ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

4/2016

ГОСТУВАЩ АВТОР
GUEST AUTHOR

В. Г. Лизогуб, И. О. Мелкулова, Т. С. Брюзгина и М. Л. Шарайева.
Връзката между резултатите от холтер-екг мониторирането и състава на мастните киселини на фосфолипидите в еритроцитната мембрана при пациенти с исхемична болест на сърцето след пристъпно предсърдно мъждене

V. G. Lizogub, I.O. Merkulova, T. S. Bryuzgina and M. L. Sharayeva.
Relationship between ecg holter monitoring results and erythrocyte membranes phospholipids fatty acid composition in ischemic heart disease patients after atrial fibrillation paroxysm

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Г . Ненова.
Кинезитерапевтът – необходим член на мултидисциплинарния екип в първичната здравна помощ

В. Рангелов, П. Петрунов, М. Христозова, В. Васева и Р. Попов.
оценка на някои показатели на клетъчномедиирания имунитет при работници от аец „козлодуй”, професионално експонирани с ниски дози йонизиращи лъчения

Л. Джалев , А. Ферчева и В. Миланова.
Нагласи към психичната болест: сравнително изследване на психичноздравни специалисти и родственици на лица с психични проблеми

Д. Цанова.
Ранното отпадане от училище и нарастването на извънбрачните раждания в българия

G. Nenova.
Physioterapist – indispensable member of the multidisciplinary team in primary health care

V. Rangelov, Pl. Petrunov, M. Hristozova, V. Vaseva and R. Popov
Assessment of certain indica-tors of cell-mediated immunity in workers in npp kozloduy professional exposed with low doses ionizing radiation

L. Djalev, A. Fercheva And V. Milanova.
Attitudes towards mental illness: a comparative study of mental health professionals and relatives of people with mental illness

D. Tsanova.
Early school leaving and increase of births from unmarried women in bulgaria

ОБЗОРИ
REVIEWS

Хр. Маджова.
Ролята на оксидативния стрес за оралните усложнения при диабетици

Т. Болярова и С. Петкова.
Определяне на концентрациите на някои маркери на възпаление и деструкция в слюнка и гингивален  ексудат за диагноза на пародонталните заболявания

М. Пишмишева, М. Баймакова, И. Цачев и И. Христова.
Ерлихиози и анаплазмози

А. Въткова.
Здравни последствия при работа с материали, съдържащи азбест

 

 

Ch. Madjova.
The role of oxydative stress for oral copmlications in diabetics

T. Bolyarova and S. Petkova. Determination of concentration levels of some markers of inflammation and destruction in saliva and gingival exudate for diagnosing periodontal diseases

M. Pishmisheva, M. Baymakova, I. Tsachev and I. Christova.
Ehrlichioses and anaplasmoses

A. Vatkova.
Health effects when handling materials containing asbestos

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти