ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

3/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

С. Георгиева, А. Савова, Е. Паскалев и Г. Петрова.
Литературно проучване на законодателните изисквания и лекарствената терапия на бъбречно трансплантирани

К. Славейков, К. Трифонова, Л. Деспотова-Толева и Зл. Трифонов
Болка в кръста и общопрактикуващият лекар

В. Захариев.
Ролята на общопрактикуващите лекари в медицинското осигуряване на населението при радиационен тероризъм

literature review on regulatory requirements and medicinal therapy of patients with kidney transplants
S. Georgieva, А. Savova, Е. Paskalev and G. Petrova

Low back pain and the general practitioner
K. Slaveykov, K. Trifonova, L. Despotova-Toleva
and Zl. Trifonov

General practitioners’ role in providing medical assistance to population in case of radiation terrorism
V. Zahariev

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
PRACTICING HELP

Т. Веков.
Анализ на реимбурсните разходи на НЗОК за лекарствени продукти за домашно лечение

Analysis of reimbursement expenditures of the national health insurance fund for medicinal products for home therapy
авторски статии

T. Vekov

ОБЗОРИ
REVIEWS

Я. Корновски и Е. Исмаил.
Aктуални проучвания в ход по отношение на рака на маточната шийка (РМШ)

Е. Исмаил, Я. Корновски и Ст. Славчев.
Лечебни подходи при рак на маточната шийка в стадий
IB1 и IB2 по FIGO

М. Бончева.
Лечебни ефекти на плодовете от Aronia melanocarpa

Current ongoing studies in the management of cervical cancer patients
Y. Kornovski and E. Ismail

Therapeutical approaches for cervical cancer in figo stages
ib1 and ib2

E. Ismail, Y. Kornovski and St. Slavchev

Curative effects of the fruits of aronia melanocarpa
M. Boncheva


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти