ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

Брой 4/2006
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

Цв. Валентинова. Работа в екип в първичната здравна помощ - поведение и роли
на екипните членове

Нагласи на общопрактикуващите лекари и възможности на практиките за първична медицинска помощ за извършване на скринингова дейност

Локално приложение на натриев хиалуронат ( Hyalgan) при остеоартроза на колянната става. К. Яблански.

Оценка на качеството на живот при болни с гонартроза, лекувани с Hyalgan вътреставно. Р. Стоилов и М. Иванова.

Ниво на артериално налягане сред лица на възраст 25-64 години в зоните на програма СИНДИ. Н. Василевски, Г. Цолова и П. Димитров.

Риск от големи съдови инциденти след транзиторна исхемична атака и мозъчен инфаркт с пълно клинично възстановяване — тригодишно проследяване. П. Атанасова, В. Найденов, А. Джуркова, М. Семерджиева и Н. Чалъкова.

Клиникоморфологична характеристика на заболяванията на млечната жлеза при мъжа и възможности за скрининг. В. Доков, Св. Христова и В. Маджова.

Хистопатологични находки след радикално хирургично лечение при пациенти с инвазивен рак на маточната шийка. Я. Корновски и Р. Янева.

Team work in primary health care – behavior and roles o f team members. Ts. Valentinova.

General practitioners' attitudes and possibilities for performing screening activities in primary healthcare practices . N. Chachevski, D. Dimitrova and N. Ivanova.

Local application of sodium hyaluronate (Hyalgan ® ) for osteoarthrosis of the knee joint. K. Yablansky.

Assessment of the quality of life in patients with gonarthrosis subjected to intra-articular treatment with Hyalgan . R. Stoylov and M. Ivanova.

Hypertension level among persons aged 25-64 in CINDI program areas. N. Vassilevsky, G. Tsolova and P. Dimitrov.

Risk of major vascular events in patients with transient ischaemic attacks and minor strokes – a three-year follow-up . P. Atanassova, V. Naydenov, A. Dzhurkova, M. Semerdjieva and N. Chalakova.

Clinical and morphological characteristics of breast diseases in men and screening possibilities . V. Dokov, Sv. Hristova and V. Madjova.

Histopathological findings following radical surgical treatment of patients with invasive cervical cancer. Y. Kornovsky and R. Yaneva.


ОБЗОРИ
REVIEWS

Роля на работата на общопрактикуващите лекари в борбата с тютюнопушенето и за профилактиката на социалнозначимите белодробни заболявания. П. Константинов, Е. Влаев, В. Попзахариева и Р. Асенова.

O ще по въпроса за клиничната характеристика на рака на половия член. И. Дечев и А. Банчев.

Крахтова. Фитин — биологична роля и клинично приложение. И. Николова, Д. Добрева, Н. Данчев и К.

The significance of general practitioners ' work in the fight against smoking and for the prophylaxis of social y significant pulmonary diseases. P. Konstantinov, E. Vlaev, V. Popzaharieva and R. Asenova.

More about the clinical cha ­ racteristic s of penile cancer. I. Dechev and A. Banchev.

Phytine — biological role and clinical application. I. Nikolova, D. Dobreva, N. Danchev, K . Krahtova.


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти