Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2016

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

EХОКАРДИОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МИОКАРДНАТА ДЕФОРМАЦИЯ. КЛИНИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ (Част ІІ)
И. Даскалов и В. Петрова
Клиника „Спешна терапия”, Военномедицинска академия – София
Резюме. Изследването на миокардната деформация чрез speckle tracking ехокардиография (STE) и/или тъканна доплер-ехокардиография (ТДЕ) позволява обективна, количествена оценка на глобалната и регионалната миокардна функция, дори само от една позиция и в един сърдечен цикъл. Преди въвеждането на STE, единственият ъгъл-независим метод за изследване на левокамерната (ЛК) деформация е бил сърдечният магнитен резонанс. Въпреки че остава златен стандарт, използването на магнит е ограничено поради високата цена, дългото време за анализ и изискването за ниска сърдечна честота. Данните от проучвания показват, че STE е достатъчно точна и надеждна алтернатива. В тази статия правим обзор на основните клинични приложения на левокамерния стрейн и стрейн рейт изображения.
Ключови думи: STE, миокардна деформация, стрейн, стрейн рейт, тъканни скорости

EXAMINATION OF THE MYOCARDIAL MECHANICS BY ECHOCARDIOGRAPHY. CLINICAL APPLICATIONS (PART ІІ)
I. Daskalov and v. Petrova
Clinic of Emergency Care and Therapy, Military Medical Academy – Sofia
Summary. The investigation of myocardial deformation by Speckle tracking echocardiography (STE) or tissue Doppler echocardiography presents an opportunity of objective assessment of the global and regional myocardial function in a simple way. Before using routinely in clinical practice, the only angle independent method for investigation of left ventricular deformation was cardiac MRI. Although the MRI is a gold standard, its usages restricted due to high price, long time to analyze the data and low heart rate requirements. The research data show that STE is useful modality and alternative for evaluation of myocardial deformation. In this article we make a review on clinical applications of the strain and strain rate imaging.
Key words: STE, myocardial deformation, strain, strain rate, tissue velocities

ОПТИМАЛНА ВЪЗРАСТ ЗА ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ТЕТРАЛОГИЯ НА ФАЛО
А. Дашева-Димитрова
Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София
Резюме. Радикалната хирургична корекция на тетралогия на Фало (ТФ) е основен метод на лечение. Съвременната стратегия за планово хирургично лечение на деца с ТФ се определя като първична радикална корекция към 6-месечна възраст. При симптоматични пациенти с тежка хипоксемия на по-малка възраст типът на хирургичното лечение се определя в зависимост от анатомията и екстракардиалните особенности. Основен принцип, който трябва да се спазва, е индивидуализираният хирургичен подход.
Ключови думи: тетралогия на Фало, радикална корекция, деца

OPTIMUM AGE FOR SURGICAL TREATMENT OF CHILDREN
WITH TETRALOGY OF FALLOT

A. Dasheva-dimitrovA
Dеpartment of Pediatric Cardiology, National Heart Hospital – Sofia
Summary. Radical surgical repair of tetralogy of Fallot (TF) is the main method of treatment. Modern strategy for planned surgical treatment of children with TF is defined as the primary radical correction to 6 months of age. In symptomatic patients with severe hypoxemia, a less age, type of surgical treatment is determined depending on the anatomy and extracardiac features. A basic principle that should be followed is individualized surgical approach.
Key words: tetralogy of Fallot, radical correction, children

Отделение „Гръдна болка“. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е В БЪЛГАРИЯ?
И. Тончев
The Heart Institue of Hadassah Medical Center – Jerusalem, Israel
Резюме. През ХХІ век честотата на сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) продължава да се покачва, като исхемичната болест на сърцето (ИБС) заема голям процент от смъртността от ССЗ. Пациентите, постъпващи в центровете за спешна медицинска помощ, са с основен симптом – гръдна болка или дискомфорт, а тази симптоматика обхваща голям брой потенциални диагнози. Целта на проучването е да се оцени възможността за изграждане на Отделение “Гръдна болка“ за потенциалното повишаване на ефективността и ефикасността на предлаганите медицински услуги. Направен е обзор на световната литература по отношение на отделните компоненти, съставляващи диагностичния подход, и анализ на статистическите данни от медицински центрове, вече прилагащи подобен подход в лечебните си алгоритми. Прилагането на структуриран диагностичен подход в модела Сhest Pain Unit показва потенциал да доведе до по-висок процент на успеваемост при диагностициране и по-висока ефикастност при разпределянето на бюджета на болничните заведения в България.
Ключови думи: гръдна болка, спешен център, отделение за гръдна болка, хоспитализация, цена/ефективност

 


CHEST PAIN UNIT. IS IT POSSIBLE IN BULGARIA?
I. Tonchev
The Heart Institue of Hadassah Medical Center – Jerusalem, Israel
Summary. In the 21 century the incidence of cardiovascular diseases (CVD) continues to rise. Ischemic heart disease (IHD) occupies a large percentage of deaths from CVD. Patients entering the centers for emergency medical care are there with a major symptom of chest pain or discomfort - symptoms that covers a large number of potential diagnoses. The aim of the study is to explore the possibility of creating a department of chest pain for potential benefits as increase efficiency and effectiveness of health services. A survey on world literature regarding the various components making up the diagnostic approach and analysis of statistics from medical centers now applying a similar patient-approach algorithms are made. The implementation of a structured diagnostic approach in the model “Chest Pain Unit” shows potential to lead to a higher success rate in diagnosing and greater effectiveness in the allocation of the budget of Bulgarian hospitals.
Кеy words: chest pain, ER, chest pain unit, hospitalization, price/effectiveness

ОБЗОРИ

REVIEWS

РАЗЛИЧИЯ В АНГИОГРАФСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОГНОЗАТА ПРИ СИНДРОМА НА ЗАБАВЕН КРЪВОТОК В КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ И КОРОНАРНИЯ СИНДРОМ Х
Ст. Денчев1, С. Димитров2 и Н. Емилова3
1Клиника по кардиология, Медицински институт на МВР – София
2Отделение по инвазивна диагностика, МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца
3Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска“, MУ – София

Резюме. Целта на представения материал е да се сравнят ангиографските характеристики и прогнозата на синдрома на забавен кръвоток в коронарните артерии (SCFS)  и коронарния синдром X (CSX). При 67 пациенти със SCFS и 22 с CSX, лекувани в Кардиологичната клиника на УМБАЛ „Александровска“ през периода 2006-2007 г., е определена скоростта на коронарния кръвоток с метода на коригирания брой кадри по TIMI (cTFC), преди и след интракоронарно приложение на нитроглицерин. Пациентите са проследени след седем години за усложнения и ефекта от терапията. Средните скорости на коронарния кръвоток при SCFS и CSX са 38,4 ± 11,62 и съответно 18,74 ± 3,29/кадри и се различават значимо (p < 0,0001). След приложение на средно 200 mcg нитроглицерин при SCFS коронарният кръвоток се забавя допълнително (38,2 ± 10,26/кадри срещу 40,2 ± 16,65/кадри, p = 0,291) и настъпва значима вазодилатация (3,55 ± 0,81 mm срещу 3,87 ± 0,82 mm, p = 0,010), докато при CSX скоростта на коронарния кръвоток се забавя статистически значимо (18,74 ± 3,29/кадри срещу 23,13 ±7,86/кадри, p < 0,0001), но остава в нормални граници при изразена вазодилатация (3,46 ± 0,64 mm срещу 3,83 ± 0,77 mm, p < 0,0001). Петдесет и един пациенти (57%) са проследени след период от седем години. Незначимо по-често се установяват усложнения в групата на SCFS (26 срещу 4; 59,1% срещу 57,1%; p = 0,833). И при двата синдрома медикаментозната терапия не повлиява честотата на усложнения при проследяване. Заключение: Част от различията между SCFS и CSX в проучването са свързани с ангиографски характеристики и риска от усложнения при дългосрочно проследяване. Медикаментозната терапия не променя значимо прогнозата на двата синдрома.
Ключови думи: синдром на забавен кръвоток в коронарните артерии, коронарен синдром X/ангиографски характеристики, прогноза

 

CHARACTERISTIC ANGIOGRAPHIC FEATURES AND DIFFERENT PROGNOSIS OF SLOW CORONARY FLOW SYNDROME AND CARDIAC SYNDROME X
S. Denchev1, S. Dimitrov2 and N. Emilova3
1Department of Cardiology, Medical Institute of Ministry of Internal Affairs – Sofia
2Department of Invasive Diagnostics, Hospital „Hristo Botev“ – Vratsa
3Department of Cardiology, University Multiprofile Hospital for Active Treatment “Aleksandrovska”, MU – Sofia
Summary. The aim of the study was to determine characteristic angiographic features and difference in prognosis of slow coronary flow syndrome (SCFS) and cardiac syndrome X (CSX). Materials and methods:  Coronary flow velocity was measured using corrected TIMI frame count (cTFC) method in a group of 67 patients with SCFS and 22 – with diagnosed CSX treated in the Clinic of Cardiology, University Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” in the period 2006-2007. The patients were followed for seven years; adverse events (ischaemic-driven rehospitalisations, recurrent acute coronary syndromes, revascularisations, transient and acute cerebral ischeamic attacks) and the effect of antischaemic therapy were recorded. Results: The mean coronary flow velocities were 38.4 ± 11.62 and 18.74 ± 3.29 frames for SCFS and CSX, respectively and differed significantly according to the syndrome type (p < 0,0001). As a result of intracoronary injection of 200 µg nitroglycerin significant vasodilation (3.55 ± 0.81 mm vs 3.87 ± 0.82 mm, p = 0,010) and nonsignificant further reduction of coronary flow velocity (38.2±10.26 vs 40.2 ± 16.65 frames, p = 0,291) were observed in the slow coronary flow group. The coronary flow slowed significantly in  cardiac syndrome X group but remained near normal range (18.74 ± 3.29 vs 23.13 ± 7.86 frames, p < 0,0001) and this was associated with marked arterial dilation (3.46 ± 0.64 mm vs 3.83 ± 0.77 mm, p < 0,0001). Only 51 (57%) patients were followed after a period of seven years. An insignificant difference in the frequency of ischaemic complications was found with little prevalence of adverse events in the SCFS group (26 vs 4; 59.1% vs 57.1%; p = 0,833). Antiischaemic therapy had no appreciable effect on the symptoms and clinical outcome in both SCFS and CSX. Conclusion: In this study, the contrasts between SCFS и CSX were related to characteristic angiographic features and the risk for adverse events during long-term follow-up. Antiischaemic therapy had insignificant effect on the outcome.
Key words: slow coronary flow syndrome, cardiac syndrome X/angiographic features, prognosis

ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО И ПОСЛЕДВАЛА КОРОНАРОГРАФИЯ – ОЦЕНКА НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО И ЛИПИДНИЯ СТАТУС КАТО РИСК ЗА ОСТЪР КОРОНАРЕН ИНЦИДЕНТ
М. Бончева1,2 и М. Радкова1
1Болница „Лозенец” – София
2Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, МУ-Варна

Резюме. Целта на настоящото изследване е да се оцени риска от коронарен инцидент чрез съпоставяне и анализиране на данните от изследване на високочувствителен С-реактивен протеин (hsCRP) и някои лабораторни параметри на липидната обмяна при болни с ИБС и последвала коронарография. Изследвани са общо 132-ма пациенти с ИБС, диагностицирани в УБ ”Лозенец” – София. Обхванатите пациенти са без статинова терапия при включване в изследването. За целите на проучването са изследвани hsCRP, общ холестерол (TC), холестерол на липоротеините с висока плътност (HDL-C), холестерол на липопротеините с ниска плътност (LDL-C), триглицериди (Trigl), аполипропротеин А1 (ApoA1), аполипопротеин В (ApoB), както и коефициентите ApoВ/ApoА1 и т.нар. атерогенен индекс на плазмата (AIP). Изчисляван е също и т.нар. non-HDL-Cholesterol (non-HDL-C) – за всеки пациент. Изключени са пациенти с клинични данни за вирусна или бактериална инфекция със стойности на CRP над 25 mg/L. Инвазивното изследване включва селективна коронарна артериография (СКАГ) чрез радиален или феморален достъп. Липидните рискови фактори са извън препоръчителните cut-off стойности при около 90% от болните с ИБС. Разликата при пациентите със сигнификантна и несигнификантна стеноза е незначителна. Оценката на риска (hazard ratio – HR) показва най-висока корелация с HDL-C (1,313), съотношението ApoВ/ApoА1 (1,305) и AIP (1,312). Нискостепеното възпаление, е оценено със стойностите на hsCRP. Те са над 3 mg/L и при 27% от пациентите със сигнификантна стеноза и при 62% от пациентите с несигнификантна стеноза. Като маркер за оценката на риска показва най-високи стойности на HR – 1,659. При оценката на риска от остър коронарен инцидент при пациенти с ИБС ние препоръчваме да се ползват данните от hsCRP, HDL-C, съотношението ApoВ/ApoА1 и AIP. Същите данни препоръчваме за контрол и оценка на терапията на липидния риск и възпалението.
Ключови думи: ИБС, атерогенна дислипидемия, нискостепенно възпаление, оценка на риска

 


PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND FOLLOWING CORONAROGRAPHY – EVALUATION OF INFLAMMATION, LIPID STATUS AND RISK OF HEART ATTACKS
M. Boncheva1,2 and M. Radkova1
1University Hospital  “Lozenets”– Sofia
2Department of  General Medicine and Clinical Laboratory, Medical University – Varna
Summary. The aim of this study is to assess the risk of heart attack by comparing and analyzing data from a study of high- sensitive C-reactive protein (hsCRP) and some laboratory parameters of lipid metabolism in patients with coronary artery disease and follow coronary angiography. A total of 132 patients with CHD diagnosed at University Hospital „Lozenets” – Sofia were investigated. For the purposes of the study hsCRP, total cholesterol (TC), cholesterol , high density liporoteinite (HDL-C), cholesterol of low density lipoproteins (LDL-C), triglycerides (Trigl), Apolipoprotein A1 (ApoA1), apolipoprotein B (ApoB), and the coefficients ApoB/ApoA1 and atherogenic index of plasma (AIP) were tested. Non-HDL-Cholesterol (non-HDL-C) for each patient is also calculated. Patients with clinical evidence of viral or bacterial infection with values of CRP above 25 mg/L were excluded. Invasive testing involves selective coronary arteriography by radial or femoral access. Lipid risk factors are outside of the recommended cut-off values in around 90% of patients with CHD. Difference in patients with significant and not significant stenosis is negligible. Risk assessment (Hazard Ratio) showed the highest correlation with HDL-C (1,313), the ratio ApoB/ApoA1 (1,305 ) and AIP (1,312). Low-level inflammation was evaluated with the values of hsCRP. They are more than 3 mg/L and in 27% of patients with significant stenosis and 62% of patients with a stenosis not significant. As a marker for the risk assessment it shows the highest values of HR – 1,659. In assessing the risk of acute coronary events in patients with coronary artery disease, we recommend using data for hsCRP, HDL-C, ratio ApoB/ApoA1 and AIP. These data suggest monitoring and evaluation of therapy for lipid risk and inflammation.
Key words: CAD, atherogenic dyslipidemia, low-level inflammation, a risk assessment

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

CASE REPORTS

МУКОЛИПИДОЗА ІІ ТИП – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ СЪС СЪРДЕЧНО ЗАСЯГАНЕ
А. Дашева-Димитрова
Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София
Резюме. Муколипидозите са редки наследствени заболявания към групата на лизозомните болести на натрупването. Те са дължат на ензимопатия. Описва се случай на 4-годишно дете с муколипидоза ІІ тип със застойна сърдечна недостатъчност и летален изход. Диагнозата е поставена след генетично изследване. Лечението е симптоматично.
Ключови думи: лизозомни болести на натрупването, муколипидоза ІІ тип, сърдечно увреждане

 


MUCOLIPIDOSIS – TYPE II. CLINICAL CASE WITH CARDIAC INVOLVEMENT
A. Dasheva-Dimitrova
Dеpartment of Pediatric Cardiology, National Heart Hospital – Sofia
Summary. Mucolipidoses are rare hereditary diseases to the group of lysosomal storage disorder. They are due to enzymopathy. The case of a 4-year-old child with mucolipidosis – type II with congestive heart failure and lethal outcome is described. The diagnosis was made after genetic testing. Treatment is symptomatic.
Key words: lysosomal storage disorder, mucolipidosis type II, heart damage
 

КОМПЛЕКС НА CARNEY – ФАМИЛЕН ПРЕДСЪРДЕН МИКСОМ
А. Дашева-Димитрова¹, П. Митев², М. Денев³, М. Павлов³ и Г. Христов4
¹Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница – София
²Отделение по хирургия на вродени сърдечни малформации, Национална кардиологична болница – София
³Отделение по патология, Национална кардиологична болница – София
4Dеpartment of Pediatric cardiology, Cardiothoracic Unit, Great Ormond Street Hospital, London, UK

Резюме. Carney-комплексът e мултиплен неоплазмен комплекс, включващ сърдечни, ендокринни, кожни и неврални тумори, както и пигментации на кожата и мукозите. Унаследява се автозомно-доминантно. За първи път у нас се описва случай на фамилен множествен атриален миксом, уточнен като синдром на Carney. Касае се за трима членове на една фамилия – майка (48 год.), син (27 год.) и дъщеря (19 год.). Открита е мутация на тумор – супресорен ген- PRKAR1A (САЩ – 2005 г.). Майката е трикратно оперирана за рецидивиращи миксоми – в двете предсърдия (2000 г.), в ляво предсърдие (2003 и 2007 г.), синът – в ляво предсърдие ( 2004 г.), в двете предсърдия (2009 г.). Диагнозата е поставена чрез трансторакална ехокардиография (ЕхоКГ). Майката е с рецидивираща гръдна аденоматоза, еднократно е оперирана за овариален тумор. Пациентите имат хиперпигментации по кожата, склерите и мукозите, а при младежа са налице единични сини невуси. Дъщерята почива на 19-години (2014 г.) с прояви на тежък системен емболизъм и обширен исхемичен мозъчен инсулт поради голяма миксома в лявото предсърдие. Последната планова ЕхоКГ при нея е извършена 1 година и 8 месеца преди инцидента. Изводи: Ранното разпознаване, точната диагноза, генетичното изследване и своевременното хирургично лечение са индикирани при пациенти с Carney синдром. Серийното ЕхоКГ проследяване е необходимо и животоспасяващо, за да се изключат поява или рецидив на миксома.
Ключови думи: комплекс на Carney, атриални миксоми, сърдечна хирургия

 


CARNEY COMPLEX – FAMILY ATRIAL MYXOMA
Dasheva-Dimitrova¹, P. Mitev², M. Denev³, M. Pavlov³ and G. Chistov4
¹Dеpartment of Pediatric Cardiology, National Heart Hospital – Sofia
²Congenital Heart Surgery Dеpartment, National Heart Hospital – Sofia
³Department of Pathology, National Heart Hospital – Sofia
Dеpartment of Pediatric Cardiology, Cardiothoracic Unit, Great Ormond Street Hospital, London, United Kingdom
Summary. Carney complex is multiple neoplastic complex including cardiac, endocrine, skin and neural tumors and pigmentation of the skin and mucous membranes. It is inherited autosomally dominantly. For the first time in our country, the case of family multiatrial myxoma specified as Syndrome Carney is described. It is about three members of one family – mother (48 yrs), son (27 yrs) and daughter (19 yrs). Mutation of tumor-suppressor gene – PRKAR1A (USA-2005) is discovered. The mother is operated three times for recurrent myxoma - in both atria (2000), left atrium (2003 and 2007), the son – in the left atrium (2004), in both atria (2009.). The diagnosis was made by transthoracic echocardiography. The mother has a recurrent chest adenomatosis, once is operated for ovarial tumor. Patients have hyperpigmentation on the skin, sclera and mucous membranes and blue nevi. Daughter dies at the age of 19 (2014) with severe manifestations of systemic embolism and extensive ischemic stroke due to large myxoma in the left atrium. The last planned echocardiography was performed 1 year, 8 months, before the incident. Conclusions: Early recognition, diagnosis, genetic testing and timely surgical treatment is indicated for patients with Carney syndrome. Serial echocardiography follow-up is necessary and life-saving to exclude the occurrence or recurrence of myxoma.
Key words: Carney complex, atrial myxoma, cardiac surgery

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив