ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

3/2013

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Н. Николов, М. Панчовска и З. Коларов.
Подготовка и обучение на общопрактикуващите лекари
  в ревматологията 

Ю. Раденкова-Саева.
Разпространение, структура на заболяванията и леталитет в отделение по токсикология – възрастни, за периода 2009-2011 г.

Е. Тодорова, П. Рукова и П. Балканска.
Здравната система в България – ефект върху самоуправлението на състоянието при пациенти с диабет

Р. Павлова, М. Петрова, Ш. Мехрабиан, K. Mихова, Р. Кънева, В. Митев и Л. Трайков.
Аполипопротеин е ε4 и немоторни симптоми при пациенти с болест на паркинсон с късно начало

Х. Бацелова, А. Кеворкян, Р. Райчева, О. Бойкинова, И. Балтаджиев, Й. Шопова и Й. Стоилова.
Епидемиологично проучване на хоспитализираните пациенти
с варицела в пловдивска област за периода 2000-2011 г.

Т. Веков.
Необходимост от подобряване модела на предписване на лекарствени продукти от лекарите в България     

N. Nikolov, M. Panchovska and Z. Kolarov.
Preparation and training of general practitioners in rheumatology   

J. Radenkova-Saeva.
Distribution, structure of diseases and lethality in a department
of toxicology for adults for the period 2009-2011

Е. Todorova, P. Roukova and P. Balkanska.
The impact of healthcare system in bulgaria on the diabetic patients self-management and state

R. Pavlova, М. Petrova, S. Mehrabian, К. Mihova, R. Kaneva, V. Mitev
and L. Traykov.
Apolipoprotein e ε4 and non-motor symptoms in patients
with late onset parkinson`s disease  

H. Batselova, A. Kevorkyan, R. Raycheva, O. Boykinova, I. Baltadziev,
Y. Shopova and Y. Stoilova.
An epide-miological survey on hospitalized patients with varicella
in the district of Plovdiv (2000-2011)

T. Vekov.
Need for improving the model of prescribing medicinal products
by physicians in Bulgaria

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

И. Нацов и Р. Трифонов.
Телесни разстройства и синдром на телесен дистрес
(с неясни симптоми) в общата медицинска практика

I. Natsov and R. Triffonov.
Somatization, somatoform disorders and bodily distress syndrome (medically unexplained symptoms) in general medical practice

ОБЗОРИ
REVIEWS

Д. Тонев и И. Груев.
Съвременни тенденции в диагностиката и лечението
на острата лумбосакрална болка със или без радикулопатия

D.Tonev and I.Gruev.
State-of-the-art algorithms in diagnosis and treatment
of acute low back pain with or without radiculopathy


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти