ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив
3/2009
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Разработване и валидиране на спектрофотометричeн метод за определяне на Oxybenzone в слънцезащитни козметични продукти при самостоятелно и при съвместно присъствие с физични ултравиолетови филтри Zinc oxide и Titanium dioxide

Проучване на подготовката за оказване на медицинска помощ след авария при работещи

Development and validation of a spectrophotometric method for the determination of oxybenzone in sun protection cosmetic products, separately or in combination with the physical ultraviolet filters Zinc oxide and Titanium dioxide

A research on the preparation for medical assistance provision following an occupational accident

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

Стимулирането на генеричните прескрипции –
най-прекият път за съкращаване на публичните
и личните разходи за лекарствени продукти

Проучване на удовлетвореността на пациентите
от дейността на доброволните здравноосигурителни дружества през периода 2007-2009 г.

Причини за извършване на цезарово сечение при седалищно предлежание на плода

Профилактика на седалищното раждане

Вродени болести на гликозилиране тип І А

Вторичен хиперпаратиреоидизъм при хронична бъбречна недостатъчност

Stimulation of generic drugs prescription – the shortest way to cut public and personal costs for medicinal products

A research on patient satisfaction with the activity
of the voluntary health insurance companies
for the period 2007-2009

Grounds for caesarian section in breech presentation

Prevention of breech delivery

Congenital disorders of glycosylation type IA

Secondary hyperparathyreoidism in chronic renal failure


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти