ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

4/2007
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ОЦЕНКА НА МОТИВАЦИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА В ПЕРИОДА НА ЗДРАВНО РЕФОРМИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ. П. Манчева , В. Маджова,
А. Забунов, Св. Христова и Ст. Томчева

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ И ТЕСНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ПАЦИЕНТИТЕ.
Р. Асенова и Г. Форева

ОБЩУВАНЕТО В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ. Г. Форева и Р. Асенова

ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 25-64 ГОДИНИ
В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМА СИНДИ. Н. Василевски и Г. Цолова

СЛУЧАИ С ТОКСОКАРОЗА (СИНДРОМ LARVA MIGRANS VISCERALIS). В. Боева- Бангьозова, К. Вутова, Р. Желева, М. Михова , М. Попхристова и П. Стаматова

ПРОУЧВАНЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА И ПРОФИЛАКТИКАТА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В ОБЛАСТ ВИДИН. М. Карчева и К. Алексиева

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ИЗХОДА ПРИ ПЕРИТОНИТ. В. Дечев, П. Тенчев, В. Йовчев, П. Марков и Т. Върбанова

ФИЗИКАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИМПЕРАТИВНА ИНКОНТИНЕНЦИЯ ПРИ ЖЕНИ В МЕНОПАУЗА. К. Казалъкова

ОБЩОМЕДИЦИНСКИ СТАТУС НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ С КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ.
Т. Болярова

ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАКТЕРИАЛНИ И ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА. Ц. Дойчинова

РАННА ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТРИЯ ХОЛЕЦИСТИТ. Й. Благов

ASSESSMENT OF THE EDUCATIONAL MOTIV­ATION OF MEDICAL STUDENTS IN THE PERIOD OF HEALTH REFORMS IN BULGARIA. P. Mancheva, V. Madzhova,
A. Zabunov, Sv. Hristova and St. Tomcheva

COLLABORATION BETWEEN GPS AND SPECIALISTS IN SOLVING PATIENTS' HEALTH PROBLEMS. R. Asenova and G. Foreva

COMMUNICATION IN OUTPATIENT CARE. G. Foreva and R. Asenova

PHYSICAL ACTIVITY OF THE POPULATION AGED 25-64 IN THE ZONES OF CINDI PROGRAMM. N. Vasilevski and G. Tsolova

THE CASES WITH TOXOCAROSIS (LARVA MIGRANS VISCERALIS SYNDROME.
V. Boeva-Bangjozova, K. Vutova, R. Jeleva, M. Mihova, M. Pophristova
and P. Stamatova

INVESTIGATION OF THE EPIDEMIOLOGY AND PROPHYLAXIS OF PAROTITIS EPIDEMICA IN THE DISTRICT OF VIDI. M. Karcheva and K. Alexieva.

RESEARCH ON SOME POSSIBILITIES FOR PROGNOSTICATING THE OUTCOME
OF PERITONITI. V. Dechev, P. Tenchev, V. Yovchev, P. Markov and T. Varbanova.

PHYSICAL THERAPY OT THE URGE INCONTINENCE IN MENOPAUSAL WOME.
K. Kazalakova

GENERAL STATUS OF ELDERLY PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES TREATED WITH CALCIUM ANTAGONIST. T. Bolyarova

INSTRUMENTAL EXAMINATIONS OF BACTERIAL AND VIRAL INFECTIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTE. Ts. Doychinova

EARLY LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY FOR THE MANAGEMENT OF ACUTE CHOLECYSTITI. Y. Blagov

ОБЗОРИ
REVIEWS
КАКВО ЗНАЕМ ЗА АНОРЕКСИЯТА. Т. Георгиева , А. Брезова и И. Пенова
WHAT DO WE KNOW ABOUT ANOREXI. T. Georgieva, A. Brezova and I. Penova

ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти