ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

Списанието се обработва в Excerpta medica и БД Българска медицинска литература
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ  НА СП. "ОБЩА МЕДИЦИНА"

Обемът на предлаганите публикации е приблизително около 10-12 стандартни машинописни страници (ст.м.с.) за оригинални статии; около 15-17 ст.м.с. за обзори и до 5 ст.м.с. за реферати на статии, рецензии, научни съобщения и др. (като в този обем влиза всичко). 1 ст.м.с. = 1800 знака; 2,5 ст.м.с. съставят 1 печатна страница от списание формат А4.
Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс.
Всяка статия и всеки литературен обзор са придружени от резюме в обем до 15 реда, в което се посочват: цел и обект на изследването, основни данни за методиката, резултати и изводи, както и от ключови думи.
На английски език се превеждат заглавието, резюмето, ключовите думи, местоработата, а имената на авторите се транскрибират.
Оригиналните научни статии включват задължително обособени раздели: "Материал и методи","Резултати", "Обсъждане" и "Изводи". За всички жанрове се подразбира необходимостта от увод и дефинирана цел на изследването.
Позоваванията на библиографските източници в текста се правят с цифровото им обозначение в квадратни скоби.
Пристатийната библиография се подрежда по азбучен ред на фамилията на първия автор или по реда на цитирането в текста. Изписването на всеки източник е на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят по следния начин:
– Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година, том (volumen), номер на книжката (брой) в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 1981, 27(1), 197-201.
– Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на изданието, редактори. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney Transplantation. 2nd ed. G. M. Danovitch (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 1996, 109-122.
– Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример: Шейтанов Й. Системни васкулити. С., ЦИМ, 1997, 8-11.
Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато авторите са повече от трима, след името на третия се пише "и др." (за латиница – "et al.").
Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се представя вътре в текста със съответни заглавия и легенди на български език.
Всеки ръкопис се придружава от авторска декларация, че материалът не е публикуван досега, освен като резюме на съобщение, изнесено на научна проява.
Материалите се изпращат на e-mail на организационния секретар или се предават на eлектронен носител и разпечатка.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/iziskvanija-avtori- obsti.html

 

Материалите се изпращат на адрес:
За сп. "Обща медицина"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1
1431 СофияCopyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти