Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2009

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПРОСПЕКТИВНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СЛЕД ИМПЛАНТАЦИЯ НА СТЕНТ В КАРОТИДНАТА АРТЕРИЯ В УМБАЛ “СВ. АННА” ЗА ПЕРИОДА 2006-2007 ГОДИНА

В. Велчев, А. Постаджиян и Б. Финков
Клиника по кардиология, УМБАЛ “Св. Анна” – София

Резюме. Мозъчният инсулт е водеща причина за смърт и преждевременна инвалидизация в съвременните общества. Напоследък ангиопластиката с имплантация на стент в каротидната артерия се налага като алтернатива на хирургичната ендартеректомия. Този доклад обобщава подбора на пациентите, техниката на каротидно стентиране и резултатите от проспективното проследяване на пациентите след имплантация на каротиден стент в УМБАЛ „Св. Анна”. За периода 2006-2007 г. са имплантирани 27 каротидни стента на 24 пациенти. Основните показания за селекция на пациентите бяха наличието на каротидни стенози над 60% при симптомни пациенти и над 70% при асимптомни пациенти. Технически успех е постигнат при всички процедури. Не са наблюдавани перипроцедурна смъртност, нова неврологична симптоматика или мозъчен инсулт и миокарден инфаркт. При проследяването (12.2 ± 9.4 месеца) регистрирахме един смъртен случай, едно ПНМК при дуплекс-сонографски данни за ин-стент ре­стеноза и едно голямо кървене. Когато се прилага от опитен оператор в комбинация с използването на дистална мозъчна протекция, каротидното стентиране е сигурен и надежден метод за лечение на болни със симптомни или асимптомни високостепенни каротидни стенози. Основна предпоставка за успешното и без усложнения каротидно стентиране е стриктното спазване на строг протокол и проследяване на болните.
Ключови думи: мозъчен инсулт, каротидна стеноза, каротидно стентиране, ендартеректомия, дуплекс-ултрасонография, дистална мозъчна протекция

PROSPECTIVE FOLLOW-UP OF PATIENTS UNDERGONE CAROTID STENTING AT UMHAT “SV. ANNA” – SOFIA FOR THE PERIOD 2006-2007

V. Velchev, A. Postadzhian and B. Finkov
Clinic of Cardiology, UMHAT “Sveta Anna” – Sofia

Summary. The stroke is one of the major causes for death and invalidism in modern society. In the last few years the angioplasty and carotid stenting is an alternative method of the surgical throm­bendar­terectomy. This study reviews our experience in patient selection and stenting technique applied, as well as the prospective follow-up results after carotid stenting. For the period 2006-2007, at the University Hospital “Sv. Anna”, Sofia, 27 successful CAS procedures were performed in 24 patients with severe carotid artery stenosis (symptomatic > 60% and asymptomatic > 70%). No intra-procedural death, stroke or TIA and myocardial infarction occurred. During the follow-up (12.2 ± 9.4 months) one death, one TIA associated with in-stent restenosis and one major bleeding occurred. When performed by an experienced operator with the methods of cerebral protection, the carotid stenting is a safe and reliable method for the treatment of symptomatic or asymptomatic patients with severe carotid artery stenosis. One of the main conditions for the successful and uncomplicated stenting is the adherence to a strict procedural protocol and follow-up of the patients.
Key words: stroke, carotid stenosis, carotid stenting, endarterectomy, duplex ultrasonography, distal cerebral protection

ДВУЕТАПНА ПЕРКУТАННА КОРОНАРНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ БОЛНИ С МНОГОКЛОНОВА КОРОНАРНА БОЛЕСТ – ОПИТЪТ НА НАЦИОНАЛНАТА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА

П. Гацов, А. Доганов, Е. Костова, И. Петрова, М. Протич, Б. Динов, В. Гелев, В. Кръстев, М. Хазан, Р. Харизанов и М. Пехливанова
Кардиологична клиника, Национална кардиологична болница – София

Резюме. Данните за промяната в клиничното състояние и в обективните тестове за доказване на миокардна исхемия при болни с многоклонова коронарна болест, на които като първи етап е извършена непълна (само на една или две артерии) коронарна реваскуларизация, са оскъдни. Целта на настоящото проучване е да се направи анализ на болните с двуетапна коронарна интервенция, да се оцени промяната във функционалния им клас по канадската класификация (Canadian Cardiovascular Society – CCS), както и на показателите от работната проба, след първия етап от коронарната реваскуларизация. За периода от 1.01.2007 г. до 30.06.2007 г. в Катетеризационната лаборатория на Националната кардиологична болница са направени общо 1375 сърдечни катетеризации. Перкутанни коронарни интервенции са извършени при 442-ма болни. От тях при 61 (13,8%) е планувана двуетапна коронарна реваскуларизация. При нито един от болните не се налюдава сериозно процедурно усложнение. Отбелязва се значително подобряване на функционалния клас при пациентите след първата процедура, независимо от липсата на пълна коронарна реваскуларизация. Само при 18% е проведен тест с натоварване преди втората процедура. При 19% е регистрирана рестеноза при втората коронарография. В заключение можем да отбележим, че двуетапната коронарна интервеция не носи риск за болния. При известна част от пациентите, независимо от непълната коронарна реваскуларизация, настъпва значително подобрение. Недостатъчно често се провеждат тестове за обективизиране на остатъчната миокардна исхемия между процедурите.
Ключови думи: коронарна атеросклероза, перкутанна коронарна интервенция, ангина пекторис

TWO-STAGED PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS WITH MULTIPLE-VESSEL CORONARY ARTERY DISEASE – EXPERIENCE OF THE NATIONAL HEART HOSPITAL

P. Gatzov, A. Doganov, E. Kostova, I. Petrova, M. Protich, B. Dinov, V. Gelev, V. Krastev, M. Hazan, R. Harizanov
and M. Pehlivanova

Clinic of Cardiology, National Heart Hospital – Sofia

Summary. There are scarce data in the literature about the change in angina pectoris class and objective evidence of myocardial ischaemia in patients with multiple coronary vessel disease after incomplete (as a first stage) percutaneous coronary revascularization (“staged” coronary intervention). In the present study we aimed to analyze the characteristics of patients with two-staged coronary interventions. We estimated the changes in their Canadian Cardiovascular Society (CCS) functional class and stress test data after the first (incomplete) coronary revascularization. For the period of time between 01.01.2007 and 30.06.2007, a total of 1375 heart catheterizations have been performed in the catheterization laboratory at the National Heart Hospital in Sofia, Bulgaria. There were 442 percutaneous coronary interventions (PCI) among them. In 61 (13.8%) patients a two-staged PCI has been planned. In that group, there were no serious periprocedural complications. A substantial improvement in patient functional capacity has been recorded, despite of incomplete coronary revascularization after the first procedure. Only in 18% of the patients, a control exercise stress test has been performed before the second procedure. In 19% of cases an in-stent/in-segment restenosis has been found during the second angiography. In conclusion, two-staged PCI is not dangerous for the patient. In significant number of patients, there is real clinical improvement, despite of incomplete revascularization. Exercise stress tests between two procedures were implemented not sufficiently often to collect enough objective data about inducible myocardial ischemia.
Key words: coronary atherosclerosis, percutaneous coronary intervention, angina pectoris

РИСКОВИ ФАКТОРИ ПРИ ЛИЦА С ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Т. Димитрова1, Е. Караславова2 и Н. Дончев3
1Катедра “Хигиена и бедствена ситуация”, Медицински университет “Проф. П. Стоянов” – Варна
2Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински университет – Пловдив
3Клиника по съдова хирургия, МБАЛ „Св. Анна” – Варна

Резюме. Изследвани са 197 пациенти, постъпили на лечение в Интензивна клиника на УМБАЛ “Св. Марина” – Варна, с диагноза остър миокарден инфаркт (ОМИ) за едногодишен период. Лица­та са разделени в две групи в зависимост от професията: І група – 76 лица, упражняващи предимно умствен труд, с хипокинезия; ІІ група – 121 лица, упражняващи предимно физически труд, с движение на цялото тяло през повече от половината работно време. Сред свързаните с труда рискови фактори, обуславящи значими междугрупови разлики, доминират нервно-психи­ч­но­то на­пре­жение и хипокинезията за І група и високото физическо натоварване и физичните и химич­ните фактори на работната среда за ІІ група. При трудоспособни жени основен рисков фактор на физическия труд е неблагоприятният микроклимат.
Ключови думи: сърдечно-съдови рискови фактори, професионални рискови фактори, остър мио­карден инфаркт

COMPARATIVE STUDY OF RISK FACTORS AMONG PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION FROM DIFFERENT PROFESSIONAL GROUPS

T. Dimitrova1, E.Karaslavova2 and N. Donchev3
1Department of Hygiene and Disaster Medicine,
MU – Varna
2Department of Social Medicine and Healthcare Management, MU – Plovdiv
3Vascular Surgery, MHAT “Sv. Anna” – Varna

Summary. For the period of one year, 197 patients admitted for treatment to the Clinic for Intensive care at UMHAT “St Marina” – Varna with diagnosed acute myocardial infarction (AMI) were studied in relation to occupational risk factors. Questions related to work-environmental, lifestyle and social risk factors were included in the questionnaire. Patient laboratory test results were also analyzed. All subjects were divided into two groups according to their profession: the first group included subjects performing predominantly mental work with low physical activity and the second group included those performing mainly physical work. AMI was more frequent in the second group patients. For the first and second groups of patients, neuro-psychic stress and low physical activity, and high physical activity and work-environmental physical and chemical factors, were the main risk factors for cardiovascular pathology, respectively.
Key words: cardio-vascular risk factors, professional risk factors, acute myocardial infarction

НЕГАТИВНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФАКТОРИ ПРИ НАСЛЕДСТВЕНО ОБРЕМЕНЕНИ СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Т. Димитрова1, Е. Караславова2 и Н. Дончев3
1Катедра „Хигиена и бедствена ситуация”, Медицински университет “Проф. П. Стоянов” – Варна
2Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински университет – Пловдив
3Клиника по съдова хирургия, МБАЛ “Св. Анна” – Варна

Резюме. Фамилната анамнеза за наличие на родственици първа степен със сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет е независим рисков фактор за сърдечни инциденти. Проучени са тютюнопушенето и алкохолната консумация при фамилно обременени лица с оглед превенция на острия миокарден инфаркт. Анкетирани са 500 клинично здрави (62,2% мъже и 37,8% жени) в трудоспособна възраст (40,07 ± 0,5 год.) и 250 болни с ОМИ (72,8% мъже и 27,2% жени) на средна възраст 62,4 ± 0,8 год. от Варна за периода от 10.2004 г. до 12.2005 г. Тютюнопушенето е по-разпространено сред клинично здравите (50,7%) в сравнение с болните от ОМИ (45,5%). Достоверно по-висок е относителният дял на свръхинтензивните пушачи при фамилно обременените с ранен ОМИ (45%) и захарен диабет (39,6%) в сравнение с фамилно необременените от ранен ОМИ (27,1%) и ЗД (24,2%) – р < 0,05. Акцентирането върху модифицируемите фактори, свързани с негативните поведенчески навици, сред населението в активна творческа възраст, и най-вече при фамилно обременените лица, е предизвикателство пред лекарите за разработване и внедряване в ежедневната практика на концепцията за здравословен начин на живот.
Ключови думи: тютюнопушене, алкохол, фамилна обремененост, превенция, остър миокарден инфаркт

NEGATIVE HEALTH-BEHAVIOURAL FACTORS IN INHERITED PREDISPOSITION TO CARDIOVASCULAR DISEASES

T. Dimitrova1, E. Karaslavova2 and N. Donchev3
1Department of Hygiene and Disaster Medicine, Medical University – Varna
2Department of Social Medicine and Healthcare Management, Medical University – Plovdiv
3Vascular Surgery, MHAT “Sv. Anna” – Varna

Summary. Familial history data for first-degree relatives with cardiovascular diseases and diabetes mellitus are an independent risk factor for cardiac accidents. Tobacco smoking and alcohol consumption in subjects with familial predisposition were studied with a view to the prevention of acute myocardial infarction (AMI). Five hundred clinically healthy subjects (62.2% males and 37.8% females) at working age of 40.07 ± 0.5 years and 250 AMI patients (72.8% males and 27.2% females) at mean age of 62.4 ± 0.8 years were interviewed. Tobacco smoking was more common among clinically healthy individuals (50.7%) than among AMI patients (45.5%). The relative share of heavy smokers was reliably higher among the subjects with familial predisposition and presenting with an early AMI (45%) and with diabetes mellitus (39.6%), when compared to those without any familial predisposition to early AMI (27.1%) and diabetes mellitus (24.2%), (p < 0.05). Accentuation on modifiable factors related to negative health-behavioral reactions among working age population and mainly among individuals with familial predisposition to cardiovascular diseases is a challenge facing physicians in elaborating and implementing the healthy life-style conception into everyday practice.
Key words: tobacco smoking, alcohol, familial predisposition, prevention, acute myocardial infarction

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

МЕЖДУНАРОДНИЯТ И БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ИНВАЗИВНАТА И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ – РАЗВИТИЕ, НЕОБХОДИМОСТ, РЕЗУЛТАТИ

Т. Веков
УСБАЛК – Плевен

Резюме. Статията разглежда и търси отговори на актуалните въпроси, свързани с развитието на инвазивната кардиология в България – необходима ли е и какво е развитието º. За целите на проучването се разглежда опитът в тази област на САЩ и Европа в сравнение с практиките в България. Авторът дава отговор, защо България е водеща в Европейския съюз по отношение на смъртността от сърдечно-съдови заболявания.
Ключови думи: инвазивна кардиология, остър коронарен синдром, ST-елевация

THE INTERNATIONAL AND BULGARIAN EXPERIENCE IN INVASIVE AND INTERVENTIONAL CARDIOLOGY: DEVELOPMENT, NECESSITY, OUTCOMES

T. Vekov
UniCardio Clinic – Pleven

Summary. The article examines and seeks answers to the current issues related to the development of invasive cardiology in Bulgaria – the necessity and the development. For the purpose of the study the U.S. and European experiences have been examined compared with the Bulgarian practices. Furthermore the author gives answer why Bulgaria is a leader in the European Union rates of mortality from cardiovascular diseases.
Key words: invasive cardiology, acute coronary syndrome, ST-elevation

МЕНИДЖМЪНТ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ПРИНЦИПИТЕ НА НОВОТО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

М. Дякова1, Е. Караславова2, Ст. Туфкова3
и М. Иванова
1
1Катедра по превантивна медицина, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
2Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински университет – Пловдив
3Клиника по токсикология, УМБАЛ „Св. Георги”

Резюме. Концепцията за „Новото обществено здравеопазване” понастоящем е приоритет в здравната политика на развитите държави в Европа. Новото обществено здравеопазване се основава на принципите на солидарност, справедливост, равнопоставеност, качество, икономическа ефективност, непрекъснатост, хоризонтален и вертикален мениджмънт, децентрализация и партньорство. Според него всички държавни политики трябва да гарантират законодателно и на практика абсолютна защита на човешкото здраве. Това е особено важно в областта на хроничните неинфекциозни заболявания и най-вече на сърдечно-съдовите (ССЗ), които са причина номер едно в структурата на общата смъртност в Европа. За България статистиката е една от най-неблагоприятните. Ключов момент за овладяването на демографския срив и епидемията от ССЗ в страната е приемането на Национална стратегия за превенция на хроничните и специално на сърдечно-съдовите заболявания, базирана на научни доказателства и принципите на Новото обществено здравеопазване. Стратегическият подход се състои в ефективен, комплексен мениджмънт, който включва два последователни и взаимо-свързани етапа: мениджмънт на сърдечно-съдовия риск и клиничен мениджмънт. За практическото осъществяване на стратегията от голяма полза би било планирането и анализът на мениджмънта на сърдечно-съдовия риск и заболявания да се правят от гледна точка на системния анализ с основни елементи: вход, процес, изход и обратна връзка.
Ключови думи: ново обществено здравеопазване, мениджмънт, сърдечно-съдови заболявания, здрав­на стратегия, систематичен подход

MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN BULGARIA ACCORDING TO THE NEW PUBLIC HEALTH PRINCIPLES

M. Dyakova1, E. Karaslavova2, S. Tufkova3 and M. Ivanova1
1Department of Prevention Medicine, Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Department of Social Medicine and Healthcare Management, Medical University – Plovdiv
3Clinic of Toxicology, UMHAT “Sv. Georgi”

Summary. At present the “New Public Health” paradigm is a health policy priority in the developed European countries. The New Public Health is based upon the principles of solidarity, equity, justice, quality, efficiency, sustainability, horizontal and vertical management, decentralization and participation. According to it, all state policies are obliged to guarantee absolute protection of the human health by law and in practice. This is particularly important in the field of chronic non-communicable diseases and especially cardiovascular diseases (CVD), as they are number one cause of death in Europe. The statistics for Bulgaria is one of the most alarming. A key moment in the attempt to control the epidemics of CVD and improve the demographic indicators in the country is the adoption of a National strategy for prevention of non-communicable diseases and especially of CVD, based on scientific evidence and on the principles of the New Public Health. The strategic approach should consist of effective, complex and comprehensive management of the diseases, comprising two consecutive and inter-related stages: risk management and clinical management of CVD. For the practical realization of the strategy, it is very useful to analyze the CVD management from a systematic point of view with basic elements, such as input, process, output and feedback.
Kew words: new public health, management, cardiovascular diseases, health strategy, systematic approach

ОБЗОРИ

REVIEWS

ФЛУВАСТАТИН И РЕДУКЦИЯ
НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК


Е. Трендафилова
Национална кардиологична болница – София

Резюме. Статините са показали при многобройни рандомизирани проучвания и регистри, че водят до сериозна редукция на сърдечно-съдовия риск, основно чрез благоприятно повлияване на липидния статус. В обзора се прави анализ на проучванията, проведени с флувастатин при различни по рисков профил групи болни. Ефективността на флувастатин по отношение на редукция на LDL холестерола е сравнима с тази на останалите статини и води до сигнификантно намале­ние на сърдечно-съдовия риск – на сърдечната смъртност и на нефаталния миокарден инфаркт, на честотата на реваскуларизациите при болни с коронарна болест и особено след коронар­на интервенция. Тези кардиопротективни ефекти са най-изразени при високорискови болни със захарен диабет, многоклонова коронарна болест и различна по степен ХБН. По отношение на страничните ефекти терапията с флувастатин е с доказана безопасност – с най-ниска чес­тота на докладвани епизоди на миопатия и рабдомиолиза, като повишаването на чернодроб­ните трансаминази до стойности, налагащи прекъсване на лечението, е сравнимо с плацебо.
Ключови думи: статин, флувастатин, атеросклероза, сърдечно-съдов риск

FLUVASTATIN AND REDUCTION
OF CARDIOVASCULAR RISK


Е. Trendafilova
National Heart Hospital – Sofia

Summary. In many randomized clinical trials and registries, statins have shown a serious decrease of cardiovascular risk mainly by improving the lipid profile. In this paper we reviewed clinical trials with fluvastatin in patients with different cardiovascular risk. The efficacy of fluvastatin, in regard to LDL-cholesterol reduction, is comparable with this of the other statins and is related to a significant decrease of the cardiovascular risk, cardiovascular mortality, non-fatal myocardial infarction and rate of revascularizations in patients with coronary artery disease and especially after PCI. These cardio-protective effects are more pronounced in high risk groups, such as patients with diabetes, multi-vessel coronary disease and renal failure. Therapy with fluvastatin is safe: only few cases of myopathy and rabdomyolysis were reported and the rate of liver dysfunction necessitating discontinuation of the therapy is comparable with placebo.
Key words: statin, fluvastatin, atherosclerosis, cardiovascular risk
 

АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И КОРОНАРЕН РЕЗЕРВ. ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОВЛИЯВАНЕ НА КОРОНАРНИЯ РЕЗЕРВ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРИНДОПРИЛ

П. Гацов
Кардиологична клиника, Национална кардиологична болница – София

Резюме. Коронарното кръвообращение притежава редица уникални свойства. Коронарният резерв е основен механизъм за повишаване на кислородната доставка до миокарда. При състояния като исхемична болест на сърцето (ИБС) и артериална хипертония (АХ) има понижение на коронарния резерв. Това понижение е по различен механизъм – при ИБС обструкцията на епикардна артерия води до компенсаторна артериоларна дилататция, а при АХ има повишен базален кръвоток и понижена способност за вазодилатация на артериолите поради хипертрофия и фиброза на стената им. Лечението с периндоприл, освен до намаление на миокардната мускулна маса, води и до намалена хипертрофия и фиброза на стената на артериолите. Тези процеси водят до нормализация на коронарния резерв. Има доказателства от проучвания с интраваскуларен ултразвук (ИВУЗ) за стабилизиране на атеросклеротичната плака при лечение с периндоприл. Всичко това прави лечението с периндоприл подходящо при болни с АХ и ИБС.
Ключови думи: коронарен кръвоток, коронарен резерв, коронарна артериална болест, периндоприл

ARTERIAL HYPERTENSION AND CORONARY FLOW RESERVE. EVIDENCES FOR CORONARY RESERVE IMPROVEMENT WITH PERINDOPRIL TREATMENT

P. Gatzov
Clinic of Cardiology, National Heart Hospital – Sofia

Summary. Coronary circulation has many unique characteristics. Coronary flow reserve is the basic mechanism for increasing of blood supply to the myocardium. In diseases such as ischemic heart disease (IHD) and arterial hypertension (AH) the flow reserve has decreased. The mechanisms of such a decrease are different: in IHD the epicardial coronary artery obstruction results in compensatory arteriolar dilatation, while in arterial hypertension there is an increase of basal coronary flow and a decrease of arteriolar vasodilative capability, due to hypertrophy and fibrosis of the arteriolar wall. Treatment with perindopril results in a decrease of left ventricular mass, arteriolar media hypertrophy and fibrosis. These changes result in normalization of the coronary flow reserve. There are evidences from studies having used coronary intravascular ultrasound (IVUS) that perindopril treatment can stabilize the atherosclerotic plaque. All this makes perindopril appropriate for the treatment of patients with AH and IHD.
Key words: coronary flow, coronary flow reserve, coronary artery disease, perindopril
 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТНОСНО НАМАЛЯВАНЕТО НА СМЪРТНОСТТА ОТ КОРОНАРНА БОЛЕСТ
В САЩ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1980-2000 г.


Т. Веков
УСБАЛК – Плевен

Резюме. Статията представя данните от проучване на намаляването на смъртността от коронарна болест в САЩ за периода 1980-2000 г. и аналогично резултатите за България. Анализират се причините и методите, използвани в САЩ, за намаляване на смъртността от остър коронарен синдром и мястото на реваскуларизационните технологии. Като ключов фактор авторът посочва редуцирането на основните рискови фактори (тютюнопушене, хипертония, дислипидемия, както и повишен индекс на телесна маса и увеличаване на случаите на диабет).
Ключови думи: коронарна болест, смъртност, реваскуларизационни технологии

ANALYSIS OF REDUCED MORTALITY FROM CORONARY DISEASE IN THE USA FOR THE PERIOD 1980-2000

T. Vekov
UniCardio Clinic – Pleven

Summary. This article examines the critical decrease of mortality following a coronary disease in the USA during the period from 1980 till 2000 and the situation in Bulgaria, respectively. It reviews the main findings of a study on how the mortality from coronary heart disease in the United States has been substantially decreased in the recent decades and the role of the revascularization technologies. As a key factor, the author highlights the substantial decrease in the prevalence of some major cardiovascular risk factors, including smoking, elevated total cholesterol, and high blood pressure, as well as raised body-mass index and increased number of diabetes cases.
Key words: coronary disease, mortality, revascularization

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив