Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2007

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ДИСЛИПИДЕМИИ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ
25-64 ГОДИНИ В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМАТА СИНДИ

Н. Василевски и Г. Цолова

Национален център по опазване на общественото здраве

Резюме. Изследването на факторите на риска за болести на органите на кръвообращението включва и дислипидемиите (2002 г.). То е поредното в рамките на програмата СИНДИ. Обхванати са 9646 лица на възраст от 25 до 64 год. от 6 демонстрационни зони (Велико Търново, Добрич, Кърджали, Ловеч, Стара Загора и Ямбол), избрани по случаен признак. В настоящата разработка се съобщават резултатите само за дислипидемиите. Данните показват, че над половината от изследваните лица са с умерено повишени и повишени стойности на общия холестерол в серума. При всеки четвърти мъж и при всяка шеста жена HDL холестеролът е под 1.0 mmol/l, а всеки втори от изследваните е с ниво на LDL холестерола над 3.4 mmol/l. Триглицеридите са с ниво над 2.2 mmol/l при 17.9% от мъжете и при 8.5% от жените. Повишеният холестерол в серума е най-често в съчетание с повишено артериално налягане, с повишен индекс на телесната маса и с редовно тютюнопушене. Тези резултати потвърждават необходимостта от по-активни интервенционни дейности за намаляване на нивото на факторите, водещи до дислипидемии, и за разширяване на обхвата и подобряване на лечението на заболелите лица.

Ключови думи: фактори на риска за здравето, дислипидемии, общ холестерол, HDL холестерол, LDL холестерол, триглицериди

DYSLIPIDEMIAS AMONG THE POPULATION AGED 25-64
IN THE CINDI PROGRAMME REGIONS

N. Vasilevski and G. Tsolova

National Center for Public Health Protection

Summary. The study of the main factors for cardiovascular diseases (CVD) risk, including dyslipidemias (2002) is a consecutive one within the CINDI. 9646 individuals,aged 25-64, distributed in 4 age-groups in 6 demonstration zones of the Programme (Veliko Tarnovo, Dobrich, Kardzhali, Lovech, Stara Zagora, Yambol) are covered. In this study, only the results concerning dyslipidemias are reported. These results show that above half of the investigated subjects has moderately elevated and elevated values of the total serum cholesterol. In each fourth men and sixth woman, HDL-cholesterol is below 1.0 mmol/l with LDL-cholesterol level above 3.4 mmol/l in each second of them. Triglyceride level is higher than 2.2 mmol/l in 17.9% of men and 8.5% of women. The elevated serum cholesterol is most often in combination with elevated blood pressure, increased BMI and smoking. These results confirm the necessity of more active intervention activities to decrease the level of factors leading to dyslipidemias and increase the coverage and therapy of ill individuals.

Key words: health risk factors, dyslipidemias, total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides

EФЕКТ ОТ ИНТЕРМИТЕНТНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЕВОСИМЕНДАН ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ С НИСЪК ДЕБИТ
С. Тишева1, П. Йорданова-Лалева2, Н. Станчева1
и В. Йорданова1

1Кардиологична клиника „Проф. Кирил Чичовски”,
УМБАЛ "Г. Странски" – Плевен
2Централна клинична лаборатория,
УМБАЛ "Г. Странски" – Плевен

Резюме. Направена е оценка на ефекта от провежданата терапия, както и на прогнозата при пациентите със сърдечна недостатъчност след прилагането на левосимендан. Проследени са дванадесет пациенти с дилатативна кардиопатия и рефрактерна сърдечна недостатъчност, на които е приложен за първи път в България калциевият сензитизатор левосимендан. Направена е оценка от лечението на 6-ия месец. Освен чрез стандартните клинични, функционални и лабораторни методи, ефектът от терапията е оценен и чрез изследване на серумната концентрация на NT-proBNP изходно и след края на 24-часовата инфузия на медикамента.

Ключови думи: NT-proBNP, левосимендан, сърдечна недостатъчност

NONINVASIVE THERAPY MONITORING OF LOW OUTPUT PATIENTS ON INTERMITTENT LAEVOSIMENDAN
S. Tisheva1, P. Yordanova-Laleva2, N. Stancheva1
and V. Yordanova
1

1Cardiology Clinic ”Prof. Chichovski”,
UMHAT “G. Stranski” – Pleven
2Central Clinical Laboratory,
UMHAT “G. Stranski” – Pleven

Summary. Looking for new noninvasive methods for therapy monitoring as well as for the prognosis in patients with heart failure is a major clinical and economical problem in the contemporary cardiology. We have studied twelve patients with dilated cardiomyopathy and refractory to treatment heart failure to whom we have applied the calcium censitizer Laevosimendan for the first time in Bulgaria. The results were assessed after 6 months. The effect of the therapy has been evaluated by standard clinical, functional and laboratory methods as well as by the serum concentration of NT-proBNP before and after a 24-hour infusion of the drug.

Key words: NT-proBNP, laevosimendan, heart failure

КАЗУИСТИКА
CASE REPORTS
СЛУЧАЙ НА COR TRIATRIATUM ПРИ ВЪЗРАСТЕН
П. Гацов, С. Лазаров, И. Велковски, А. Доганов, Н. Гочева и М. Цонзарова

Национална кардиологична болница – София

Резюме. Cor triatriatum sinistrum е рядка вродена аномалия на сърцето, при която съществува допълнителна преграда в лявото предсърдие, отделяща частта с вливането на белодробните вени от тази с входа към лявата камера. Често аномалията е съчетана и с дефект на междупредсърдната преграда. Тук описваме случай на cor triatriatum при възрастен, като акцентът пада върху диагностиката и оперативното лечение на аномалията.

Ключови думи: cor triatriatum, диагностика, хирургично лечение

A CASE REPORT OF COR TRIATRIATUM IN AN ADULT PATIENT
P. Gatzov, S. Lazarov, I. Velkovski, A. Doganov
and M. Tsonzarova

National Heart Hospital – Sofia

Summary. Cor triatriatum sinistrum is a rare cardiac anomaly with an accessory membrane in the left atrium, separating the part with the pulmonary veins inflow from the part with left ventricular inflow. The anomaly is often associated with an atrial septal defect. We are presenting a case report of cor triatriatum in an adult patient accentuating on the diagnosis establishment and the operative treatment.

Key words: cor triatriatum, diagnosis, surgery

ПЪРВИ СЛУЧАЙ НА РАДИОФРЕКВЕНТНА КАТЕТЪРНА АБЛАЦИЯ НА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ – ПРОБЛЕМИ
И ИЗВОДИ
Т. Балабански1, Ч. Шалганов2, В. Трайков1, Е. Трендафилова3, В. Йотова4 и Ж. Ничев1

1Отделение по електрофизиология и електростимулация,
2Кардиологична клиника,
3Отделение по спешна кардиология,
4Отделение по неинвазивна диагностика,
Национална кардиологична болница – София

Резюме. Съобщаваме за случай на 43-годишен мъж с перманентно предсърдно мъждене. Извършен е неуспешен опит за радиофреквентна катетърна аблация чрез циркумферентна изолация на белодробните вени. Синусовият ритъм е възстановен чрез кардиоверсио с бифазни импулси. След рецидив на предсърдното мъждене е започната медикаментозна терапия за контрол на сърдечната честота.

Ключови думи: предсърдно мъждене, радиофреквентна катетърна аблация

FIRST CASE OF RADIOFREQUENCY CATHETER ABLATION
OF ATRIAL FIBRILLATION – PROBLEMS AND CONCLUSIONS
T. Balabanski1, T. Shalganov2, V. Traykov1, E. Trendafilova3, V. Yotova4 and J. Nichev1

1Department of Electrophysiology and Cardiac Pacing, 2Cardiologic Clinic, 3CCU,
4Department of Non-invasive Diagnostics,
National Heart Hospital – Sofia

Summary. We report of a 43-year male with permanent atrial fibrillation. He underwent unsuccessful radiofrequency catheter ablation procedure by circumferential pulmonary vein isolation. Sinus rhythm was restored by cardioversion using biphasic impulses. A recurrence of atrial fibrillation was followed by rate-control therapy.

Key words: atrial fibrillation, radiofrequency catheter ablation

УСПЕШНА РАДИОФРЕКВЕНТНА АБЛАЦИЯ
НА РЕПЕТИТИВНА ФОКАЛНА ЛЯВОПРЕДСЪРДНА ТАХИКАРДИЯ ОТ ДЯСНАТА ДОЛНА БЕЛОДРОБНА ВЕНА
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОАНАТОМИЧЕН МЕПИНГ

В. Трайков 1 , Т. Балабански 1 и Ч. Шалганов 2

1 Клиника по диагностика и лечение на ритъмните
и проводни нарушения,
2 Клиника по кардиология (Отделение А), Национална кардиологична болница – София

Резюме. Представен е случай на 60-годишен пациент без структурно сърдечно заболяване и със сим­птомна репетитивна теснокомплексна тахикардия с дълъг RP-интервал. С конвенционално електрофизиологично изследване беше диагностицирана предсърдна тахикардия с произход от лявото предсърдие. С помощта на система за електроанатомичен триизмерен мепинг беше установена фокална лявопредсърдна тахикардия с огнище от остиума на дясната долна белодробна вена. Осъществена беше радиофреквентна аблация на огнището с непосредствен и дългосрочен успех.

Ключови думи: предсърдна ектопична тахикардия, радиофреквентна катетърна аблация, мепинг

SUCCESSFUL RADIOFREQUENCY ABLATION OF REPETITIVE FOCAL LEFT ATRIAL TACHYCARDIA ORGINATING FROM THE RIGHT INFERIOR PULMONARY VEIN GUIDED BY ELECTROANATOMICAL MAPPING
V. Traykov 1 , T. Balabanski 1 and Ch. Shalganov 2

1 Clinic for Diagnosis and Treatment of Rhythm
and Conduction Disorders ,
2 Clinic of Cardiology (Ward A), National Heart Hospital – Sofia

Summary. A sixty-year-old male without structural heart disease presented with symptomatic long RP tachycardia. Left atrial tachycardia was diagnosed by the conventional electrophysiological study. Three dimensional mapping using an electroanatomical mapping system demonstrated a focal left atrial tachycardia originating from the right inferior pulmonary vein. Radiofrequency ablation was carried out accomplishing acute and long term procedural success.

Key words: atrial ectopic tachycardia, radiofrequency catheter ablation, mapping

ОБЗОРИ
REVIEWS
НЕИНВАЗИВНИ МАРКЕРИ ЗА СТРАТИФИЦИРАНЕ НА АРИТМОГЕННИЯ РИСК ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ. Част I. ЗНАЧЕНИЕ НА КОРИГИРАНИЯ QT-ИНТЕРВАЛ И QT-ДИСПЕРСИЯ
Д. Раев

Медицински институт – МВР, София

Резюме. Артериалната хипертония диспропорционално повишава риска от внезапна сърдечна смърт (ВСС). Дори добре контролираните хипертоници са с по-висок риск от ВСС, отколкото нормотониците. В последно време някои неинвазивни аритмогенни маркери широко се използват за идентифициране на хипертониците с риск от развитие на камерни аритмии, съответно с риск за ВСС. В тази част на обзора се коментират взаимовръзките между артериалната хипертония (АХ) и камерните аритмии, от една страна, и QT-интервала и QT-дисперсията, от друга, и ефектът на оптималния контрол на артериалното налягане върху последните.

Ключови думи: артериална хипертония, риск от внезапна сърдечна смърт, камерни аритмии,
QT-интервал, QT-дисперсия

NONINVASIVE MARKERS FOR ARRHYTHMOGENIC RISK STRATIFICATION IN HYPERTENSIVE PATIENTS. Part I. ROLE OF CORRECTED QT - INTERVAL AND QT - DISPERSION
D. Raev

Medical Institute – Ministry of Interior, Sofia

Summary. Hypertension disproportionately increases sudden cardiac death (SCD) risk. Even patients with optimal controlled hypertension are at higher risk for SCD than normotensives. Recently, some noninvasive arrhythmogenic markers are widely use for identification of hypertensives at high risk for ventricular arrhythmias and SCD. This part of the review considers the relationship between hypertension and ventricular arrhythmias, on one hand, and the association of hypertension with QT interval and QT dispersion, on the other.

Key words: hypertension, sudden cardiac death risk, ventricular arrhythmias, QT interval, QT dispersion
МИКР О АЛБУМИНОВА ЕКСКРЕЦИЯ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ЗАБОЛ Я ЕМОСТ И СМЪРТНОСТ
Ф. Григоров 1 и П. Йорданова-Лалева 2

1 Клиника по кардиология и ревматология ,
УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен
2 Централна клинична лаборатория ,
УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен

Резюме. Сравнително доскоро микроалбуминурията се свързваше с повишен риск за сърдечно-съдова заболяемост и смъртност предимно при диабетици, хипертоници и възрастни хора. През последните години обаче редица проучвания показаха, че микроалбуминурията е свързана с повишен риск и при общата популация и при недиабетици, както и при лица с исхемична болест на сърцето. Обръща се внимание и на връзката на микроалбуминурията с прогнозата при остър миокарден инфаркт (ОМИ). През последните години връзката между микроалбуминурията и развитието на сърдечно-съдови заболявания и сърдечно-съдови инциденти, а също патофизиологичните механизми, обясняващи повишения риск, свързан с микроалбуминурията, са обект на сериозни дебати. Проучването на микроалбуминурията като прогностичен фактор е важно и от гледна точка на клиничната практика. Редица изследвания показват, че по-прецизната информация за връзката между микроалбуминурията и сърдечно-съдовия риск може не само да допринесе за по-добра оценка на абсолютния риск, но също така би могла да подпомогне решението за избор на терапевтична стратегия. Бъдещи проучвания биха отговорили на един от основните въпроси, свързани с ролята на микроалбуминурията – дали е причина, или резултат и дали трябва да е специфична лечебна цел както при ОМИ, така и при профилактиката на сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност.

Ключови думи: микроалбуминурия, сърдечно-съдови заболявания, рискови фактори

MICROALBUMINURIA EXRETION RATE AND CARDIOVASCULAR MORBIDITY AND MORTALITY
F. Grigorov 1 and P. Yordanova-Laleva 2

1 Cardiology and Rheumatology Clinic,
UMHAT “ G. Stranski ” – Pleven
2 Central Clinical Lab oratory,
UMHAT “ G. Stranski ” – Pleven

Summary. Until recently microalbuminuria was considered an increased risk for cardiovascular morbidity and mortality mainly in diabetics, hypertensive patients and in the elderly. However during last years, a number of studies has shown that microalbuminuria increases the risk in overall population, in nondiabetics as well as in patients with coronary heart disease. The relationship between microalbuminuria and the prognosis in patients with acute myocardial infarction has also been topic of interest. At the same time, the relationship between microalbuminuria and the development of cardiovascular disease and cardiovascular incidents, and also underlying mechanisms of this association is theme of serious debate. Investigation of the role of the microalbuminuria as prognostic factor is very important from clinical point of view. A number of studies shows that microalbuminuria is a modifiable factor. So precise information about relationship between microalbuminuria and cardiovascular risk could contribute not only for more correct evaluation of absolute risk but it could help the decision for choice of treatment strategy. Future investigations are necessary to answer if microalbuminuria is a cause or result and liable mechanism, and whether microalbuminuria might be specific treatment goal in acute myocardial infarction and also in prophylaxis of cardiovascular morbidity and mortality.

Key words: microalbuminuria, cardiovascular risk, cardiovascular morbidity, cardiovascular mortality

ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
И ЛЕВОКАМЕРНА ХИПЕРТРОФИЯ

М. Любомирова

Клиника по нефрология, МБАЛ “Александровска” – София

Резюме. Левокамерната хипертрофия (ЛКХ) е сърдечно-съдов рисков фактор за общата популация и за пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН). Ехокардиографията е сред най-чувствителните метод и за диагностика на ЛКХ. Диагнозата ЛКХ се поставя на базата на увеличени те левокамерна мускулна маса (ЛММ) и левокамерен мускулен индекс (ЛКИ). ЛКХ зависи от възрастта, тежестта и давността на хипертонията. Фактори те, определящи ЛКХ в условията на ХБН , са давността на хроничната бъбречна болест ( ХББ ) , давността на ХБН и тежестта на анемията. Има негативна корелация между ЛКХ и креатининовия клирънс като показател за оценка на тежестта на бъбречната недостатъчност. ЛКХ се доказва рано в хода на хроничната бъбречна болест. ЛКХ в условията на в лошена бъбречна функция е не само класически, но и специфичен за ХБН сърдечно-съдов рисков фактор.

Ключови думи: ехокардиография, левокамерна хипертр о фия, хронична бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови рискови фактори

CHRONIC RENAL FAILURE AHD LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY
M. Lubomirova

Clinic of Nephrology, MHAT “Aleksandrovska” – Sofia

Summary. Left ventricular hypertrophy (LVH) is a prominent cardiovascular risk factor in general population, as well as in patients with chronic renal failure (CRF). Echocardiography is a sensitive method for LVH assessment. The detection of LVH is based on the increased left ventricular mass and left ventricular mass index. LVH depends on age, duration and severity of hypertension. Significant predictors for LVH in CRF are duration of chronic renal disease and CRF, and severity of anemia. There is a negative correlation between LVH and glomerular filtration rate assessed by creatinine clearance. LVH is found early in the course of chronic renal disease. LVH is not only a classic cardiovascular risk factor but in pts. with CRF it is a specific cardiovascular risk factor, related to CRF.

Key words: echocardiography, left ventricular hypertrophy, chronic renal failure, cardiovascular risk factors

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив

© 2007-2008