ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив
4/2010
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Идентифициране на пациенти, нуждаещи
се
от палиативни грижи в общата практика

Клинично протичане на морбилната епидемия
при пациенти на ВМА -- София, през 2010 г.

Разработване и валидиране на спектро­фотометричeн метод за определяне на Butyl Methoxydibenzoylmethane в слънцезащитни козметични продукти при самостоятелно и при съвместно присъствие с физични ултравиолетови филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide

Defining patients in need of palliative care
in general practice setting

Clinical course of measles outbreak 2010
in patients of MMА -- Sofia

Development and validation
of a spectro­photometric method to determine
the content  of butyl methoxydibenzoylmethane
in sunscreen cosmetic products singularly
and in combination with physical ultraviolet filters
of zinc oxide and titanium dioxide

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

Анкетно проучване сред общопрактикуващи лекари
и специалисти в доболничната и болничната помощ на стимулите и нагласата за свръхдиагностика
и свръххоспитализация

General practitioners and specialists in outpatient
and inpatient care survey of the motivation and attitude towards overhospitalisation and overdiagnosis

ОБЗОРИ
REVIEWS

Респираторно здраве и затлъстяване при деца

Respiratory health and obesity in children


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти