ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

3/2017

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

В. Димитрова, Т. Георгиева, А. Минкова, А. Курчатова, Е. Насева
И М. Кожухарова.
Изследване на нагласите на общопрактикуващите лекари в България към грипните ваксини

Й. Митова, В. Дойчева, С. Ангелова и Ж. Донков.
Епидемиологични особености на бактериалните менингити
и менингоенцефалити в България (2012-2016 г.)

Т. Петкова и Ц. Дойчинова.
Проучване на коморбидността и рисковите фактори
при херпес зостер

Р. Комитова, А. Кеворкян, М. Атанасова и Е. Голкочева.
Хепатит а – враг или приятел?

Е. Иванова.
Оценка на общото здравно състояние на близки, полагащи грижи за хронично болни

Д. Бръмбарова и Цв. Абаджиева.
Кожна фотосензитивност към локални депигментанти – резултати от едногодишни фотоепикутанни тествания

Т. Веков и С. Джамбазов.
Оценка разход/ефективност и бюджетно въздействие на геномен тест mamma print (70 гена) за определяне на риска за рецидив и терапевтичната стратегия за лечение на пациенти с ранен рак на млечната жлеза в България, 2017 г.

В. Атанасова, П. Гацева, Г. Петрова и Г. Кавлаков.
Проучване върху някои рискови фактори за здравето,
свързани с начина на живот при студенти медицински сестри

V. Dimitrova, T. GeORgieva, A. Minkova, A. Kurchatova, E. Naseva
and
M. Kojouharova.
A study of the attitudes of family doctors in Bulgaria towards influenza vaccines

Y. Mitova, V. Doycheva, S. Angelova and G. Donkov.
Epidemiological characteristics of bacterial meningitis
and meningoencephalitis in Bulgaria (2012-2016)

T. Petkova and Tz. Doichinova.
A study of comorbidities and risk factors for herpes zoster

R. Komitоva, A. Kevorkian, M. Atanasova and Е.Golkocheva.
Hepatitis a – foe or friend?

E. Ivanova.
An assessment of the general state of health of relatives caring
for chronically ill patients

D. Brambarova and Cv. Abadjieva.
Skin photosensitivity to topical depigmentary products – results from one-year photopatch tests

Т. Vekov and S. Dzhambazov.
Cost-effectiveness assessment and budgetary implication of the mamma print genetic test (70 genes) to determine the risk of relapse and the therapeutic strategy for the treatment of patients with early-stage breast cancer in Bulgaria, 2017

V. Atanasova, P. Gatseva, G. Petrova and G. Kavlakov.
A study on some health risk factors related to life style
of nursing students

ОБЗОРИ
REVIEWS

Ив. Трендафилов.
Усложнения на продължителната перитонеална диализа – диагноза и поведение.
Какво трябва да знае общопрактикуващият лекар?

К. Терзиева, В. Дойчева, Ц. Дойчинова, И. Попиванов
и Д. Шаламанов.
Епидемиологична характеристика на рисковите групи при вирусен хепатит С

Ив. Дечев и А. Ругия.
Хирургично лечение на клинично изявеното варикоцеле

М. Платиканова и П. Христова.
 Качество на живот в домове за социални услуги за възрастни хора

Iv. Trendafilov.
Complications of continuous ambulatory peritoneal dialysis – diagnosis and treatment what general practitioneks needs to know?

K. Terzieva, V. Doycheva, Tz. Doychinova, I. Popivanov and D. Shalamanov.
Epidemiological characteristic of risk groups for hepatitis C

Iv. Dechev and A. Rrugia.
Surgical treatment of palpable (clinical) varicocele

M. Platikanova and P. Hristova.
Quality of life in nursing homes

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти