Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2008

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES
ЗНАЧЕНИЕ НА СТЕПЕНТА НА МИТРАЛНАТА РЕГУРГИТАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ
В. Йотова1, Св. Йовев2 и М. Станева3

1Отделение по неинвазивна функционална диагностика, Национална кардиологична болница
2Клиника по кардиология, УБ “Св. Екатерина”
3Клиника по съдова хирургия, Болница „Токуда”

Резюме. Анализирана е еволюцията на динамичната митрална регургитация (МР) след ресин­хронизиращо лечение и е съпоставена с ехокардиографските показатели за ЛК функция и реверсивно ремоделиране. Изследвани са 41 пациенти преди и след ресинхронизираща терапия (РТ). Проведени са серийни ехоКГ и е извършен off-line анализ на синхронността с цветен тъканен доплер, като е използван 12-сегментен модел. Един месец след РТ е намалена степента на МР, сравнявайки диаметъра на vena contracta, и е подобрена ЛК систолна функция според показателите dP/dt и ИФ на ЛК. В края на първата година при 80% от пациентите има данни за реверсивно ремоделиране. Високостепенната МР обаче може да попречи на реверсивното ремоделиране и да послужи като предиктор за липса на отговор към РТ.

Ключови думи: ресинхронизираща терапия, цветен тъканен доплер, динамична митрална регургитация
ROLE OF THE DEGREE OF MITRAL REGURGITATION FOR THE RESULTS AFTER RESYNCHRONIZATION THERAPY
V. Yotova1, Sv. Yovev2 and M. Staneva3

1Department of Noninvasive Diagnostics,
National Heart Hospital
2Department of Cardiology,
University Hospital “St. Ekaterina”
3Department of Vascular Surgery, Tokuda Hospital

Summary. We present the evolution of the dynamic mitral regurgitation after resynchronization therapy (CRT) together with echocardiographic variables for LV function and reverse remodeling. 41 patients were investigated before and after CRT. Serial echocardiographic examinations were performed; the asyn­chro­ny was assessed off-line with TDI (12-segment model). We compared the diameter of vena contracta, LV dP/dt and EF and found that a month after CRT the rate of the mitral regurgitation decreased and LV function improved. 80% of the patients showed reverse remodeling at the end of the 1st year. Severe MR however can affect the process of the reverse remodeling and may predict the lack of response to CRT.

Key words: resynchronization therapy, dynamic mitral regurgitation, tissue Doppler imaging

ПСИХОСОМАТИКАТА – ВЪЗМОЖЕН ПРЕДИКТОР ЗА КОРОНАРНА БОЛЕСТ
Е. Караславова

Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински университет – Пловдив

Резюме. В България през годините на прехода се наблюдават всички характерни черти на социално-икономическа катастрофа. При продължителен и много силен стрес организмът може да изчерпи адаптивните си възможности и да се появят редица патофизиологични симптоми, като сърдечно-съдовата система е най-уязвима към стресовите ситуации. Последици от непреодоления социален стрес са тревожността, депресията, агресията и др. Целта на представеното изследване е да се анализира ролята на някои психични рискови фактори за остър инфаркт на миокарда в годините на прехода. Проведено е проучване “случай–контрола“, като са изследвани 306 случая с остър миокарден инфаркт и 210 контроли. Използвани са документален метод и пряко индивидуално интервю. Проучването обхваща периода на преход от 1989 до 2005 г.. За основа на психологическите въпроси са взети стандартизираните самооценъчни тестове за тревожност и депресия на W. Zung и адаптиран тест за изследване на агресивността като извлечение на многофакторния личностен въпросник (FPI) – модифицирана форма на А. А. Крилов и Ф. Корозов. Средното ниво на тревожност и депресия при болните е значително по-ви­со­ко, отколкото при здравите. Показателите за агресивността не демонстрираха категорични за­висимости с коронарната болест. Данните за психичните нарушения и при двете изследвани групи са твърде обезпокоителни, което вероятно е провокирано от социално-ико­но­ми­ческата нестабилност в годините на прехода. От получените резултати може да се направи изводът, че високите нива на тревожност и депресия се асоциират убедително с коронарната болест и могат да се приемат за сигурни предиктори за повишен риск от коронарен инцидент.

Ключови думи: остър миокарден инфаркт, агресия, тревожност, депресия, стрес, социално-икономически фактори

PSYCHOSOMATICS – A POSSIBLE PREDICTOR OF CORONARY DISEASE
E. Karaslavova

Department of Social Medicine,
Medical University – Plovdiv, Bulgaria

Summary. Post-communist Bulgaria has experienced the full impact of a socio-economic disaster. Under prolonged and powerful stress, the human body may exhaust its adaptive potential and a variety of patho-physiological symptoms may occur. The cardiovascular system is most vulnerable to stress. The aim of this study is to analyze the role of psychological factors for acute myocardial infarction (AMI) during the transition period in post-communist Bulgaria. A case-control epidemiological study was performed. 306 cases of acute myocardial infarction and 210 controls were studied. Analysis of patients’ records was made as well as a direct face-to-face interview. The study covers 15 years of the transition period – from 1989 till 2005. The interview questions are based on W. Zung’s standardized self-evaluation tests of anxiety and depression (Self Rating Depression Skale – SDS, 1965, SAS-Self Rating Anxiety Scale, 1976) and on a Test of aggression, as a part of the Minnesota Multiphasic personality inventory, adapted by A. A. Krilov’s and F. Korozi FPI test. Average levels of anxiety and depression appeared to be higher among patients suffering from coronary heart disease than the control group members. Levels of aggression did not show direct correlation to coronary heart disease. Both groups demonstrated symptoms of psychological disturbances caused most probably by the socio-economic instability of the transition period. Certain socio-economic factors significantly increased the level of anxiety and depression in the respondents. The AMI patients were considerably more anxious and depressed than the controls which is a link to psychosomatic disorders. The results are quite disturbing and provide certain evidence that high levels of anxiety and depression may correlate to and be interpreted as a sign of coronary heart disease.

Key words: acute myocardial infarction, aggression, anxiety, depression, stress, socioeconomic factors

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА
НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА – НЕОБХОДИМОСТ
ИЛИ ПРИНУДА
М. Дякова1, Е. Караславова2, С. Туфкова3
и Д. Тодорова4


1Факултет „Обществено здраве”, МУ – София
2Катедра „Социална медицина”, МУ – Пловдив
3Клиника по токсикология,
УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
4Катедра „Социална медицина”, МУ – София

Резюме. Клиничните практически указания се дефинират като систематично развити твърде­ния, които подпомагат практикуващия лекар и неговия пациент при вземането на най-под­хо­дя­щото решение при определени клинични обстоятелства. Те имат потенциално важна роля при обобщаване на доказателствата за ефективността на дадено лечение в специфичен клиничен контекст, както и при оценка на рисковете и разходите. Много утвърдени национални и международни медицински асоциации и организации разработват и публикуват свои указания. Указанията, разработени от Европейското кардиологично дружество, нямат задължителен или нормативен характер, но са смятани за водещи при сърдечно-съдовата профилактика и лечение. Разнообразието на национални системи на образование, здравеопазване и на културна среда изисква внимателна адаптация към регионалните и националните особености. На практика в много страни икономическите мотиви определят нивото на здравната помощ. Особе­но в кардиологията несъответствието между това, което е медицински възможно, и налични­те ресурси нараства бързо. Клиничните указания не могат да отговорят на всяка ситуация в практиката. Решението да се следват или да не се следват препоръките трябва да бъде взето от лекаря според индивидуалните особености на пациента и случая. Указанията не трябва да се разбират като ограничения на клиничната свобода на лекаря, а като възможност за по-добра ориентация в здравната система, за рационализиране и оптимизиране на клиничния избор.

Ключови думи: клинични практически указания, сърдечно-съдова профилактика, рационализиране и оптимизиране на клиничния избор

GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR CARDIOVASCULAR PREVENTION IN CLINICAL PRACTICE – NEED OR COMPULSION
M. Dyakova1, E. Karaslavova2, S. Tufkova3
and D. Todorova4


1Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Department of Social Medicine,
Medical University – Plovdiv
3Clinic of Toxicology, UMHAT “Sv. Georgi” – Plovdiv
4Department of Social Medicine,
Medical University – Sofia

Summary.
Guidelines are systematically developed statements to assist practitioners and patients in decisions about appropriate health care for specific clinical circumstances. They have a potentially important role in summarizing the strength of evidence for the effectiveness of particular treatment in a specific clinical context, in relation to risks and costs. Many respected national or international physicians’ colleges, associations, societies etc. are developing and publishing guidelines. The guidelines from the ESC, have no legally enforcing character, but are considered to represent the state-of-the-art in cardiovascular prevention and treatment. The diversity of national systems of education, healthcare, and cultural background asks for careful adaptation to the regional and national specificities. In reality, in many countries economic considerations determine the level of health care achieved. Particularly in cardiology, the gap between what is medically possible and the resources available is increasing rapidly. Guidelines cannot be appropriate for all clinical situations. The decision to follow or not to follow a recommendation must be made by the physician on an individual basis. Guidelines should not be understood as restrictions of therapeutic freedom but they should be considered as a chance for orientation in a health care system characterized by rationalization and optimization of clinical choice.

Key words: guideline, cardiovascular prevention, rationalization and optimization of clinical choice
БЕЗОПАСНОСТТА НА АНГИОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ КАТО ГЛАВНА ЦЕЛ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА (ФАБРИЧНО НАПЪЛНЕНИТЕ СПРИНЦОВКИ – ПО-ДОБРАТА АЛТЕРНАТИВА)
К. Попова

Катедра по медицинска етика и право,
Медицински университет – София

Резюме.
Основна цел на здравните мениджъри е постигането на ефикасност на медицинските процедури – както във връзка с изхода на заболяването, така и по отношение на безопасността на извършване на медицинските процедури. Целта на това изложение е да се представи накратко информация за приложението на съвременни средства при ангиографските изследвания на отделенията по образна диагностика у нас, както и да се направи сравнение с международния опит. В частност – да се изтъкне преимуществото на фабрично напълнените спринцовки – prefilled syringes (PFS), в съчетание с power injector като технология, която е по-ефективна от ръчното използване на контрастна материя със спринцовки за еднократна употреба от флакони, bottle-filled cartridges (BFCs). Посочен е конкретният пример с фабрично напълнения в спринцовки препарат оптирей.

Ключови думи: безопасност, фабрично напълнени спринцовки, ефективност, контрастна среда, ангиология, медицинска етика, здравен мениджмънт
SAFETY OF THE VASCULAR PROCEDURES AS A MAIN AIM IN CONTEMPORARY MEDICAL PRACTICE (PREFILLED SYRINGES – THE BETTER ALTERNATIVE)
K. Popova

Department of Medical Ethics and Legal Issues,
Medical University – Sofia

Summary.
The main aim of the health managers is to achieve efficacy of the medical procedures in connection with the outcome of the disease and also to ensure the safety of the technical part. The purpose of this paper is to give in brief information about the usage of the modern devices in the vascular examinations of the Departments of Clinical Imaging in Bulgaria and also to make a comparison with the worldwide experience. In particular, it is pointed out the better characteristics of the prefilled syringes (PFS) with contrast media plus power injector as a more effective technology than the manually application of the contrast media from vials, bottle-filled cartridges (BFCs). As a good example Optiray*Tyco/Mallinckrodt prefilled syringe is cyted.

Key words: safety, prefilled syringes, efficacy, contrast media, angiology, medical ethics, healthmana­gement

ОБЗОРИ

REVIEWS

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ДЕБЕЛИНА
НА КАРОТИДНАТА ИНТИМА-МЕДИЯ

ЧАСТ II. КЛИНИЧНА СТОЙНОСТ
Д. Раев и А. Станева

Медицински институт – МВР, София

Резюме.
Дебелината на каротидната интима-медия (ДКИМ) е сурогатен маркер за генерализирана атеросклероза и достоверен предиктор за риска от бъдещи сърдечно-съдови събития. Увеличената ДКИМ по-добре стратифицира сърдечно-съдовия риск при хипертоници. Артериалната хипертония е един от най-важните фактори, обуславящи структурните промени в каротидната стена. Не всички компоненти на АН се асоциират в еднаква степен с тях, което показва, че отделните компоненти на АН имат различно значение в патофизиологията на субклиничните увреди на каротидната артерия. САН и ПН са по-силни детерминанти на тези увреди спрямо ДАН, а вариабилността на тези компоненти на АН запазва предиктивната си стойност дори след отчитане на ефекта им. От друга страна, всички компоненти на амбулаторното АН редовно са с по-голяма предсказваща стойност по отношение на каротидните промени, отколкото тези на офисното АН. Домашно измереното АН също е в по-тясна асоциация с ДКИМ в сравнение с офисното АН. Много изследвания доказват, че редуцирането на високото АН може да доведе до регресия на структурните промени в каротидните артерии, като забавянето на прогресията им е най-изразено при калциевите антагонисти.

Ключови думи: дебелина на каротидната интима-медия, артериална хипертония

HYPERTENSION AND CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS. PART II. CLINICAL COMPONENTS
D. Raev and A. Staneva

Medical Institute of the Ministry of Inferior – Sofia

Summary.
It is well known that carotid intima-media thickness (CIMT) is a surogate marker of athero­scle­rosis and reliable predictor of cardiovascular events in the future. An increased CIMT stratifies cardio­vascular risk in hypertensive patients better, than other risk factors. Hypertension is one of the most important factors for structural changes in the carotid wall. Different components of blood pressure have different influence on the subclinical damage of the arterial wall. Systolic blood pressure and pulse pressure are stronger determinants of these damages than diastolic blood pressure. Blood pressure variability is possibly the strongest determinant of CIMT.

Key words: carotid intima-media thickness, hypertension
  МЯСТОТО НА PEXELIZUMAB ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО
НА ОСТРИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ СЪС ST ЕЛЕВАЦИЯ

Ч. Панайотов, С. Куртев, Л. Владимирова
и Р. Търновска


КВБ, Клиника по кардиология,
УМБАЛ „Александровска”

Резюме.
Лечението на острия коронарен синдром със ST елевация продължава да ангажира сериозен научен интерес дори и след масовото въвеждане и възможностите на интервенционалното лечение. Активацията на системата на комплeмента играе ключова роля при острия възпалителен отговор, свързан с миокардната исхемия, както и с уврежданията, съпътстващи коронарната реперфузия. Pexelizumab е моноклонално антитяло, което се свързва с С5 компонент от системата на комлемента и инхибира апоптозата и левкоцитната инфилтрация, в резултат на което големината на инфарктната зона намалява при експериментални модели. Лечението на възпалителния отговор с моноклонални хуманизирани антитела при остра исхемия и реперфузия е обещаващ модел за лечение на пациенти с остър миокарден инфаркт.

Ключови думи: Pexelizumab, активация на системата на комплемента, остър миокарден инфаркт със ST елевация
THE ROLE OF PEXELIZUMAB IN TREATMENT
OF ACUTE ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
C. Panayotov, S. Kurtev, L. Vladimirova and R. Tarnovska

Cardiology Clinic, University Hospital “Alexandrovska”

Summary.
Acute ST-elevation myocardial infarction constitutes a major public health problem, not only in western countries but also increasingly in developing countries. Complement activation plays a key role in the acute inflammatory response associated with myocardial ischemia and reperfusion injury. Pexelizumab, a monoclonal antibody that binds to the C5 component of complement is known to inhibit apoptosis and leukocyte infiltration resulting in reduced infarction size in experimental model. It is a promising therapy to modulate inflammation during acute ischemia and reperfusion injury in patients with acute myocardial infarction.

Key words: Pexelizumab, complement activation, acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI)
  КАРДИОМИОПАТИИ С АРИТМОГЕННА ИЗЯВА
Ч. Панайотов1, Л. Владимирова1, С. Куртев1,
Р. Търновска1 и А. Гудев2


1КВБ, Клиника по кардиология,
УМБАЛ „Александровска”
2Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоана”

Резюме. Бързото развитие на молекулярната биология в кардиологията и натрупването на нови данни за генотипните и фенотипните характеристики доведоха до промяна в концепцията за аномалиите в йонните канали от изолирани нарушения в сърдечния ритъм в аритмогенни кардиомиопатии. Тази концепция е отразена в новата класификация на кардиомиопатиите, която ги определя като първични заболявания на миокарда. Представени са данни за генетичните мутации, клиничните характеристики и терапевтичните подходи при тези заболявания.

Ключови думи: кардиомиопатии, аритмии, класификация
CARDIOMYOPATHIES WITH ARRHYTHMOGENIC MANIFESTATION
C. Panayotov1, L. Vladimirova1, S. Kurtev1,
R, Tarnovska1 and A. Goudev2


1Cardiology Clinic, University Hospital „Alexanderovska”,
2Cardiology Clinic, “Tsaritsa Yoanna” University Hospital

Summary.
Rapid evolution of molecular biology in cardiology, accumulation of new knowledge of genetic and phenotype characteristics led to change of the conception of ion channelopathies as rhythm disturbances to arrhythmogenic cardiomyopathies. This new conception reflected new classification of cardiomyopathies, which incorporates ion channelopathies as primary cardiomyopathies. Data about for genetic mutations, clinical characteristics and therapeutic approaches are presented.

Key words: cardiomyopthies, arrhythmias, classification
  АПЛАНАЦИОННАТА ТОНОМЕТРИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
НА АРТЕРИАЛНАТА РИГИДНОСТ – НОВ МЕТОД
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК
А. Гудев, Е. Кинова, Д. Сомлева и Ч. Панайотов

Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна”

Резюме. Тонометрията е нов метод за измерване налягането на пулсовата вълна на периферна артерия, въз основа на който се изчисляват с голяма точност централното налягане и ригидността на артериалните съдове. Ригидността на артериалната система (аортен Augmentation index – AIx) и на аортата (скорост на аортната пулсова вълна – pulse wave velocity – PWV) зависи както от възрастта, така и от наличието на заболявания, свързани с висок сърдечно-съдов риск, като артериална хипертония, захарен диабет, бъбречна недостатъчност. Измерването на показателите за артериална ригидност допринася не само за стратификация на риска, но и за неговото намаляване чрез мониториране на тези показатели в процеса на фармакологичната терапия. Използването на тези показатели е много важен етап в ранното откриване на пациентите с висок сърдечно-съдов риск, когато промените са само на съдово ниво и преди развитието на сърдечна недостатъчност, миокарден инфаркт или мозъчен инсулт, и дава възможност за започване на превантивна терапия.

Ключови думи: апланационна тонометрия, артериална ригидност, сърдечно-съдов риск
APLANATION TONOMETRY FOR MEASUREMENT
OF ARTERIAL STIFFNESS – A NEW METHOD
FOR ASSESSMENT OF THE CARDIOVASCULAR RISK
A. Goudev, E. Kinova, D. Somleva and Ch. Panayotov

Department of Cardiology,
“Tsaritsa Yoanna” University Hospital

Summary. Tonometry is a new method for measuring pulse wave pressure of a peripheral artery based on which the central pressure and the stiffness of the arterial vessels are calculated with great accuracy. The stiffness of the arterial system (the aortic augmentation index - AIx) as well of the aorta (the speed of aortic pulse wave – pulse wave velocity PWV) depends on age, as well as on the diseases, associated with high car­dio­vascular risk as hypertension, diabetes, renal failure. Measuring the indices for arterial stiffness con­tri­butes not only for risk stratification, but for diminishing the risk as well by monitoring of those parameters in the course of the pharmacological therapy. Using those indices is really an important phase of the early detection of the patients at a high cardiovascular risk, when the changes are only at a vascular level and before development of heart failure, myocardial infarction or stroke, and gives the opportunity for starting preventive therapy.

Key words: aplamation tonometry, arterial stiffness, cardiovascular risk
  РОЛЯ НА КАТАБОЛНО-АНАБОЛНИЯ ДИСБАЛАНС, НЕВРОХОРМОНАЛНИТЕ И ИМУНННИТЕ НАРУШЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СИНДРОМА НА СЪРДЕЧНА КАХЕКСИЯ
Ж. Преображенска1, А. Постаджиян2 и К. Рамшев1

1Клиника по интензивна терапия, Катедра кардиология и интензивна терапия, ВМА – София
2Клиника по кардиология,
УМБАЛ „Света Анна” – София

Резюме. Появата на сърдечна кахексия се наблюдава често при пациентите с напреднала хронична сърдечна недостатъчност. Тя е свързана с лоша прогноза, независимо от функционалната тежест на заболяването, възрастта, физическия капацитет и левокамерната фракция на изтласкване. Преходът от стабилна фаза на заболяването до сърдечна кахексия включва активирането на неврохормони и проинфламаторни цитокини, които допринасят за дисбаланса между анаболните и катаболните процеси. Настоящата статия е опит за описание на мултифакторната и комплексната генеза на сърдечната кахексия.

Ключови думи: сърдечна кахексия, хронична сърдечна недостатъчност, имунна система, неврохормони, метаболизъм
CATABOLIC/ANABOLIC IMBALANCE, NEUROHORMONAL AND IMMUNE ABNORMALITIES AND THEIR IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF CARDIAC CACHEXIA
J. Preobrazhenska1, A. Postadzhian2 and K. Ramshev1

Clinic of Intensive Treatment,
Department of Cardiology and Intensive Treatment,
MMA – Sofia
Clinic of Cardiology, UMBAL “Sv. Anna” – Sofia

Summary. The occurrence of cardiac cachexia is a common complication of advanced chronic heart failure which is associated with poor prognosis independently of functional disease severity, age, measures of exercise capacity, and left ventricular ejection fraction. The transition from stable disease to cardiac cachexia involves activation of neurohormones and pro-inflammatory cytokines, which contribute to an imbalance in anabolic and catabolic pathways. This article describes the multifactorial and complex genesis of cardiac cachexia.

Key words: cardiac cachexia, chronic heart failure, immune system, neurohormones, metabolism
  КОРОНАРНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
Д. Трендафилова

Клиника по кардиология,
УНСБАЛ ”Св. Екатерина” – София

Резюме. Захарният диабет е хронично социалнозначимо заболяване с висока заболяемост и смъртност. Броят на новозаболелите непрекъснато се увеличава. Същевременно захарният диабет тип 2 се съчетава с висока коморбидност. Все по-често се срещат болни със захарен диабет тип 2, които се нуждаят от лечение на вече доказана коронарна болест. В представения обзор се разглежда развитието на терапевтичните решения за третиране на кардиологичния проблем при диабетно болни с изявена коронарна болест. Предпочитаният метод за коронарна реваскуларизация все още е предмет на дискусия. Има много публикации по този въпрос, но не и единодушно становище за най-подходящия начин на реваскуларизация при пациенти със захарен диабет тип 2 и доказана коронарна болест, тъй като диабетът е мощен и последователен предиктор на рестенозата, която води до важни разлики при средно- и дългосрочните клинични резултати. РСІ със стент се очертава като предпочитана реваскуларизационна алтернатива сред интервенционалните кардиолози. DES са въведени, за да се преодолее проблемът на рестенозата. Редуцирането на рецидивираща симптоматика, на повторните хоспитализации и повторната РСІ процедура е голяма крачка напред в утвърждаването на перкутанните коронарни интервенции като дълготрайна и продължителна процедура. Бъдещето ще покаже дали DES, придружени от допълнителна терапия като GP ІІв/ІІІа инхибитори, и оптималният контрол на диабета ще наложат РСІ като лечение на избор при диабетиците.

Ключови думи: коронарна реваскуларизация, коронарна болест, диабет тип 2
CORONARY REVASCULARIZATION IN PATIENTS
WITH DIABETES MELLITUS TYPE
2
D. Trendafilova

Clinic of Cardiology, UNSHAT “Sv. Ekaterina” – Sofia

Summary. Diabetes mellitus is a chronic socially important disease with high morbidity and mortality. The number of newly diagnosed patients is steadily increasing. At the same time, type II diabetes mellitus is associated with high co-morbidity. Diabetic patients who need treatment of proved coronary disease are quite often found. In the review presented, the evolution of therapeutic options for management of the cardiologic problem in diabetic patients with established coronary disease are viewed. The preferred method of coronary revascularization is still a matter of discussion. There are many publications on the issue, but it does not exist a unanimous position on the most appropriate way of revascularization in patients with type II diabetes mellitus and proved coronary disease as diabetes is a strong predictor of restenosis causing considerable differences in medium- and long-term clinical results. PCI with stenting is a preferred revascularization alternative among interventional cardiologists. DES are introduced to overcome the restenosis problem. Reducing of the recidivation symptomatics, of repeated hospitalization as well as of repeated PCI procedure presents a significant progress towards the approval of percutaneous coronary interventions as a long-lasting and continuous procedure. The future will reveal if DES associated with complementary therapy as GP IIb/IIIa inhibitors, and optimal diabetes control will confirm PCI as a treatment of choice in diabetes.

Key words: coronary revascularization, coronary disease, diabetes mellitus type 2

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив