Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ТЕРАПЕВТИЧНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ, ГР. ЯМБОЛ ПРЕЗ 2010 Г.
Т. Веков
Председател на СД на СБАЛК Ямбол

Резюме. Представени и анализирани са някои терапевтични, икономически и научни показатели на СБАЛК -- Ямбол, като пример за развитието на инвазивната и интервенционална кардиология у нас. Направени са сравнения с други европейски страни и са поставени проблеми в контекста на финансовите рестрикции от ПМС 304/17.12.2010.
Ключови думи: СБАЛК -- Ямбол, терапевтични показатели, икономически показатели

THERAPEUTIC AND ECONOMIC INDICATORS OF SPECIALIZED HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT IN CARDIOLOGY -- YAMBOL FOR 2010
T. Vekov
Chairman of the Board of SHATC Yambol

Summary. Some therapeutic, economic and scientific indicators of SHATC -- Yambol are presented and analyzed, as an example for the development of invasive and interventional cardiology in the country. Comparisons with other European countries are performed and problems concerning financial restrictions provided by Ordinance No 304 from 17/12/2010 of the Council of Ministers are discussed.
Key words: SHATC -- Yambol, therapeutic indicators, economic indicators

СРАВНЕНИЕ НА РАННАТА СПРЯМО СЕЛЕКТИВНАТА ИНВАЗИВНА СТРАТЕГИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦИЯ НА ST-СЕГМЕНТА
Н. Димитров(1), Я. Симова(2), Х. Матеев(3), М. Радкова(4), П. Павлов(3) и И. Ташева(5)
(1)Отделение по инвазивна кардиология, Университетска болница “Св. Екатерина” -- София, (2)Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Национална кардиологична болница -- София, (3)Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница -- София, (4)Отделение по инвазивна кардиология, Университетска болница „Лозенец” -- София, (5)Отделение по инвазивна кардиология, Болница Токуда -- София

Резюме. Инвазивната стратегия е доказала своето място в терапевтичния алгоритъм при пациенти с нестабилна стенокардия или остър инфаркт на миокарда без елевация на ST-сегмента (UA/NSTEMI), но точният момент във времето за провеждане на подобна интервенция остава неуточнен. Целта на представеното изследване е да се сравнят ефектите на ранната (до 24-тия час от хоспитализация) спрямо селективната инвазивна стратегия по отношение настъпването на сърдечно-съдови усложнения (МАСЕ). Изследвахме 178 пациенти с UA/NSTEMI, средна възраст 62.5 (+/- 11.7), 53 (29.8%) от тях са жени. Пациентите бяха проследени за 22.8 +/- 14 месеца. При 76 пациенти (42.7%) е възприета ранна инвазивна стратегия, а при останалите 102 (57.3%) -- селективна инвазивна стратегия. В първата група селективна коронарна артериография (СКАГ) е проведена при всички пациенти (с интервенционална процедура при 75 от тях -- 98.7%). Когато избраната стратегия е селективна инвазивна, към СКАГ преминават 68 болни (66.7%) с проведена интервенция при 66 от тях (97.1%), а при останалите 34 пациенти поведението остава консервативно. В рамките на месец след дехоспитализацията наблюдаваме отчетлива разлика в честотата на настъпване на рецидив на стенокардия (р < 0.001), повторна хоспитализация (р = 0.02), СКАГ (р = 0.02) и интервенция (р = 0.05), както и общата честота на срещане на МАСЕ (р < 0.001) в полза на ранната инвазивна стратегия. Времето до настъпване на нежелано събитие в този период не се повлиява от избора на стратегия. Дългосрочното проследяване отново показва по-ниска честота на рецидив на стенокардия (р = 0.018), миокарден инфаркт (р = 0.027), СКАГ (р = 0.015) и интервенция (р = 0.02) при избор на ранна спрямо селективна инвазивна стратегия. Периодът, свободен от МАСЕ, на фона на ранна инвазивна стратегия е значително по-дълъг в сравнение с този при избор на селективната инвазивна стратегия (р = 0.001). На базата на резултатите от настоящото проучване можем да заключим, че ранната инвазивна стратегия при пациенти с UA/NSTEMI доказва своето предимство спрямо селективната инвазивна стратегия в рамките както на краткосрочното (30 дни), така и на дългосрочното (в случая приблизително 2 години) проследяване.
Ключови думи: нестабилна стенокардия; остър миокарден инфаркт без елевация на ST-сегмента; перкутанна коронарна интервенция; ранна инвазивна стратегия; селективна инвазивна стратегия.

COMPARISON BETWEEN EARLY AND SELECTIVE INVASIVE STRATEGY IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT ST SEGMENT ELEVATION
N. Dimitrov(1), I. Simova(2), H. Mateev(3), M. Radkova(4), P. Pavlov(3) and I. Tasheva(5 )
(1)Department of Invasive Cardiology, University Hospital “Sv. Ekaterina” -- Sofia, (2)Department of Noninvasive Cardiovascular Imaging and Functional Diagnostic, National Cardiology Hospital -- Sofia, (3)Clinic of Cardiology, National Cardiology Hospital -- Sofia, (4)Department of Invasive Cardiology, University Hospital Lozenetz -- Sofia, (5)Department of Invasive Cardiology, Tokuda Hospital -- Sofia

Summary. Invasive strategy has proven its merits in the management of patients with unstable angina and non-ST segment elevation myocardial infarction (UA/NSTEMI). The exact timing, however, of such a strategy is still a matter of debate. Objective: To compare the effects of early (in the first 24 hours) versus selective invasive strategy on the occurrence of major adverse cardiac outcomes (MACE). Methods: We studied 178 UA/NSTEMI patients, mean age 62.5 (+/- 11.7), 53 (29.8%) females, followed for 22.8 +/- 14 months. 76 patients (42.7%) underwent early invasive strategy, 102 (57.3%) -- selective invasive strategy. All patients in the first group performed selective coronary angiography (SCAG) with an intervention in 75 of them (98.7%). In the selective invasive strategy group SCAG was undertaken in 68 cases (66.7%), and intervention -- in 66 of them (97.1%), while the rest 34 patients were treated conservatively. Results: During the first month after hospital discharge patients in the early intervention group were significantly less likely to experience angina recurrence (р < 0.001), re-hospitalization (р = 0.02), SCAG (р = 0.02) or intervention (р = 0.05), as well as the combined incidence of MACE (p < 0.001), compared to those in the selective intervention cohort. Time to MACE occurrence was not significantly influenced by the strategy during this time period. In the long-term follow-up there was again a decrease in the occurrence of angina recurrence (р = 0.018), myocardial infarction (р = 0.027), SCAG (р = 0.015) and intervention (р = 0.02), when the chosen strategy was an early invasive one. The untoward events-free period in the early invasive group was significantly longer compared to what was observed when the strategy was selective invasive (р = 0.001). Conclusion: Based on the results of this study the early invasive strategy in UA/NSTEMI patients has proven its superiority over the selective one during the short-term (30 days), as well as the long-term (nearly 2 years) follow-up.
Key words: unstable angina; non-ST-elevation myocardial infarction; percutaneous coronary intervention; early invasive strategy; selective invasive strategy

КЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА НОВА СИСТЕМА ЗА ТЕЛЕМОНИТОРИРАНЕ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ
Х. Матеев(1), Я. Симова(2) и Цв. Кътова(2)
(1)Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница -- София, (2)Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, Национална кардиологична болница -- София

Резюме. Разпознаването, трансферът и автоматичният анализ на електрокардиографски (ЕКГ) сигнали са област, претърпяла голямо развитие през последните години. Клиничният опит с ЕКГ телемониториращи системи обаче все още е доста ограничен. Целта на настоящото проучване е да се оцени клиничната приложимост и поносимостта от страна на пациента (къмплайънс) на нова телемониторираща система: ТЕМЕО -- телеметрична система за събиране и дистанционно наблюдение на медицинска информация. Изследвахме 60 пациенти, прилагайки едновременно стандартен холтер-ЕКГ и система за мониториране на сърдечния ритъм -- ТЕМЕО. Проведохме две групи сравнения: 1) ЕКГ запис от системата ТЕМЕО със симултантно проведен стандартен ЕКГ запис, и 2) ТЕМЕО-холтер даннните със стандартните холтер-ЕКГ данни. Къмплайънсът на пациентите по време на изследването беше отличен. На базата на анализ с интраклас корелационни коефициенти оценихме степента на съвпадение между изведените чрез стандартен холтер-ЕКГ и ТЕМЕО системата параметри. Установихме високи и статистически значими корелационни коефициенти по отношение на средната, максимална и минимална сърдечна честота (СЧ) (особено когато сравнението е проведено с мануално отчитане, а не автоматично), процентно съотношение на време в тахикардия и единични надкамерни екстрасистоли (НКЕС). По отношение на камерните екстрасистоли (КЕС), куплетите от НКЕС и общия брой анализирани комплекси анализът от двете системи показа известни разлики. При сравнение между стандартна ЕКГ и ТЕМЕО ЕКГ установихме много висока степен (99.3%) на съвпадение. В заключение може да се отбележи, че системата на телемониториране ТЕМЕО е надеждна, удобна за пациентите и лесна за употреба. Записаните чрез ТЕМЕО ЕКГ показват висока степен на съвпадение със стандартните ЕКГ записи. Мониторирането чрез системата ТЕМЕО предлага на клинициста информация, подобна на тази при провеждане на стандартно холтер-ЕКГ мониториране.
Ключови думи: телемониториране, ЕКГ, холтер-ЕКГ

CLINICAL EVALUATION OF A NOVEL MOBILE HEART RHYTHM TELEMONITORING SYSTEM
H. Mateev(1), I. Simova(2) and T. Katova(2)
(1)Clinic of Cardiology, National Cardiology Hospital -- Sofia, (2)Department of Noninvasive Cardiovascular Imaging and Functional Diagnostics, National Cardiology Hospital -- Sofia

Summary. There is a great research progress in detection, wireless transfer and automatic analysis of ECG signals, but clinical experience with ECG telemonitoring systems is very limited. Our objective was to evaluate the clinical applicability and patient compliance of a novel telemonitoring system, i.e. Telemetric System for Collection and Distant Surveillance of Medical Information (TEMEO). We evaluated 60 patients, applying simultaneously a standard Holter ECG and a heart rhythm telemonitoring system (TEMEO). Two different comparisons were performed: 1. TEMEO ECG versus standard 12-lead ECG and 2. TEMEO Holter versus standard ECG Holter. Patient compliance during the monitoring period was excellent. On the basis of an Intraclass correlation coefficient analysis we evaluated the level of agreement between Holter ECG- and TEMEO-derived parameters and found high and statistically significant correlation coefficients regarding the average, maximal and minimal heart rate (particularly when the comparison was performed with the manually measured Holter ECG data), % of time in tachycardia and single supraventricular ectopic beats (SVEB). Ventricular ectopic beats (VEB), couplets of SVEB and the total number of analyzed complexes were recorded as significantly different by the two monitoring systems. We found a very high coincidence rate of 99.3% when TEMEO-derived ECGs were compared with standard ECGs. The TEMEO telemonitoring system is reliable and convenient for the patient, easy to use and friendly. The TEMEO-derived ECGs have a very high coincidence rate with standard ECGs. TEMEO patient monitoring provides results that are similar to those derived from a standard Holter ECG.
Key words: telemonitoring; ECG; Holter ECG

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ХОРА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ НАД 90% И НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИДРУЖИТЕЛ
Н. Радева(1), Хр. Романова(1) и Р. Радев(2)
(1)Медицински университет -- Варна, (2)Дружество на инвалидите -- Варна

Резюме. Преобладаващият брой (56%) от запитаните, загубили своята работоспособност 90% и повече, са със сърдечно-съдово заболяване. Общоприетите мерки против тютюнопушенето и здравните проблеми при анкетираните са дали резултат, защото по-малко от 1/4 признават, че пушат цигари. Тези, които отказват цигарите по здравни причини, са 43,92%, а по финансови причини -- 56,08%. От изследваната група само 10,09% редовно употребяват алкохол, 26,61% -- рядко, и повече от половината (60,55%) не консумират изобщо. Само 1/3 от запитаните считат, че имат правилно и балансирано хранене, като 60,55% споделят, че причините за липса на добро хранене са финансови. Хранителните навици на изследваната група крият риск за сърдечно-съдови заболявания.
Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, хора с намалена работоспособност над 90% с придружител, хранителни навици

RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES IN INDIVIDUALS WITH 90% WORK INCAPACITY AND NEED OF ASSISTANCE
N. Radeva(1), H. Romanova(1) and R. Radev(2)
(1)Medical University -- Varna, (2)Union of Disabled People in Bulgaria -- Varna

Summary. The predominant number of the responders with equal to or exceeding 90% work incapacity were with cardiovascular diseases (56%). The generally adopted measures against smoking and health problems of the inquired have brought to results, because less than 1/4 of them admitted they remained smokers. 43.92% and 56.08% quitted smoking because of health and financial reasons, respectively. Only 10.09% of the study group consumed alcohol regularly, 26.61% rarely, while more than 60.55% did not consume alcohol at all. Only 1/3 of the responders considered that they had correct and balanced diet, as 60.55% admitted that the reason for lacking good diet was financial. Nutritional habits of the study group are risk factors for cardiovascular diseases.
Key words: cardiovascular diseases, individuals with work incapacity, nutritional habits

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

СИНДРОМ ТАКОЦУБО
М. Григоров(1), Г. Тодоров(1), Т. Драганов(1), В. Томова(2) и С. Рахими(3)
(1)Втора МБАЛ -- София, (2)Клиника по интензивна кардиология, УМСБАЛ -- Плевен, (3)МБАЛ -- Казанлък

Резюме. Прeдставен е обзор с един типичен клиничен случай на сравнително новия и по-малко познат синдром такоцубо, наричан още ,,синдром на разбитото сърце”, ,,такоцубо кардиомиопатия”, „апикално балониране на лява камера” и т.н. В класификацията на кардиомиопатиите от 2006 г. е включен в групата на придобитите КМП. Синдромът е описан през 1990 г. от. H. Sato. Характеризира се със: оплаквания и електрокардиограма както при преден ОМИ със ST-елевация, преходна върхова аневризма и нормални коронарни артерии. Засяга изключително жени след менопауза, рядко се среща при мъже на средна възраст.
Ключови думи: такоцубо синдром, ОМИ със ST-елевация, ехокардиография, СКАГ

TAKOTSUBO SYNDROME
M. Grigorov(1), G. Todorov(1), T. Draganov(1), V. Tomova(2) and S. Rahimi(3)
(1)Second MHAT -- Sofia, (2)Clinic of Intensive Cardiology, UMHAT -- Pleven, (3)MHAT -- Kazanlak

Summary. The present article is a survey and a typical case of the comparably new and less known takotsubo syndrome, alias “syndrome of broken heart”, “takotsubo cardiomyopathy”, “apical ballooning of left ventricle” etc. This syndrome has been included in the group of acquired cardiomyopathies in the classification from 2006. The syndrome is described in 1990 by H. Sato. Its main characteristics are: complaints and ECG as anterior STEMI, transitional LV aneurysm and normal coronary arteries. The syndrome affects exclusively menopausal women and rarely middle age men.
Key words: takotsubo syndrome, STEMI, echocardiography, coronary angiography

ОБЗОРИ

REVIEWS

СИНДРОМ НА РАННО СЪДОВО СТАРЕЕНЕ
Т. Янева-Сиракова(1), Р. Търновска-Къдрева(1), Л. Трайков(2)
(1)Клиника по кардиология, (2)Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска” -- София

Резюме. Независимо от многото възможности за профилактика повечето пациенти със сърдечно-съдови рискови фактори остават с висок риск. Търсенето на все повече лабораторни маркери за тъканно увреждане не е оправдано поради техния голям брой и често ниската специфичност. Действието на всички сърдечно-съдови (познати до момента и все още неизвестни) рискови фактори във времето може да се оцени чрез изследване на прицелните органи, които първи търпят патологични отклонения -- артериите. Изследването на съдовото стареене и най-вече ранното съдово стареене (EVA -- early vascular aging) чрез неинвазивни методи за оценка на артериалната ригидност и ендотелна дисфункция може да се окаже много по-ефективно в определянето на кумулативния сърдечно- и мозъчносъдов риск. Това са т.нар. тъканни маркери за съдово увреждане. С термина ADAM (aggressive decrease of atherosclerosis modifiers) се обозначават всички методи за ограничаване на ранното съдово стареене. Част от тях са добре познати, а други все още са в етап на проучване.
Ключови думи: ранно съдово стареене, съдови рискови фактори, тъканен биомаркер

EARLY VASCULAR AGING SYNDROME
Т. Yaneva-Sirakova(1), R. Tarnovska-Kadreva(1), L. Traykov(2)
(1)Clinic of Cardiology, (2)Clinic of Neurology, UMHAT “Alexandrovska” -- Sofia

Summary. A great majority of the patients with cardiovascular risk factors remain at an elevated risk, despite the variety of prophylaxis opportunities. The search for additional laboratory markers of tissue injury is not justified because of their significant (and still increasing) number and, frequently, low specificity. The cumulative effect of all (known or still unknown) cardiovascular risk factors over the time can be evaluated through examining damages in these target organs that are first affected, the arteries. Examination of vascular aging and, particularly early vascular aging (EVA) by using noninvasive methods for evaluating vascular rigidity and endothelial dysfunction may turn to be more effective than conventional laboratory markers in defining cardio- and cerebrovascular risks. These are the so-called tissue markers for vascular injury. The term ADAM (aggressive decrease of atherosclerosis modifiers) comprises all methods for reducing EVA. Some of them are well-known, while others are still under study.
Key words: early vascular aging, vascular risk factors, tissue biomarker

 

ПРОУЧВАНИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
Т. Янева-Сиракова, Р. Търновска-Къдрева, Ц. Бонева и Г. Димитров
Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска” -- София

Резюме. Пулмоналната артериална хипертония е хронично инвалидизиращо заболяване на белодробните съдове, свързано с пролиферация, ремоделиране, възпаление и тромбози в тях. През последните 20 години се натрупаха достатъчно доказателства за ползата от простаноидите, ендотелин 1-рецепторните блокери и фосфодиестеразните инхибитори. Въпреки това заболяването не може да бъде контролирано, а смъртността остава висока. Открити са нови патогенетични механизми и молекули, които ги повлияват. Провеждат се проучвания в насока развитие и утвърждаване на нови терапевтични възможности.
Ключови думи: пулмонална артериална хипертония, проучвания, нови медикаменти

MEDICINAL PRODUCTS STUDIED FOR THE TREATMENT OF PULMONARY HYPERTENSION
T. Yaneva-Sirakova, R. Tarnovska-Kadreva, Ts. Boneva and G. Dimitrov
Clinic of Cardiology, UMHAT ”Alexandrovska” -- Sofia

Summary. Pulmonary arterial hypertension is a chronic potentially malignant disease of the pulmonary vasculature, which is a consequence of cells proliferation, remodeling, inflammation and thrombosis. A lot of data for benefits of prostanoids, endothelin-1 receptor antagonists and phosphodiesterase inhibitors have been accumulated for the last 20 years. Nevertheless, the disease is suboptimally controlled and the mortality remains high. New pathogenetic mechanisms and potential treatment opportunities have been exploited recently.
Key words: pulmonary arterial hypertension, studies, new medicinal products

 

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив