a retrospective analysis of a group of patients with high risk with advanced coronary disease and multiple reperfusion procedures. An optimal approach for treatment and in financial terms should be sought when making a choice for the right therapy.
Key words: nuclear cardiology, dobutamine test, persantine test, vital myocardium, hibernating myocar­dium, stunned myocardium

ОСОБЕНОСТИ НА ТРОМБОЦИТОПЕНИЯТА И ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХЕПАРИН-ИНДУЦИРАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ СЛЕД СЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ

А. Нейкова1, 2, Б. Цветков1 и М. Кирш 1
1Клиника по сърдечно-съдова хирургия, Университетски болничен център
„Анри Мондор” - Париж, Франция
2Клиника по кардиология и ревматология,
УМБАЛ ‘Георги Странски’ – Пловдив

Резюме. Хепарин-индуцираната тромбоцитопения (ХИТ) представлява клинико-биологичен синдром, предизвикан от имунна реакция към хепарин. Честотата на ХИТ е по-висока при пациенти в хирургични отделения спрямо терапевтични пациенти, и е най-често след сърдечно-съдова хирургия и ортопедични интервенции. В следоперативния период на сърдечна хирургия има множество причини за тромбоцитопения. Дори съмнението за ХИТ налага спиране на терапията с хепарин и започване на ефикасна алтернативна антикоагулация. Основна цел на нашето проучване е анализи особености на биологичните показатели и кривата на тромбоцитопения при пациенти след сърдечна хирургия, с придружаваща тромбоцитопения и продължаваща терапия с хепарин. Основната група в това ретроспективно проучване са 29 болни, претърпели хирургична интервенция с диагностицирана ХИТ в постоперативния период. За контролна група са избрани 70 пациенти, оперирани в същия период, които нямат потвърдена диагноза ХИТ, но са били с клинично съмнение за ХИТ и с тромбоцитопения. Анализирани са пре-, пер-и пост-оперативни данни – брой тромбоцити и кривата им, нива на антикоагулация в първите 14 постоперативни дни. Показахме особеностите на ХИТ след сърдечна хирургия-умерена тромбоцитопения, специфичност на бифазната крива на тромбоцитопения, относително ниски нива на хепаринемия. Ранното разпознаване и съответните терапевтични мерки при лечение на ХИТ могат да предотвратятживотозастрaшаващи състояния и събития. Клиничното търсене на особеностите на хода на тромбоцитопенията, на терапията с хепарин, както и значението на постоперативният ден за оценка на ХИТ при пациенти след сърдечна хирургия, с придружаваша тромбоцитопения и продължаваща терапия с хепарин са ключови моменти за разпознаването на това рядко заболяване.

Ключови думи: хепарин-индуцирана тромбоцитопения, антикоагулантно лечение, сърдечно-съдова хирургия, усложнения

PECULIARITIES OF THROMBOCYTOPENIA AND LABORATORY PARAMETERS IN PATIENTS WITH HEPARIN-INDUCED THROMBOCYTOPENIA FOLLOWING CARDIAC SURGERY

A. Neykova1,2, B. Tsvetkov1 and M. Krsch1

Summary. Heparin induced thrombocytopenia (HIT) is immune mediated disease. This complication is more frequent in cardiovascular and orthopedic surgery patients than in medical wards. There are multiple reasons for thrombocytopenia in the postoperative period of cardiac surgery. The suspicion for HIT is a clear indication for an alternative anticoagulation. In this study we analyzed the kinetics of thrombocytopenia in HIT patients after cardiac surgery and other biological values. We have compared and analyzed 29 HIT patients, with others 70 thrombocytopenic patients also after cardiac surgery who underwent antiPF4 testing for clinical suspicion for HIT (the control group). The analyzed parameters were thrombocytopenia and its kinetics and anticoagulation levels up to the 14th day after surgery. A moderate thrombocytopenia is demonstrated, as well as the presence of its specific biphasic curve after cardiac surgery. Those are keys for detecting HIT.
Key words:heparin-induced thrombocytopenia, anticoagulant therapy, cardiovascular surgery, complications

ХИБРИДНА КОРОНАРНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ
ПРИ ВИСОКО-РИСКОВИ ПАЦИЕНТИ


Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, М. Стоилова
и Н. Христова
УНСБАЛ “Св. Екатерина” София

Резюме. За периода от 2002 до 2006 г. в УНСБАЛ “Св. Екатерина” бяха оперирани 49 пациенти чрез аорто-коронарен байпас на биещо сърце (OPCABG) комбиниран с перкутанна коронарна интервенция (PCI)  37 мъже и 12 жени на възраст между 54 и 78 години. Чрез предоперативната коронарография бе диагностицирана двуклонова коронарна болест при 37 пациенти и трикслонова коронарна болест при останалите 12. При 34 болни значимите стенози на циркумфлексната артерия и дясна коронарна артерия бяха третирани с PCI и предхождаща, в рамките на 2-7 дни, OPCABG, а при 15 първоначално бе извършена PCI със стентиране и последваща, в рамките на 1-3 месеца OPCABG. Пациентите бяха клинично проследени за 12 ± 6 месеца. При всички изследвани успешно беше използвана LIMA-LAD графт. Хибридната реваскуларизация (HyCR) позволява пълна реваскуларизация и може да бъде алтернативен метод за лечение на високо рискови пациенти.
Ключови думи: ИБС, САП, НАП ФИ

HYBRID CORONARY REVASCULARI ZATION
IN HIGHT RISK PATIENTS


D. Trendafilova, Yu. Dzhorgova, M. Stoilkova and N. Hristova
UNSHAT “Sv. Ekaterina” – Sofia”

Summary. 49 patients were operated off-pump combined with PCI in hospital “Sv. Ekaterina”37 men and 12 women in age 54-74 y. during the period 2002-2006. Diagnostic coronary angiography showed two vessel disease in 37 patients and three vessel disease in 12 patients. In 34 patients severe stenosis in Rcx and Rca were treated with PCI in 2-7 days after OPCAB. In 15 patients first was made PCI with stenting, followed by OPCAB in 1-3 months. Patients were followed 12 ± 6 months.In all patients was succsessfuly used Lima-LAD graft. HyCR allows complete revascularization and could be alternative metod for treatment in high risk patients.
Key words: CAD, LVEF, stable angina,nonstable angina

НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ – АНГИОЕДЕМ, ПРИЧИНЕН ОТ АСЕ ИНХИБИТОРИ

Ю. Раденкова-Саева
Клиника по токсикология, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” - София

Резюме. Извършено е ретроспективно проучване на всички пациенти, хоспитализирани в Клиниката по токсикология към Умбалсм “Н. И. Пирогов” – София, по повод поява на ангиоедем след употреба на АСЕ инхибитори за периода 01.01.–31.12.2007 г. Анализирани са разпределението по възраст, пол, клиничната изява на този вид нежелани лекарствени реакции (НЛР). 44 пациенти на възраст между 38 и 86 години са хоспитализирани в Клиниката по токсикология на Умбалсм “Пирогов” по повод ангиоедем след употреба на АСЕ инхибитори за проучвания период. Превалират представителите на женския пол  30 души (68,2%), а мъжете са 14 (31,8%). Най-голям е относителният дял на лицата във възрастовата група 51-60 години – 18 човека (40,9%). При 26 (59%) от проучваните пациенти се наблюдава оток на лицето, при 11 (25%) – оток на устните. Животозастрашаващи отоци на езика и на ларинкса се установяват при 11 (25%) от проучените лица. Не е регистриран смъртен случай за проучвания период. Резултатите от изследването показват, че относителният дял на пациентите, при които се наблюдават животозастрашаващи отоци на ларинкса и на езика, причинени от АСЕ инхибитори, е сравнително висок. Появата на ангиоедем при лечението с АСЕ инхибитори задължава лекуващия лекар да коригира антихипертензивната терапия и да изключи тази група медикаменти от терапевтичната схема.
Ключови думи: нежелана лекарствена реакция, ангиоедем, АСЕ инхибитори

ADVERSE DRUG REACTION – ANGIOEDEMA, CAUSED BY ACE INHIBITORS

Yu. Radenkova-Saeva
Clinic of Toxicology, MHATEM “N.I.Pirogov” - Sofia

Summary. A retrospective study of all patients, hospitalized in Toxicology Clinic, Emergency Hospital “N. I. Pirogov“, during period 01.01.–31.12.2007 with adverse drug reaction, caused by ACE inhibitors was performed. The following issues were analyzed in order to obtain a complete description: patient’s age, gender, clinical characteristics of this type of adverse drug reaction. 44 patients between 38 and 86 years old were admitted to the Toxicology Clinic, with angioedema, caused by ACE inhibitors during the study period. The women prevailed – 30 persons (68.2%). There were 14 men (31.8%). The most frequently involved age group was between 51 and 36 years – 18 cases (40.9%). Swelling of the face has been observed in 26 (59%) of the cases, in 11 persons (25%) - swelling of the lips. Life-threatening conditions - swelling of the tongue and swelling of the larynx – have been established in 11 persons (25%) too. There are not registered some mortal cases during investigated period. The results from the study revealed that the number of patients with life-threatening conditions due to ACE inhibitors - swelling of the tongue and swelling of the larynx were comparatively high. Appearance of angioedema, caused by ACE inhibitors, obliged medical doctor to correct antihypertensive therapy and to exclude these group medicines from therapeutic scheme.
Key words: adverse drug reaction, angioedema, ACE inhibitors

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ КАЛЦИФИКАТИ – КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАЛЦИЕВОТО НАТОВАРВАНЕ ПРИ БОЛНИ НА ХЕМОДИАЛИЗА1

Д. Йонова 1, И. Трендафилов1 , В. Стойнова2 , М. Недевска2 и С. Антонов1
1Клиника по диализа, УМБАЛ „Александровска” - София
2Диагностичен сектор, УМБАЛ „Св.Екатерина” – София

Резюме. Един от нерешените проблеми при болните с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) на хемодиализно лечение (ХДЛ) е нарушеният минерален метаболизъм. Особено място сред симптомите на нарушения минерален обмен заема появата на мекотъканни и сред тях по-специално – на сърдечно-съдови калцификати. Модерната съвременна диагностика на сърдечно-съдовите калцификати се извършва с електронно-лъчева или спираловидна компютърна томография. Болните с ХБН и особено подложените на диализно лечение имат значително по-голяма склонност към патологично отлагане на мекотъканни калцификати, в това число и сърдечно-съдови. За доказване на сърдечно-съдовите калцификати и проследяване тяхната прогресия при група болни на хемодиализа в проучването беше приложена двукратно спираловидна компютърна томография за период от 7 месеца.
Ключови думи: хронична бъбречна недостатъчност, хемодиализно лечение, нарушеният минерален метаболизъм, сърдечно-съдови калцификати, спираловидна компютърна томография

CARDIO-VASCULAR CALCIFICATION – QUANTITATIVE EVALUATION OF CALCIUM SCORE IN HEMODIALYSIS PATIENTS

D. Yonova1, I. Trendafilov1, S. Stoinova2, M. Nedevska2 and S. Antonov1
1Clinic of Dyalyse, UMHAT “Aleksandrovska” – Sofia
2USMHAT “Sv. Ekaterina” - Sofia

Summary. The disturbed mineral metabolism is one of the severe problems of the patients with CRF on hemodialysis treatment. A special place between the symptoms of the disturbed mineral metabolism has soft tissue calcification and especially cardio-vascular calcification. The modern diagnostic of cardio-vascular calcification is performed by electron-beam or spiral computed tomography. We used spiral computed tomography twice during a period of 7 months for prove of cardio-vascular calcification and its progression in a group of patients on hemodialysis treatment.
Key words: chronic renal failure, hemodialysis treatment, disturbed mineral metabolism, cardio-vascular calcification, spiral computed tomography

КАЗУИСТИКА

CASE REPORTS

AГРЕСИВНА АНТИКОАГУЛАНТНА (АНТИАГРЕГАНТНА) ТРОМБОЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ ИНТРАКОРОНАРНА ТРОМБОЗА ПО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТЕН PCI ПРИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Б. Пешева1, М. Ингелиев1, Т. Коварник1 и В. Григоров2
1СБАЛ по кардиология – Ямбол
2Болница ARWYP - Йоханесбург, ЮАР

Резюме. Пациентите, страдащи от остър коронарен синдром (ОКС), се нуждаят от спешно осигуряване на реперфузия в засегнатата зона. Това може да бъде постигнато с фармакологични средства - тромболитична терапия, или механично- -чрез перкутанна коронарна интервенция PCI или хирургична реваскуларизация. Авторите представят случай на усложнена PCI с рекурентна интракоронарна тромбоза, успешно агресивно третирана с Heparin, Aggrastat и интракоронарна администрация на Actilyse в два болуса. Интракоронарната тромболиза се използва като „спасителен” метод при пациенти с неуспешна интравенозна тромболиза. В направените проучвания при нито един пациент не е установена интракраниална хеморагия. Селективното интракоронарно приложение на тромболитици в хода на PCI е успешно допълнение към антиагрегантната и антикоагулантната терапия в случаите на остри и рецидивиращи in-stent тромбози при активирано тромбообразуване при пациенти с ОКС.
Ключови думи: ОКС, интракоронарна тромболиза, PCI, инстент тромбоза

AGGRESSIVE ANTICOAGULANT (ANTIAGREGANT) THROMBOLYTIC THERAPY IN INTRACORONARY THROMBOSIS DURING DIRECT PCI IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

B. Pesheva1, M. Ingeliev1, T. Kovarnik1 and V. Grigorov2
1Cardio Clinic – Yambol
2ARWYP Hospital - Johannesburg , South African Republic


Summary. Patients, suffering from Acute Coronary Syndrome (ACS) need urgent reperfusion in the affected area. This could be achieved by pharmacological means – a thrombolytic therapy or by mechanic means – by PCI or surgical revascularization. Hereby the authors present a case of complicated PCI with recurrent intracoronary thrombosis, successfully treated with Heparin, Aggrastat and intracoronary administration of Actilyse in two boluses. The intracoronary thrombolysis is used as a ‘rescue’ method for patients with unsuccessful intravenous thrombolysis. In the studies considered hereby neither patient had intracranial hemorrhage. The selective intracoronary administration of thrombolytics in the course of the PCI is a successful complement to the antiagregant and anticoagulant therapy in the case of acute and recurring instent thromboses with activated thromb formation in ACS patients.
Key words: ACS, intracoronary thrombolysis, PCI, instent thrombosis

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

КОЕ Е ПО-ДОБРО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУЛМОНАЛЕН ЕМБОЛИЗЪМ – СКЕНИРАНЕ С ВЕНТИЛАЦИЯ-ПЕРФУЗИЯ ИЛИ КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ?

В. Григоров
Болници ARWYP и Glynnwood - Йоханесбург, ЮАР

Резюме. Белодробният емболизъм е най-честата причина за вътреболничната смъртност. Диагнозата е трудна, а лечение особено важно за изхода. Представен е опит с използването на два от най-честите метода: сканиране с вентилация-перфузия (17 болни) и компютърна томография (39 болни). Положителните резултати за емболия са приблизително еднакви при двата метода (77%): при компютърна томография и 69% при скениране с вентилация-перфузия. Характеристиките на клиничната картина и причината за възможна емболия определят кой метод да се използва.
Ключови думи: белодробна емболия, скениране вентилация-перфузия, компютърна томография, ангиография

WHICH IS BETTER FOR DIAGNOSTING PULMONARY EMBOLISM – VENTILATION-PERFUSION SCANNING OR COMPUTER TOMOGRAPHY?

V. Grigorov
ARWYP Hospital - Johannesburg, South African Republic

Summary. Pulmonary embolism is the most common cause of in-hospital mortality. The diagnostic process is difficult and the treatment-extremely important for the outcome. Herewith, we present a trial reflecting two of the most often used methods for PE diagnosis: ventilation-perfusion scanning (17 patients) and Computer Tomography (39 patients).The positive results for Pulmonary Embolism are approximately the same for the two methods: 77% for CT and 69% for ventilation-perfusion scanning. The choice which method to be used is defined by the clinical symptoms of pulmonary embolism and its cause.
Key words: pulmonary embolism, ventilation-perfusion scanning, computer tomography, angiography

 

КОНТРОЛ И ПРОФИЛАКТИКА НА ФАКТОРИТЕ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК – СИГУРЕН ПЪТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СМЪРТНОСТТА ПРИ ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ

Т. Веков
Председател на Съвета на директорите,
УСБАЛК - Плевен


Резюме. Настоящата статия представя изследване и оценка на риска от сърдечно-съдови заболявания на група от 639 доброволно осигурени лица чрез провеждане на скринингови изследвания. Резултатите потвърждават националната статистика относно рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания като възраст, диабет, хипертония, хиперхолестеролемия. Тези фактори са основната причина за повишената сърдечно-съдова смъртност в България, наред с липсата на национална стратегия за развитието на кардиохирургията и инвазивната кардиология и лошите терапевтични резултати при лечението на хипертония, исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност у нас. По-нататъшните усилия в посока на контрола и профилактиката на тези заболявания ще допринесат за значителното намаляване на смъртността от сърдечно-съдови болести.
Ключови думи: остър коронарен синдром, факторите за сърдечносъдов риск, смъртност

CONTROL AND PREVENTION OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS – THE CERTAIN WAY FOR ACUTE CORONARY SYNDROME MORTALITY DROP
T. Vekov
Chairman of the Board of Directors, UniCardio Clinic - Pleven
Summary. This article presents a study and exanimation of cardiovascular risk factors of a group of 639 individuals using screening method. The results correlate with the national statistics on cardiovascular disease risk factors - age, diabetes, hypertension, and hypercholesterolemia. These factors are the main reason for the increased cardiovascular mortality in Bulgaria, along with the lack of a national strategy for invasive cardiology and cardio surgery development and the current unsatisfactory therapeutic outcome in the treatment of hypertension, ischemic heart disease and heart failure in Bulgaria. Further efforts towards control and prevention will contribute to continuing decline in coronary heart disease mortality.
Key words: acute coronary syndrome, cardiovascular risk factors, mortality

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив