ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив
4/2009
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Някои предизвикателства пред съвременната антихипертензивна терапия

Остър инфекциозен конюнктивит при децата
и приложението на антибиотици

Анализ на раждаемостта сред ромската етническа група
“Голямо семейство” и максимално допустима възраст
за последно раждане в представите на ромската жена

Challenges facing modern antihypertensive therapy

Acute infective conjunctivitis in children and antibiotics

Analysis of birth rate among the roma ethnic group
"Big family" and the maximum age for last birth
in the minds of roma women

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

Eлектронна здравна инфраструктура и електронни здравни карти – ключ към изграждането на модерно и ефективно здравеопазване

Електронните записи по клиничните пътеки - управленска и здравна информация

Ролята на пазара в здравеопазването
в рамките на здравната реформа в България

Процесът на рефериране и интегрираният подход
към детското здраве

Electronic health infrastructure and electronic health cards –
a key for building a modern and efficient healthcare system

Methods for accelerated delivery in breech presentation

The role of healthcare market in the context
of the healthcare reform in Bulgaria

Referral process and the integrated approach to child health

ОБЗОРИ
REVIEWS
Спешни състояния в офталмологията

Принципи на анаболната стратегия при лечението
на остеопорозата – teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)]

Мeтоди за ускорено родоразрешаване при седалищно предлежание
Ocular emergencies

Principles of anabolic strategy in the treatment
of osteoporosis – teriparatide [human parathyroid
hormone (1-34)]

Methods for accelerated delivery in breech presentation

ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти