ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2018

ГОСТУВАЩИ АВТОРИ

GUESTS AUTORS

Б. О. Шелест, ю. О. Ковалева и о. М. Шелест.
Хормонална активност и въглехидратен обмен при хипертоници с коморбидни заболявания

M. O. Корж, п. Г. Кравчун, С. Леонтиева, В. Краснобай, П. Марушчак и Ю. Делиевска.
Диагностичен и терапевтичен подход, базиран на специфични имунологични параметри, при мениджмънта на пациенти с перипростeтично инфекциозно усложнение след артропластика на тазобедрената става

B. O. Shelest, yu. O. Kovalova and o. M. Shelest.
Hormonal activity of carbohydrate exchange in hypertensive patients with comorbid diseases

M. O. Korzh, p. G. Kravchun, f. S. Leontieva, v. V. Krasnobay, o. P. Marushchak and v. Yu. Dielievska.
Diagnostic and therapeutic approach based on specific immunological parameters in the management of patients with periprosthetic infection complications after hip joint arthroplasty

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Цв. Валентинова и в. Недкова-миланова.
Фактори, повлияващи мотивацията за работа на общопрактикуващите лекари

И. Митева.
Анализ на връзките между факторите, определящи здравословен начин на живот, и здравното състояние на професионални спортисти и спортисти любители

С. Георгиева, М. Камбурова и С. Александрова-Янкуловска.
Прилагане принципите на промоция на здравето на работното място

А. Блажев, М. Карчева, Н. Йорданова и М. Костовска.
Предавани с кърлежи инфекции в област плевен – екологични и епидемиологични аспекти

Т. Веков.
Анализ разход/ефективност на лекарствените продукти за имунотерапия на метастазирал уротелиален карцином в българия

Ts. Valentinova and v. Nedkova-milanova.
Factors influencing the motivation of general practitioners to work

I. Miteva.
Analysis of the relations among the factors, determining the health related quality of life and health status among professional athletes and amateurs

S. Georgieva, m. Kamburova and s. Aleksandrova-yankulovska.
Applying the health promotion principles to workplaces

A. Blazhev, m. Karcheva, n. Yordanova and m. Kostovska.
Tick-borne infections in the pleven region – environmental and epidemiological aspects

T. Vekov.
Cost-effectiveness analysis of drug products for immunotherapy of metastatic urothelial carcinoma in bulgaria

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

CASE REPORTS

К. Терзиева, И. Паков, Ц. Дойчинова, И. Попиванов и Д. Шаламанов.
Случай на вирусен хепатит в след ендоскопия

А. Павлова, А. Симеонова и Ст. Динева.
Образна диагностика на бъбречни кисти

K. Terzieva, i. Pakov, t. Doychinova, I. Popivanov and d. Shalamanov.
A case of viral hepatitis b after endoscopy

A. Pavlova, a. Simeonova, st. Dineva.
Imaging diagnosis of renal cysts

ОБЗОРИ
REVIEWS

Х. Давидов и а. Биволарска.
Психологична и психиатрична коморбидност при пациенти с фенилкетонурия

Н. Бояджиева и р. Методиева.
Ролята на някои фактори от страна на родителите за развитие на аутизъм

H. Davidov and a. Bivolarska.
Psychologic and psychiatric comorbidity in patiens with phenylketonuria

N. Boyadjieva and r. Metodieva.
Role of parental factors in pathogenesis of autism and autism spectrum disorders

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти