ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

Брой 3/2006
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

Общопрактикуващият лекар като мениджър в общата медицинска практика - управление на качеството на медицинската помощ. Р. Димова, Д. Димитрова, Р. Асенова и А. Димова.

Оценка на качеството на живота на полиморбидните пациенти в общата медицинска практика. П. Манчева, В. Маджова, М. Делийски и А. Забунов .

Хематогенен остеомиелит в кърмаческа възраст. А. Йонков и Н. Чаталбашев .

Асимптомният лакунарен инсулт – рисков фактор за мозъчен кръвоизлив при тромболитична и хепаринова терапия на острия миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента. П. Цветанов, Й. Узунангелов и M. Григоров .

Амилоидоза на сърцето - особености и клиничен ход. Й. Узунангелов, Ст. Чолаков, T. Веселинова и Т. Бетова .

Лонгитудинално 30-месечно проучване на разпространението на наднорменото тегло в ранна училищна възраст и участието на общопрактикуващите лекари за превенцията му. Р. Асенова, П. Константинов и Р. Димова .

The general practitioner as a manager at the general medical practice ? namagement of the quality of health services. R. Dimova, D. Dimitrova, R. Asenova and A. Dimova.

Polymorbid patients`quality of life in general practice. P. Mancheva, V. Ìadjova, M. Deliisky and A. Zabounov.

Haematogenous osteomyelitis in infancy. A. Yonkov and N. Chatalbashev.

Asymptomatic lacunar stroke – a risk factor for intracranial haemorrhage after thrombolytic and heparin therapy of acute myocardial infarction with ST segment е levation. P. Tzvetanov, J. Uzunangel о v and M. Grigorov.

Amyloidosis cordis – particularity and clinical course. J. Uzunangelov, S. Tcolakov, T. Vesselinova and T. Betova.

A 30-month follow-up study concerning the prevalence of overweight in primary school children and the role of general practitioners in its prevention. R. Asenova, P. Konstantinov and R. Dimova.


ОБЗОРИ
REVIEWS

Заболяването "бяс" в наши дни. М. Карчева . Хронична кашлица при възрастни пациенти – клинични характеристики и диагностични подходи в общата практика. П. Константинов, Е. Влаев и В. Попзахариева.

Значимост на проблема с повишената консумация на алкохол за общата медицинска практика и необходимост от раннот o му диагностициране. П. Манчева, В. Маджова, А. Забунов и Св. Христова.

The rabies in nowdays. M. Karcheva. Chronic cough in adult patients – clinical characteristics and diagnostic approaches in general practice. P. Konstantinov, E. Vlaev and V. Popzaharieva.

The importance of the problem with alcohol comsuption to the general practice and necessity of early detection. P. Mancheva, V. Madjova, A. Zabunov and Sv. Hristova.


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти