Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2008

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНАТА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ
В ДИАГНОСТИКАТА НА ИСХЕМИЧНАТА БОЛЕСТ
НА СЪРЦЕТО

Б. Бойчев, С. Рахими и Н. Буков

Интензивно кардиологично отделение, МБАЛ “Христо Стамболски” – Казанлък

Резюме. В този материал споделяме нашия опит при използването на трансезофагеалната предсърдна електрокардиостимулация в диагностиката на исхемичната болест на сърцето. В статията са представени резултатите от проведени стрес-тестове с трансезофагеална предсърдна електрокардиостимулация при 20 пациенти, постъпили в отделението с клиника на нестабилна стенокардия в периода януари-декември 2006 г., при които бяха налице контраиндикации или ограничения за провеждане на работна проба. В проучването си поставихме за цел да установим: параметрите на стимулация (сила на тока, електроимпулсна ширина); максималната честота на стимулацията, необходима за изява на сигнификантна гръдна болка и ST-T-про­мени; реакцията на артериалното налягане по време на теста; честотата на индукция на гръдна болка; степента и продължителността на индуцираната депресия на ST-сегмента; усложненията и ограниченията на методиката. Пациентите, включени в групата, бяха на възраст от 46 до 76 години; 40% – жени, и 60% – мъже. В групата рисковите фактори бяха разпределени, както следва: 80% с хипертония; 60% с дислипидемия; 25% с диабет; 35% пушачи; 30% с преживян ИМ и 30% с преживян мозъчен инсулт и ПНМК. При всички пациенти бяха проведени стрес-тестове с трансезофагеална предсърдна електрокардиостимулация по утвърден в отделението протокол. Тестовете бяха проведени с микропроцесорен електрокардиостимулатор за трансезофагеална и ендокардна електрокардиостимулация ЭКС – ЧСП – 01 – “Сетал” и регистрираща система HELLIGE – EK – 512P. Получените резултати показаха, че силата на тока, необходима за успешното водене на сърдечния ритъм в нашата група пациенти, е 14-20 mA, при използвана електроимпулсна ширина 15-20 ms. Максималната честота на стимулацията, необходима за изява на сигнификантна гръдна болка и ST-T-промени, се движеше в границите 120-150 (средно 134,5 ± 9) имп./min, а проследявайки артериалното налягане, установихме минимално покачване на систолното артериално налягане – 5-10 mm Hg (средно 6,5 ± 2,35 mm Hg). Типична гръдна болка бе индуцирана при 50% в подгрупата от 16 пациенти с положителен стрес-тест. При всички пациенти от тази подгрупа бе регистрирана сигнификантна депресия на ST-сег­мен­та от 1,5 до 3,5 mm (средно 1,78 ± 0,55 mm) и продължителност на ST-депресията след спиране на стимулацията от 15 до 91 s (средно 33,56 ± 24,1 s). По време на проведените тестове не бяха наблюдавани усложнения, а установените ограничения на методиката бяха свързани с индуцирането на AV-блок при един пациент при честота на стимулация 140 имп./min и удължено време на възстановяване на синусовия възел до 2100 ms, без изява на субективна симптоматика, което даде възможност тестът да бъде завършен. Този материал се опитва да докаже, че стрес-тестът с трансезофагеално предсърдно пейсиране е кардиоселективна, неинвазивна и високоинформативна методика, разширяваща възможностите на практическата кардиология за доказване на исхемична болест на сърцето при пациенти, контраиндицирани за провеждане на работна проба.

Ключови думи: стрес-тест, трансезофагеална предсърдна електрокардиостимулация
USE OF TRANSESOPHAGEAL ELECTROCARDIOSTIMULATION IN DIAGNOSTICS
OF ISCHEMIC HEART DISEASE

B. Boychev, S. Rahimi and N. Bukov

Cardiac ICU, MHAT ”Hristo Stambolski“ – Kazanlak

Summary. This survey presents our experience in diagnosis of ischemic heart disease by atrial trans­eso­phageal electrocardiostimulation. It included 20 patients hospitalized in our ward with ischemic heart disease (unstable angina pectoris) for the period January-December 2006. All our patients were contraindicated or had limitation for exercise test. The aim of the study was to determine stimulation’s parameters (current intensity and duration), the maximal stimulation frequency, which caused significant chest pain and ST-T abnormalities; blood pressure reaction during the test; frequency of chest pain; degree and duration of ST-T abnormality; complications and restrictions of the method. The participants were 46-76 years old, 40% women and 60% men. The risk factors for ischemic heart disease in these patients were: arterial hypertension in 80%, dislipidemia – 25%, diabetes mellitus – 25%, smokers – 35%, old myo­car­dial infarction – 30%, transient ischemic attack – 30%. All stress tests were done according to affir­ma­tive protocol in the ward by special pulse generator (ЭКС – ЧСП – 01 – “Сетал”) and registration device HELLIGE – EK – 512P. Current intensity of 14-20 mA and duration of 15-20 ms were needed for successful pacemaker generation. Maximal stimulation frequency of 120-150 (average 134.5 ± 9) beats per minute (bpm) was needed to induce significant ST-T abnormalities and chest pain. Blood pressure raise during the test was minimum 5-10 (average 6.5 ± 2.35) mm Hg for systolic blood pressure. Chest pain was observed in 50% of the patients with positive stress test, which included 16 patients with significant ST segment depression of 1.5-3.5 mm (average 1.78 ± 0.55 mm) and duration of 15-91 s (average 33.56 ± 24.1 s) after interruption of stimulation. There were not observed any complications during the tests. Restriction of the method was induction of AV block in one patient with stimulation frequency of 140 bpm and prolonged sinus node recovery time up to 2100 ms, without any clinical manifestation. This survey provides evidence that atrial transesophageal electrocardio­sti­mu­lation stress test is a high informative, low-cost, non-invasive, cardioselective, easy to perform method, which gives additional information in diagnosis of ischemic heart disease in patients who are contraindicated for exercise test.

Key words: stress test, atrial transesophageal electrocardiostimulation
ВРЪЗКА МЕЖДУ АНГИОГРАФСКАТА КОРОНАРНА МОРФОЛОГИЯ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДИНАМИЧНАТА СТРЕС-ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
И. Мануков1, Г. Тонев1, Р. Касабов1, К. Буков1,
Д. Карагеоргиев1, И. Дееничина1, Ц. Цветковски1,
Л. Китова2 и М. Токмакова2


1Клиника по инвазивна кардиология, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив
2Кардиологична клиника, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив

Резюме. Целта на проучването е да се установи влиянието на ангиографската коронарна стенотична морфология върху тежестта на регистрираните резултати от динамична (ВЕТ) стрес-ЕхоКГ. Изследвани са 84 болни с едноклонова форма на ИБС. Използвайки модифицираните критерии на Ambrose, пациентите са разделени на две групи – контролна, включваща случаи с обикновена стеноза (n = 37), и група болни с комплексна коронарна стеноза (n = 47). На всички е извършена селективна коронарография и динамична стрес-ЕхоКГ. Резултатите показват, че двете групи са с идентични средни стойности на процента стеноза, съответно 79.8 ± 10.7% срещу 82.7 ± 8.2%, P > 0.1. На върха на натоварването се регистрират идентични средни стойности на влошаване на ССИ (0.34 ± 0.17 срещу 0.29 ± 0.21, P > 0.1) и на намаляване на процента “нормален” миокард (7.88 ± 15.63% срещу 11.68 ± 17.01%, P > 0.1 ). Стрес-тестът е позитивен при 59.46% ± 8.07% в контролната група, докато в групата с комплексна стеноза се позитивира при 80.85% ± 5.73%, Р < 0.05. В заключение трябва да се отбележи, че липсва разлика между двете изследвани групи по отношение на степента на влошаване на сегментната миокардна кинетика, както и в степента на ограничаване на миокардната зона с нормална кинетика. Динамичната стрес-ЕхоКГ притежава по-голяма чувствителност при едноклонови болни с комплексна коронарна стеноза.

Ключови думи: комплексна коронарна стеноза, динамична стрес-ехокардиография, спазъм, ендотелна дисфункция
АSSOCIATION BETWEEN DIFFERENT QUALITATIVE ANGIOGRAPHIC TYPES OF CORONARY STENOSES AND RESULTS OF EXERCISE STRESS ECHOCARDIOGRAPHY
I. Manukov1, G. Tonev1, R. Kasabov1, K. Bukov1,
D. Karageorgiev1, I. Deenichina1, T. Tsvetkovski1,
L. Kitova2 and M. Tokmakova2


1Clinic of Invasive Cardiology, University Hospital “Sveti Georgi” – Plovdiv
2Clinic of Cardiology, University Hospital “Sveti Georgi” – Plovdiv

Summary. The aim of the study was tо evaluate the prevalence of definite type vessel remodeling according to different angiographic coronary stenotic morphology. A total of 84 patients with single vessel coronary artery disease were divided into two groups: a control group with simple coronary stenosis (n = 37) and a group with complex coronary stenosis (n = 47). Qualitative analysis of coronary angiograms was performed using a modified Ambrose classification. Both groups were compared according to the manifestation and distribution of results from exercise stress echocardiography. Both groups had identical values of coronary stenosis severity (79.8 ± 10.7% vs. 82.7 ± 8.2%, P > 0.1), of mean segmental score index deterioration (0.34 ± 0.17 vs. 0.29 ± 0.21, P > 0.1) and of diminishing of “normal” myocardium (7.88% ± 15.63% vs. 11.68% ± 17.01%, P > 0.1). The sensitivity of exercise stress echocardiography was significantly higher in patients with complex coronary stenosis 59.46% ± 8.07% vs. 80.85% ± 5.73%, Р < 0.05. Exercise stress echocardiography (bicyle) had higher sensitivity in patients with complex coronary artery morphology. The change of segmental score index and the amount of “normal” myocardium is similar for different coronary stenosis morphology.

Key words: complex coronary stenosis, exercise stress echocardiography, spasm, endothelial dysfunction

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 25-64 ГОДИНИ В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМА СИНДИ
Г. Цолова1, Н. Василевски1 и А. Гудев2


1Национален център по опазване на общественото здраве
2Кардиологична клиника, МБАЛ „Царица Йоанна”

Резюме. Тютюнопушенето е един от големите рискови фактори за възникване на редица тежки хронични болести: сърдечно-съдови, онкологични, болести на обмяната и др. Изследването на този рисков фактор, наред с останалите, е поредното в рамките на програма СИНДИ – България. Обхванати са 9646 лица, на възраст 25-64 год., избрани по случаен признак от 6 демонстрационни зони (В. Търново, Добрич, Кърджали, Ловеч, Ст. Загора, Ямбол). В настоящата разработка се съобщават резултатите за честотата и интензивността на тютюнопушенето сред населението, както и нагласите за отказване от него. Данните показват, че 39.9% от мъжете и 29.1% от жените са редовни пушачи, като почти всеки втори е умерен или интензивен пушач, всеки девети – свръхинтензивен. Тютюнопушенето се съчетава често с артериална хипертония, наднормена телесна маса/затлъстяване и повишен холестерол в серума. Всеки десети от изследваните не желае да откаже цигарите, всеки шести – не може да прецени. Резултатите налагат по-активни интервенционни дейности за намаляване на тютюнопушенето сред населението с оглед подобряване на здравето.

Ключови думи: рискови фактори за здравето, честота на тютюнопушене, нагласи за отказване на цигарите

TOBACCO SMOKING AMONG THE POPULATION AGED
25-64 IN CINDI PROGRAMME ZONES
G. Tsolova1, N. Vasilevski1 and A. Gudev2

1National Center of Public Health Protection
2Clinic of Cardiology, MHAT „Tsaritsa Yoanna”

Summary. Tobacco smoking is one of the substantial risk factors for occurrence of a number of severe chronic diseases: cardiovascular, cancer, metabolic diseases etc. This study of this risk factor together with other factors is a sequential one within CINDI Programme – Bulgaria. The study covers 9646 individuals aged 25-64 randomly selected from 6 demonstration zones (V. Tarnovo, Dobrich, Kardzhali, Lovech, St. Zagora, Yambol). This paper presents data about rate and intensity of tobacco smoking among the population and attitudes to quitting smoking. The data show that 39.9% of the men and 29.1% of the women are daily smokers; almost every second is a moderate or intensive smoker and each 9th – a hyperintensive one. Smoking is often combined with arterial hypertension, overweight/obesity and elevated serum cholesterol. Each tenth of the investigated individuals does not wish to quit smoking and each 6th has no decision. The results suggest more active intervention activities to reduce smoking among the population with a view to health improvement.

Key words: health risk factors, tobacco smoking rate, attitudes to quitting smoking
СМЪРТНОСТ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ, В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2002 г.
П. Димитров, Г. Цолова и Н. Василевски


Национален център по опазване на общественото здраве

Резюме. Определена е смъртността в страната през 2002 г., дължаща се на консумацията на алкохол, като е използван метод за оценка на атрибутивната фракция на алкохола. Установено е, че във възрастта 20-64 год. смъртността, дължаща се на консумацията на алкохол при мъжете е 74.6%ооо смъртни случая, а при жените – 3.3%ооо. Най-висока е смъртността във възрастта 20-44 год. при двата пола, като 18.6% от общата смъртност при мъжете и 6.4% от тази при жените се дължат на алкохолната употреба. Най-голям е приносът на алкохола за смъртните случаи от цироза на черния дроб в посочената възраст, както и във възрастта 45-64 год., следван от приноса му за леталитета вследствие на травми в тези възрастови групи. Протективният ефект на консумацията на алкохол върху смъртността от болести на органите на кръвообращението се проявява при жените във всяка изследвана възраст, а при мъжете във възрастта 65 и повече години.

Ключови думи: смъртност по причини, алкохол/протекция, болести на органите
на кръвообра­щението
ALCOHOL-ATTRIBUTABLE MORTALITY IN BULGARIA
IN 2002
P. Dimitrov, G. Tsolova and N.Vasilevski


National Center of Public Health Protection

Summary. The mortality attributable to alcohol consumption in Bulgaria was determined for 2002 by using an alcohol-attributable fraction estimation method. Alcohol-attributable mortality was found to be 74.6%ооо deaths among males and 3.3%ооо deaths among females in the age range 20-64 years. Both genders demonstrated highest mortality rates in the age group 20-44, where 18.6% of the all-cause mortality rate among males and 6.4% of the all-cause mortality rate among females was due to alcohol. Alcohol had highest contribution to the deaths from liver cirrhosis in the indicated age group and in the age group 45-64 years, followed by its contribution to the deaths from injuries at these ages. The protective effect of alcohol consumption regarding the mortality from diseases of the circulatory system manifested itself among the females of all researched ages, while among the males – at the age of 65 years and over.

Key words: cause-specific mortality, alcohol/protective effect, diseases of the circulatory system
КАЗУИСТИКА
CASE REPORTS

АРИТМОГЕННАТА ДЯСНОВЕНТРИКУЛНА КАРДИОМИОПАТИЯ (ДИСПЛАЗИЯ) С НЕПЪЛНА РУПТУРА НА МИОКАРДА – ОПИСАНИЕ НА ДВА СЛУЧАЯ
Вил. Доков1, В. Доков2 и Д. Димитров3

1Катедра по съдебна медицина и деонтология, Медицински университет – Варна
2Катедра по обща и клинична патология, Медицински университет – Варна
3Отделение по съдебна медицина, МБАЛ – Добрич

Резюме. Аритмогенната дясновентрикулна кардиомиопатия (дисплазия) – ARVC/D, е първично наследствено обусловено заболяване на сърдечния мускул, свързано с риск от внезапна смърт. Описват се аутопсионните находки при два случая с ARVC/D – на 42-годишен мъж и на жена на 50 години, починали с картината на внезапна сърдечна смърт. При макроскопското изследване на сърцето и в двата случая са установени увеличени размери за сметка на дясната камера, която е дилатирана, отпусната и с пъстроват вид. По ендокарда на предната стена се констатира участък с диаметър до 6 mm, в който има цепковидни лезии с дължина от 4 до 6 mm, непроникващи до епикарда. При хистологичното изследване на миокарда на дясната камера се наблюдава мрежа от непълни руптури; съдове, обградени от мастна тъкан; инфилтрация от съединителна тъкан. Прави се кратък обзор на литературата по дискутирания проблем.

Ключови думи: аритмогенна дясновентрикулна кардиомиопатия (дисплазия), непълна руптура на миокарда, внезапна сърдечна смърт 

ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR CARDIOMYOPATHY (DYSPLASIA) WITH PARTIAL MYOCARDIAL RUPTURE – REPORT OF TWO CASES
W. Dokov1, V. Dokov2 and D. Dimitrov3

1Department of Forensic Medicine and Deontology, Medical University – Varna
2Department of General and Clinical Pathology, Medical University – Varna
3Department of Forensic Medicine, Multiprofile Hospital for Active Treatment – Dobrich

Summary. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (dysplasia) – ARVC/D, is a primary hereditary disorder affecting the heart muscles, related to a very high risk of sudden death. We describe the findings from macroscopic and microscopic examination of two cases with ARVC/D – a 42-year-old man and a 50-year-old woman, who have experienced sudden cardiac death. In both of the cases, the macroscopic examination of the heart revealed dilated, flabby and particolored right ventricle resulting in increased heart size. There was a section of the endocardium with a diameter of 6 mm with fissure-like lesions 4-6 mm long. The histological examination of the right ventricular myocardium revealed a net of ruptures, vessels surrounded by fatty tissue and connective tissue infiltration. A short literature review is presented and discussed.

Key words: arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (dysplasia), partial myocardial rupture, sudden cardiac death
KЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ, ПОКАЗВАЩ ПРОАРИТМИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА БЛОКЕРИТЕ НА НАТРИЕВИТЕ КАНАЛИ
А. Гудев, Д. Марков и Н. Златарева


Клиника по кардиология, МБАЛ „Царица Йоанна” – София

Резюме. Представяме случая на 61-годишна жена, постъпила в болницата с кардиогенен шок и със съмнение за камерна тахикардия. Анамнезата за персистиращо предсърдно мъждене, предшестващата терапия с пропафенон, както и електрокардиографските критерии насочват диагнозата към пред­сърдно трептене с 1:1 AV-провеждане.

Ключови думи: проаритмия, предсърдно мъждене, предсърдно трептене, камерна тахикардия
CLINICAL CASE SHOWING PROARRHYTHMIC EFFECTS OF SODIUM-CHANNEL BLOCKERS
A. Goudev, D. Markov and N. Zlatareva


Department of Cardiology, MHAT “Tsaritsa Yoanna” – Sofia

Summary. We present a case of a 61-year-old female presenting with cardiogenic shock and suspection of ventricular tachycardia. Anamnesis for atrial fibrillation and previous treatment with propafenonе directed the diagnosis to atrial flutter with 1:1 AV conduction.

Kеy words: proarrhythmia, atrial fibrillation, аtrial flutter, ventricular tachycardia
ОБЗОРИ
REVIEWS

САРКОИДОЗА И СЪРЦЕ
Пл. Гацов


Кардиологична клиника, Национална кардиологична болница

Резюме. Саркоидозата е мултисистемно заболяване с хронично протичане. Най-честите клинични прояви са белодробни, кожни или очни. Сърдечните прояви не са чести, но могат да бъдат тежки и в някои случаи – летални. Съвременните инструментални диагностични методи са изключително важни за доказване на сърдечното въвличане при болестта и степента на неговата тежест. Освен широко прилаганите кортикостероиди, съществуват нови методи на лечение на сърдечната саркоидоза, включващи имплантация на моно- и бивентрикулни пейсмейкъри, имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори (ICD), пластика на атриовентрикулните клапи и др.

Ключови думи: саркоидоза, сърдечни прояви, лечение

SARCOIDOSIS AND HEART
Pl. Gatsov

Clinic of Cardiology, National Heart Hospital

Summary. Sarcoidosis is a multisystemic disease with a chronic course. The most often clinical symptoms are from the lungs, skin and eyes. Heart symptoms are rare but can be severe and in some cases – fatal. The modern instrumental diagnostic methods are essential to show the heart involvement and the degree of that involvement. Beside of the widely applied corticosteroids, there are newer methods of heart sarcoidosis treatment, including implantation of mono- or biventricular pacemakers, implantable car­dio­verter-defibrillators (ICD), atrioventricular valves repair et cetera.

Key words: sarcoidosis, heart symptoms, treatment
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ И ДЕБЕЛИНА
НА КАРОТИДНАТА ИНТИМА-МЕДИЯ
ЧАСТ I. МЕТОДОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ
Д. Раев и А. Станева


Медицински институт – МВР, София

Резюме. Първите морфологични промени в артериалната стена могат да бъдат визуализирани чрез B-mode ултрасонография. Каротидната ехография е използвана в многобройни клинични изследвания за мониториране на дебелината на каротидната интима-медия (ДКИМ). ДКИМ може да дефинира съдовата възраст и предклиничната атеросклероза. По-късните стадии на атеросклероза (плаки, стенози) също могат да бъдат визуализирани в присъствие или отсъствие на удебелен интима-медия комплекс. ДКИМ трябва да се измерва само на стандартно място с ултразвукови апарати с висока аксиална резолюция – на отдалечената стена на края на общата каротидна артерия и каротидния булбус по време на теледиастола. Крайната ДКИМ се определя от средните стойности на дебелината на двете общи каротидни артерии.

Ключови думи: дебелина на каротидната интима-медия, артериална хипертония
HYPERTENSION AND CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESSPART I. METHODOLOGY
D. Raev and A. Staneva


Medical Institute – Ministry of Interior, Sofia

Summary. The first morphological abnormalities of arterial wall can be visualized by B-mode ultra­so­no­graphy. The carotid echography has been used in a number of studies to monitor the intima-media thickness (IMT) of the carotid arteries. The carotid IMT may define the vascular age and preclinical atherosclerosis. Later stages of atherosclerosis (plaques, stenoses) can also be identified either coincident with or in the absence of thickening intima-media complex. Carotid IMT should be measured only at standard place using high-axial resolution ultrasound system – on the far wall in the end of common carotid artery and at carotid bulb in end-diastole. The final carotid IMT is defined as averaged values of thickness ot both common carotid arteries.

Key words: carotid intima-media thickness, hypertension
РЕФЕРАТИ

СТАТУСЪТ НА МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ТИП В ЛАКТАТНА АЦИДОЗА И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНА ХИПЕРГЛИКЕМИЯ ПРИ ПОДРАСТВАЩИ
СЛЕД СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив