ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив
3/2010
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

В. Герова, Д. Свинаров, С. Стойнов и Д. Кацаров. Повишени серумни концентрации на йохексол като маркер за активност на възпалителните чревни заболявания

Л. Танкова, Г. Стоилов, А. Гегова, И. Терзиев и Н. Колев. Компютърноасистиран метод за оценка на ангиогенезата  при рак на ректума

V. Gerova, D. Svinarov, S. Stoynov and D. Katsarov. Increased serum concentrations of iohexol as a marker of disease activity in inflammatory bowel diseases

L. Tankova, G. Stoilov, A. Gegova, I. Terziev and N. Kolev. Computer-assisted method for angiogenesis assessment in rectal cancer

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

Т. Веков. Ефикасност на лечението на сърдечна недостатъчност клас по NYHA ІІІ-ІV
в домашни условия

Т. Vekov. Efficacy in home treatment of heart failure classes 3 and 4 accordng to New York Heart Association (NYHA) functional classification system

ОБЗОРИ
REVIEWS

Т. Петкова и С. Пачкова. Относно микробиологичната диагностика  на стрептококовите инфекции

С. Деянов. Мъртвопроверителство. Съобщение за смърт. „Маршрут” на трупа

T. Petkova and S. Pachkova. About microbiological diagnosis of streptococcal infections

S. Deyanov. Death verification. Death report. “Route” of the dead body


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти