ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

3/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

V. Madjova.
Possibilities for early diagnosis of chronic kidney disease in outpatient settings
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS
D. Petrov.
Myocardial intarction or severe hypokalaemia

R. Robeva, F. Rushidova and M. Yordanov.
Respiratory alkalosis in a female patient with diabetic nephropathy and chronic renal failure while taking acetylsalycilic acid (aspirin)
АКТУАЛНИ МНЕНИЯ
CURRENT OPINION
T. Vekov.
The impact of media stereotypes in health care
ОБЗОРИ
REVIEWS

П. Гатева и М. Ал-Каму.
Болестта на Parkinson – фармакокинетична оптимизация на симптоматичното лечение

К. Джамбазов и Н. Трайкова.
Някои проблеми и ринологични аспекти на диагностиката и лечението на алергичните ринити и риносинуити

Н. Трайкова, И. Трайков и А. Хилендаров.
Мястото на ком­пютърната томография при диагностиката на заболяванията на носа и околоносните кухини

P. Gateva and Mario Al-Kamu.
Parkinson’s disease – pharmacokinetic optimization of the symptomatic treatment

K. Dzhambazov and N. Traykova.
Some problems and rhinological aspects in the diagnosis and treatment of allergic rhinitis and rhinosinuitis

N. Traikova, I. Traikov and A. Hilendarov.
The role of computed tomography for diagnosing the diseases of nasal and paranasal cavities


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти