ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

3/2016

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

С. Найденов, к. Кощикова, д. Василева, а. Иванов, цв. Драгойчев, я. Рангелов, е. Димчовски, р. А. Шабани, е. Манов, н. Рунев.
Приложение на monakolin k за първична профилактика при пациенти с дислипидемия

К. Каменова, л. Лазаров, г. Богданов, т. Ханджиева-дърленска, г. Ставрева, д. Пендичева, д. Димитрова, г. Добревска, р. Методиева, д. Гетова и н. Бояджиева.
Плазмени нива на лептин, грелин и адипонектин при мъже и жени със затлъстяване и предиабет

С. Филкова и Цв. Търпоманова.
Роля на общопрактикуващите лекари в профилактиката на гръбначните изкривявания при децата

М. Платиканова и В. Карабойдева.
Информираност на тийнейджърите относно спин и сексуално предаваните инфекции

S. Naydenov, k. Koshtikova, d. Vasileva, a. Ivanov, ts. dragoychev, y. Rangelov, e. Dimchovsky, r. A. Shabani, e. Manov, n. Runev.
Monakolin  k for primary prevention of patients with dyslipidemia

K. Kamenova, l. Lazarov, g. Bogdanov, t. Handzhieva-darlenska, g. Stavreva, d. Pendicheva, d. Dimitrova, g. Dobrevska, r. Metodieva, d. Getova and n. Boyadzhieva.
Plasma levels of leptin, ghrelin, and adiponectin in male and femal patients with obesity and prediabets

S. Filkova andts. Tarpomanova.
Role of the general practitioners in the prevention of the curvature of the spine in children

М. Platikanova and v. Karaboideva.
Awareness of teenagers about aids and sexually transmitted diseases

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

В. Стоянов и Пл. Кинов.
Ятрогенна остеонекроза на колянна става след приложение на високи дози локален кортикостероид

С. Димитрова.
Прилагане на етичен анализ в общата медицинска практика

V. Stoyanov and pl. Kinov.
Yatrogenic osteonecrosis of the knee after administration of high doses of topical corticosteroids

S. Dimitrova.
Ethics analysis in general medical practice

ОБЗОРИ
REVIEWS

Т. Петкова и Ц. Дойчинова.
Имунопрофилактика  на варицела  и  херпес зостер

М. Баймакова.
HIV свързано неясно фебрилно състояние

К. Трифонова, Г. Йорданов, Й. Йорданови К. Славейков.
Ефектите на бременността върху зрителната система

Л. Джалев, А. Ферчева и В. Миланова.
Фактори на интернализираната стигма при лица с психични проблеми

 

T. Petkova and tz. Doychinova
Immunoprophylaxis of chickenpox and shingles

M. Baymakova.
Hiv associated fever of unknown origin

K. Trifonova, g. Jordanov, j. Jordanov and k. Slaveykov.
Effects of pregnancy on visual system

L. Djalev, a. Fercheva and v. Milanova.
Factors of internalized stigma among people with mental illnesps

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти