ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

4/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Д. Димитров, М. Баймакова и Г. Попов.
Разходи за здравеопазване в страните от Г-20
за периода 2000-2009 г.

С. Михайлова, В. Бирданова, М. Стойновска и Д. Шаламанов. Проучване отношението на родителите към прилагането на ваксини от Имунизационния календар на Република България

М. Карчева и И. Макавеев.
Тенденции в разпространението на паротитната инфекция

Н. Николов, М. Панчовска и З. Коларов.
Пътят на пациента с ревматично заболяване в България – навременна или закъсняла диагноза

С. Тишева и Д. Господинов.
Метаболитният синдром – значим сърдечно-съдов рисков фактор в еволюцията на psoriasis vulgaris

М. Димитрова, Л. Пейкова и Г. Петрова.
Нова терапевтична алтернатива за лечение на депресия – терапевтичен и икономически профил

Е. Григоров, Хр. Лебанова и И. Гетов.
Тройните фиксирани антихипертензивни комбинации – удобство за пациентите и ефективност за лекарите

Пл. Попиванов.
Клетвата на Хипократ в съвременна България   
  

D. Dimitrov, M. Baymakova and G. Popov.
Healthcare expenditures of the G-20 member countries
for the period 2000-2009

S. Mihaylova, V. Birdanova, M. Stoynovska and D. Shalamanov.
Study of the parents’ attitudes towards vaccinations according
to the immunization schedule of republic of Bulgaria

M. Karcheva and I. Makaveev.
Trends in parotitis in­cidence


N. Nikolov, M. Panchovska and Z. Kolarov.
The route of patients with rheumatic disorders in Bulgaria:
prompt or delayed diagnosis

S. Tisheva and D. Gospodinov.
Metabolic syndrome – a significant cardiovascular risk factor
in psoriasis vul­garis evolution

M. Dimitrova, L. Peikova and G. Petrova.
New therapeutic al­ter­native for the treatment of depression: therapeutic and cost-effective profiles

E. Grigorov, H. Lebanova and I. Getov.
Triple fixed-dose antihypertensive combinations – convenient
for the patients and effective for the physicians

Pl. Popivanov.
Hippocratic oath in modern Bulgaria 


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти