ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив
4/2008
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

А. ПОСТАДЖИЯН. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪДОВА ДУПЛЕКС СОНОГРАФИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Д. ПЕТРОВА И К. ЧЕРНЕВ. УМОРА И ХРОНИЧНА ХЕПАТИТ С-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ

С. ТУФКОВА И Е. КАРАСЛАВОВА. ВТОРО НИВО НА АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА
ПРИ НЯКОИ ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ (ЧАСТ II)

М. ПАНЧОВСКА, Б. ПАУНОВА, Н. НИКОЛОВ, Р. МАКУЛЕВА, А. ГОЗМАНОВ,
А. МЕТОДИЕВ И А. ШУЛЕВА. ОСТЕОАРТРОЗА, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ
И ПОДГОТОВКАТА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ (ЧАСТ ІІ)

В. СТОЯНОВА И Е. ГЕНЕВ. ЧЕСТОТА НА ХРОМОЗОМНИТЕ АБЕРАЦИИ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕПРОДУКТИВНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

В. СТОЯНОВА И Е. ГЕНЕВ. ОЦЕНКА НА ОТНОШЕНИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА
КЪМ ГЕНЕТИЧНАТА КОНСУЛТАЦИЯ

A. POSTADJIAN. SIGNIFICANCE OF VASCULAR DUPLEX ULTRASONOGRAPHY
IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE

D. PETROVA AND K. TCHERNEV.
FATIGUE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION

S. TUFKOVA AND E. KARASLAVOVA. SECOND LEVEL OF ANTIOXIDANT DEFENCE
IN SOME ACUTE INTOXI­CATIONS (PART II)

M. PANCHOVSKA, B. PAUNOVA, N.  NIKOLOV, R. MAKULEVA, А. GOZMANOV,
А. METODIEV AND А. SHULEVA. OSTEO­ARTHROSIS, GENERAL PRACTITIONERS
AND TRAINING IN RHEUMATOLOGY (Part ІІ)

V. STOYANOVA AND E. GHENEV. FREQUENCY OF CHROMOSOMAL ABERRATIONS
IN PATIENTS WITH REPRODUCTIVE FAILURE

V. STOYANOVA AND E. GHENEV. ASSESSMENT OF THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TOWARDS GENETIC COUNSELLING

ОБЗОРИ
REVIEWS

В. СТОЯНОВА. КАК ПАЦИЕНТИТЕ ВЪЗПРИЕМАТ ГЕНЕТИЧНАТА КОНСУЛТАЦИЯ
ПРИ ПОЛИГЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

V. STOYANOVA. ATTITUDE OF PATIENTS TOWARD GENETIC COUNSELLING
IN DISEASES WITH MULTIFAC­TORIAL INHERITANCE


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти