ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

3/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Е. Насева, С. Братованова, М. Стойчева и М. Гърдева.
Качество на живота, свързано със здравето – сравнение
на методиките за изчисляване на индекса eq-5d

Т. Веков.
Възможности за управление и контрол на позитивните
и реимбурсните списъци с лекарствени продукти в България

M. Aнгелова, Н. Koларова-янева, А. Николов,
В. Недкова и А. Божинова.
Статус на тютюнопушенето при пасивни пушачи

В. Дойчева, Й. Митова, Е. Петрова, С. Ангелова и Ц. Минчева.
Епидемиологични характеристики на  някои природноогнищни зоонозни инфекции в България за периода 2000-2013 г.

М. Карчева, Х. Хайдудова и С. Михайлова.
Сифилис в българия – съвременни тенденции

Т. Петкова и Ц. Дойчинова.
Клинична оценка на лабораторните показатели при скарлатина

Р. Владимирова, В. Стоянова, С. Кръстев,
В. Миланова и Т. Кондурджиев.
Електроконвулсивна терапия на перинатални психични разстройства – клинична ефективност

E. Naseva, S. Bratovanova, M. Stoicheva and M. Gardeva.
Health related quality of life – a comparison of eq-5d index
calculation methods

T. Vekov.
The opportunities for management and control of positive
and reimbursement lists of medicinal products in Вulgaria

M. Angelova, N. Kolarova-yaneva, A. Nikolov,
V. Nedkova and A. Bojinova.
Smoking status in passive smokers

V. Doycheva, Y. Mitova, E. Petrova, S. Angelova and Ts. Mincheva.
Epidemiological characteristics of some natural focal zoonotic infections in bulgaria for the period 2000-2013

М. Karcheva, H. Haydudova and S. Mihaylova.
Syphilis in bulgaria – current trends

T. Petkova and Tz. Doychinova.
Clinical еvaluation of laboratory parameters in scarlet fever

R. Vladimirova, V. Stoyanova, St. Krastev,
V. Milanova and T. Kondurdjiev.
Electroconvulsive therapy of perinatal mental disorders – clinical efficiency

ОБЗОРИ
REVIEWS

И. Тодоров, Д. Близнакова и М. Господинова.
Скарлатина и бъбреци

Т. Сбиркова и Р. Чолакова.
Вътрекостни хемангиоми на челюстите

Е. Касова и Й. Йорданов.
Теоретико-приложен анализ на актуални пазарноориентирани процеси в системата на националното здравеопазване

I. Todorov, D. Bliznakova and M. Gospodinova.
Scarlet fever and kidneys

T. Sbirkova and R. Cholakova.
Intraosseous hemangiomas of the jaw

E. Kasova and Y. Yordanov.
Theoretical and applied analysis of the current market-oriented processes in the national healthcare system


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти