Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

НЯКОИ МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО В ПЕРИФЕРНА КРЪВ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧЕН ПАРОДОНТИТ И ВРЪЗКАТА ИМ С КОРОНАРНАТА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
Т. Болярова-Конова1, Г. Мичева1, Б. Първанов1, Д. Трендафилова-Лазарова2, А. Димитрова-Карамфилова2,
Б. Баев2 и Г. Начев2

1Катедра пародонтология, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – София
2СБАЛССЗ „Св. Екатерина”, Медицински университет – София

Резюме. Целта на изследването е да се установят нивата на някои маркери на възпалението в периферна кръв в съпоставка с тежестта на хроничния пародонт и с наличието и изявата на коронарната болест на сърцето, за да се оцени системното действие на пародонтита. На 61 пациенти, постъпили в СБАЛССЗ „Св. Екатерина”, са направени клиничен кардиологичен преглед и инвазивно изследване, въз основа на което те са разделени в три групи: I – здрави по отношение на коронарна болест на сърцето, IIa – пациенти със стабилна стенокардия (САП), IIб – пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) – нестабилна стенокардия (НАП) или остър миокарден инфаркт. Всички пациенти са с диагноза хроничен пародонтит, установен при клиничен преглед. На всички тях лабораторно бяха изследвани кръвни показатели. Като доказателство за влиянието на пародонтита върху липидния метаболизъм приемаме значимо по-ниските нива на high-density lipoprotein (HDL) при тежък пародонтит, тенденцията за по-високи нива на интерлевкин-6 (IL-6) и по-високия брой на левкоцити в кръвта при пациентите с тежък пародонтит. Стойностите на HDL в кръвен серум могат да бъдат използвани като прогностични биомаркери за развитие на коронарна болест на сърцето.
Ключови думи: хроничен пародонтит, коронарна болест на сърцето, маркери на възпалението

SOME INFLAMMATORY MARKERS IN THE PERIPHERAL BLOOD OF PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS AND THEIR RELATIONSHIP WITH CORONARY ARTERY DISEASE
T. Bolyarova-Konova1, G. Micheva1, B. Parvanov1, D. Trendafilova-Lazarova2, A. Dimitrova-Karamfolova2,
B. Baev2 and G. Nachev2

1Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Medical University – Sofia
2Specialized Hospital for Active Treatment of cardiovascular disease „Sv. Ekaterine“, Medical University – Sofia

Summary. The study aim is to establish some marker levels of inflammation in peripheral blood in comparison with chronic periodontitis severity and the occurrence and presentation of coronary heart disease in order to assess the systematic effect of periodontitis. 61 patients admitted at the Specialized Hospital for Active Treatment of Cardiovascular Diseases “Sv. Ekaterina”, underwent cardiovascular clinical and invasive examinations based on which they were assigned to three cohorts: group I – healthy as regards coronary heart disease, group IIa – patients with stable angina pectoris (SAP), group IIb – patients with unstable angina pectoris (UAP). All patients had a diagnosis of chronic periodontitis confirmed by clinical examination. All patients’ blood indexes have been tested as a part of laboratory routine. As a proof of the periodontitis impact on lipid metabolism we tend to accept the significantly lowered High-density lipoprotein (HDL) levels in cases of severe periodontitis, and the tendency to higher levels of Interleukin-6 (IL-6) and greater number of leucocytes in the blood of the patients with severe periodontitis. HDL values in blood serum can be used as prognostic biomarkers for coronary heart disease progression.
Key words: chronic periodontitis, coronary heart disease, markers of inflammation

АНАЛИЗ РАЗХОД-МИНИМУМ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРОМБОТИЧНИ СЪРДЕЧНО- И МОЗЪЧНОСЪДОВИ СЪБИТИЯ С КОМБИНИРАНА ФИКСИРАНА ДОЗОВА ФОРМА
Св. Георгиева1, А. Савова2, М. Манова2, М. Димитрова2 и Г. Петрова2
1УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет – София
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания в световен мащаб са водещата причина за заболя­емост и смъртност с 48% дял на смъртност от четирите водещи незаразни заболявания. Антитромбоцитната терапия е един от главните стълбове в лечението на исхемичната болест на сърцето, както и за превенция на мозъчносъдови усложнения. Фиксираната дозова форма ацетилсалицилова киселина/езомепразол е удобна за употреба при еднократно дневно дозиране за предотвратяване на сърдечно-съдови и мозъчносъдови инциденти при пациенти, нуждаещи се от продължително лечение с ниска доза ацетилсалицилова киселина, които имат риск от развитие на язви на стомаха и/или дванадесетопръстника. Настоящото проучване има за цел да анализира фармакоикономическите характеристики на употребата на комбиниран продукт, съдържащ езомепразол и ацетилсалицилова киселина. Комбинираната дозова форма ацетилсалицилова киселина и езомепразол предлага ефикасна и безопасна профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, особено при пациенти с гастродуоденални проблеми на цени, по-ниски от лечението с монопродуктите.
Ключови думи: фармакоикономика, разход-минимум, ацетилсалицилова киселина, езомепразол

COST-MINIMIZATION ANALYSIS IN THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR AND CEREBROVASCULAR EVENTS WITH A FIXED DOSE COMBINATION FORM
S. Georgieva1, A. Savova2, M. Manova2, M. Dimitrova2, G. Petrova2
1University Multiprofile Hospital for Active Treatment „Alexandrovska“, Medical University – Sofia
2Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia

Summary. Cardiovascular diseases are a global leading cause of morbidity and mortality, representing 48% of the deaths from the four leading non-communicable diseases. Antiplatelet therapy is one of the cornerstone therapies of ischemic heart disease and the prevention of cerebrovascular complications. The fixed dosage form with acetylsalicylic acid/Esomeprazole is suitable for use as a single daily dosing for the prevention of the cardiovascular and cerebrovascular events in patients who require a long-term treatment with a low dose aspirin and have a risk of the development of gastric and/or duodenal ulcers, too. The aim of the study was to make a pharmacoeconomic evaluation of the usage of the combined medicinal product with acetylsalicylic acid and Esomeprazole. The combined dosage form with acetylsalicylic acid and Esomeprazole provides effective and safe prevention of cardiovascular diseases, especially in the patients with gastroduodenal problems, at lower prices than the treatment with medicinal products containing only one of the active ingredients.
Key words: pharmacoeconomics, cost-minimization, acetylsalicylic acid, Esomeprazole

УПРАВЛЕНИЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЧРЕЗ ДИФЕРЕНЦИРАНИ
РЕИМБУРСНИ СТОЙНОСТИ

Т. Веков
ФОЗ, МУ – Плевен
Резюме. Политиката за управление на фармацевтичните разходи представлява все по-голям интерес за страните, които заплащат публичните разходи за здравеопазване. Проведеното изследване разглежда пет лекарствени продукта за лечение на сърдечно-съдови заболявания и предлага моделиране на публичните и личните разходи за лекарствени продукти при комбиниране на референтно реимбурсиране с диференцирани реимбурсни нива, които са обратнопропорционални на цените на медикаментите, и мотивационна система на възнаграждение за лекарите при предписване на референтните лекарствени продукти.
Ключови думи: фармацевтични разходи, реимбурсиране, управление, подходи

MANAGEMENT OF PHARMACEUTICAL EXPENDITURE BY DIFFERENTIATING REIMBURSEMENT VALUES
Т. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary. The management policy on pharmaceutical expenditure is of growing interest to the payers of public spending on healthcare. The survey addresses five medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases and offers modeling of public and private funds on pharmaceuticals at the combination of reference reimbursement with tiered reimbursement levels, which are inversely proportional to the price of medical drugs and a motivational system of the remuneration for doctors prescribing reference medicinal products.
Key words: pharmaceutical costs, reimbursement, management, approaches

ОБЗОРИ

REVIEWS
БЕТА-БЛОКЕРИТЕ В ЛЕЧЕНИЕТО НА СЪРДЕЧНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ –  ЕФЕКТИ ВЪРХУ СЪРДЕЧНАТА СМЪРТНОСТ И РЕХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ
Пл. Гацов
Клиника по кардиология,
Университетска болница „Лозенец” – София

Резюме. През последните десетилетия много нови медикаменти заеха своето място в лечението на сърдечната недостатъчност. Бета-блокерите показаха важни качества, като удължаване живота на болните и намаляване на рехоспитализациите за сърдечно-съдови инциденти. Това ги направи важен елемент в лечението на болните със сърдечна недостатъчност.
Ключови думи: сърдечна недостатъчност, бета-блокери, сърдечна смърт
BETA BLOCKERS IN THE TREATMENT OF HEART FAILURE – EFFECTS
ON CARDIAC MORTALITY AND REHOSPITALIZATIONS

Pl. Gatzov
CClinic of Cardiology,
University Hospital “Lozenets” – Sofia, Bulgaria

Summary. During the last decades a number of novel medications found their own places in the treatment of heart failure. Beta blockers have shown important effects as the patients’ life prolongation and the reduction of rehospitalizations due to cardiovascular accidents. That has made them an important element in the treatment of heart failure patients.
Key words: heart failure, beta blockers, cardiac death

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИМОРФНИТЕ ВАРИАНТИ В ГЕНА ЗА ПРОПРОТЕИН КОНВЕРТАЗА СУБТИЛИЗИН КЕКСИН ТИП 9 (PCSK9) ВЪРХУ НИВАТА НА ХОЛЕСТЕРОЛ И РИСКА ОТ ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО
Г. Найденова1, Р. Цвеова2,3, Р. Канева2,3, Г. Начев4 и В. Митев2,3
1Втора катедра по кардиология, Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Д-р Георги Странски“ – Плевен
2Център по молекулна медицина, Медицински университет – София
3Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински университет – София
4Университетска многопрофилна болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания
„Св. Екатерина“ – София

Резюме. Конвертазата за пропротеин субтилизин кексин 9 (PCSK9) представлява член на субтилизиновото суперсемейство, който при човека се кодира от гена PCSK9. Този протеин играе съществена роля в холестероловата хомеостаза. Основната му функция е свързана с разграждането на рецепторите за липопротеините с ниска плътност (LDLR). LDLR отстранява циркулиращия LDL холестерол в кръвта. Повишената функционална активност на PCSK9 води до натрупване на холестерол в кръвта, което представлява високорисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Съществуват множество генетични варианти в гена за PCSK9, които оказват модулиращо въздействие върху плазмените нива на холестерол в положителна или отрицателна посока, като по този начин влияят и върху риска от атеросклероза. Познанията за тези варианти могат да имат клинична значимост главно по отношение на отговора към определена лекарствена терапия.
Ключови думи: PCSK9, LDLR, сърдечно-съдови заболявания, лекарствена терапия

THE EFFECT OF POLYMORPHISMS IN PCSK 9 GENE ON CHOLESTEROL LEVELS AND THE RISK OF CORONARY ARTERY DISEASE
G. Naydenova1, R. Tzveova2,3, R. Kaneva2,3, G. Nachev4 and V. Mitev2,3
1Second Department of Cardiology, the Dr Georgi Stranski University Multiprofile Hospital for Active Treatment – Pleven
2Center of Molecular Medicine, Medical University – Sofia
3Department of Medical Chemistry and Biochemistry, Medical University – Sofia
4Sveta Ekaterina University Multiprofile Hospital for Active Treatment of Cardiovascular Diseases – Sofia

Summary. Proprotein convertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) is a member of subtilase super-family which is encoded by PCSK9 gene in human. This protein plays a significant regulatory role in cholesterol homeostasis. The mainly function of this enzyme is associated with the degradation of Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR). LDLR removes circulating LDL-cholesterol in the blood. Increased functional activity of PCSK9 leads to an accumulation of cholesterol in the blood, which is a high-risk factor for cardiovascular diseases. There are many genetic variants in PCSK9 gene that probably modulate plasma cholesterol levels positively or negatively and in this way influencing the risk of atherosclerosis. The knowledge of these variants may have clinical implication mainly in the response to a drug therapy.
Key words: PCSK9, LDLR, cardiovascular diseases, drug therapy

АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ – КАКВО СЕ ПРОМЕНИ
А.Чобанов, М. Симова и Г. Златанчева
Клиника по спешна терапия, Военномедицинска академия – София
Резюме. Артериалната хипертония е водещият, глобален риск за смъртност, отговорен за 9.4 млн. отнети човешки живота през 2010 г. В България честотата на хипертонията е около 55% при средна за Европа 30-45%. В обзора акцентираме върху последните препоръки за прицелни стойности на артериалното налягане и терапевтичен подход, осигуряващи продължителен и качествен живот .
Ключови думи: артериална хипертония, ангиотензин-рецепторни блокери, рискови фактори, артериално налягане

ARTERIAL HYPERTENSION – WHAT IS CHANGED?
А. Chobanov, M. Simova and G. Zlatancheva
Clinic of Emergensy Treatment, Medical Military Academy ― Sofia
Summary. Arterial hypertension is the global leading risk factor responsible for the death of 9.4 million people worldwide in 2010. The frequency of hypertension in Bulgaria is approximately 55% against the average of 30-45% in Europe. In the present review we describe the recent recommendations on target values of the blood pressure and the therapeutic approach ensuring the endurance of a high-quality life.
Key words: arterial hypertension, ACE inhibitors, risk factors, blood pressure

НЕОБХОДИМО ЛИ Е ЕХОКАРДИОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В УСЛОВИЯТА НА СПЕШНОСТ
А. Чобанов, М. Симова и Г. Златанчева
Клиника по спешна терапия, Военномедицинска академия – София
Резюме. Представяме обзор, който третира становищата за прилагане на ехокардиографско изследване в условията на спешност. В спешните отделения фокусираното ехокардиографско изследване върху определи структури на сърцето е част от диагностичния алгоритъм. Този подход дава бърза преценка за тежестта на увреда и за необходимостта от започване на животоспасяваща терапия.
Ключови думи: фокусирано ехокардиографско изследване, спешно отделение, диагностични алгоритми, животозастрашаващи състояния

IS IT REQUIRED TO MAKE ECHOCARDIOGRAPHIC EXAMINATION IN THE EMERGENCY ROOM?
А. Chobanov, M. Simova and G. Zlatancheva
Clinic of Emergency Care, Medical Military Academy – Sofia
Summary. In this article we present a review regarding focused echocardiographic examination under the condition of emergency. In the emergency room, the focused ECHO study is a part of the diagnostic algorithm. This approach gives an opportunity for a quick evaluation of the level of injury and the need to begin a life-saving therapy.
Key words: focused echocardiographic examination, emergency room, diagnostic algorithm, life-threatening conditions

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив