ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

4/2013

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Цв. Валентинова, М. Балашкова, В. Недкова-Миланова и Л. Гаджелова.
Оценка на студентите по медицина на обучението им по комуникативни умения    

Н. Николов, М. Панчовска, Р. Несторова и З. Коларов.
Подготовка на ОПЛ за управление на ревматичните болести – резултати от анонимна анкета   

М. Любомирова, И. Асенова, Кр. Ашикова, В. Симеонов и Б. Богов.
Ретроспективен анализ на нивата на хемоглобина, при които се започва заместително лечение на реналната анемия

Кр. Казалъкова, Е. Доросиев и Г. Георгиев.
Преформирани физикални фактори – алтернатива  за лечение на хипоконтрактилен и арефлекторен тип пикочен мехур

Л. Боянова, Ю. Илиева, Б. Владимиров, Г. Гергова, Р. Николов, З. Спасова, Л. Матева, Р. Митова, И. Терзиев и И. Митов.
Честота на Helicobacter pylori при възрастни пациенти с 13C уреен дихателен тест

Е. Григоров, Е. Костов, Хр. Лебанова и В. Белчева.
Ваксините в България – проучване на възможностите за приложението им в различни възрасти    
      

Ts. Valentinova, M. Balashkova, V. Nedkova-Milanova and L. Gadjelova.
The medical students assessment  of training in communication skills       

N. Nikolov, M. Panchovska, R. Nestorova and Z. Kolarov.
The preparation of gps for the management of rheumatic diseases – results of an anonymous survey

M. Lubomirova, I. Asenova, Kr. Ashikova, V. SImeonov and B. Bogov.
A retrospective analysis of haemoglobin levels, at which renal replacement anaemia treatment is initiated         

Kr. Kazalakova, E. Dorosiev and G. Georgiev.
Preformed physical factors – an alternative for the treatment of the hypocontractile and areflexic
types of bladder

L. Boyanova, Yu. Ilieva, B. Vladimirov, G. Gergova, R. Nikolov, Z. Spasova, L. Mateva, R. Mitova, I. Terziev and I. Mitov.
The rate of helicobacter pylori in adult patients with the 13C urea
breath test

E. Grigorov, E. Kostov, Hr. Lebanova and V. Belcheva.
Vaccines in bulgaria – a study of the possibilities of their application in different ages

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

CASE REPORTS

В. Стоянова, Мл. Пенчев, Ст. Кръстев, Р. Владимирова, В. Миланова и З. Каменов.
Електроконвулсивно лечение при пациент с коморбидност мeжду афективно разстройство с психотични симптоми и захарен диабет тип 1

V. Stoyanova, Ml. Penchev, St. Krastev, R. Vladimirova, V. Milanova and Z. Kamenov.
Electroconvulsive treatment of a patient with comorbidity between affective disorder with psychotic symptoms and diabetes mellitus – type 1

ОБЗОРИ
REVIEWS

Л. Танкова и А. Александрова.
Ултразвукови методи за оценка на чернодробната еластичност

Д. Близнакова и В. Маджова.
Вродените аномалии на отделителната система в детската възраст – предизвикателство пред общопрактикуващия лекар

Д. Близнакова и В. Маджова.
Практически подход при уроинфекции в детската възраст. Ролята на общопрактикуващия лекар
   
Д. Милева, Г. Форева, Р. Асенова, P. Nabbe, C. Lygidakis, C. Doerr, H. Lingner, S. Czachowski, S. Munoz, S. Argyriadou, A. Claveria
и J. Y. Le Reste.
Концепцията полиморбидност в общата медицина


L. Tankova and A. Alexandrova.
Ultrasonic methods for the liver stiffness assessment 

D. Bliznakova and V. Madjova.
Congenital anomalies of the urinary tract in children – a challenge to the general practitioner

D. Bliznakova and V. Madjova.
Practical approach to urinary tract infections during childhood.
The role of the general practitioner

D. Mileva, G. Foreva, R. Asenova,  P. Nabbe, C. Lygidakis, C. Doerr, H. Lingner, S. Czachowski, S. Munoz, S. Argyriadou, A. Claveria
and J. Y. Le Reste
Conception of multimorbidity in general practice    


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти