ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив
3/2008
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

С. ЧАКЪРОВ, Р. ДИМИТРОВ, З. ЛАЗАРОВ И С. ЗЛАТЕВ.
ЛЕЧЕНИЕ НА СВРЪХАКТИВНИЯ ПИКОЧЕН МЕХУР

М. ПАНЧОВСКА, Л. ДЕСПОТОВА, Н. НИКОЛОВ, Р. МАКУЛЕВА, Р. АСЕНОВА И Г. ФОРЕВА. ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Г. ВАНДОВА И Ж. СУРЧЕВА. КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ

С. ТУФКОВА, Е. КАРАСЛАВОВА, М. ИВАНОВА, М. ДЯКОВА И   П. ТРЕНДАФИЛОВА. ОСТРИ ЕКЗОГЕННИ ОТРАВЯНИЯ И НИВА НА АНТИОКСИДАНТНА ЗАЩИТА (І ЧАСТ)

В. ДОЙЧЕВА, К. МАРИНОВ И Т. ДИМИТРОВА. ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ, МИКРОБИОЛОГИЧНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТУЛАРЕМИЯТА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1998-2006 Г.

В. КОЛЕВА, С. ГЕНЕВ, В. ДЕЛЧЕВА И М. ШИШЕНКОВ. ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР D3 – DREW-SCIENTIFIC – СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

TCHAKAROV, S., R. DIMITROV, Z. LAZAROV AND S. ZLATEV.
TREATMENT OF OVERACTIVE URINARY BLADDER

М. PANCHOVSKA, L. DESPOTOVA, N. NIKOLOV, R. MAKULEVA, R. ASENOVA AND G. FOREVA. TRAINING IN RHEUMATOLOGY AND THE NEEDS OF GENERAL PRACTICE

G. VANDOVA AND ZH. SURCHEVA. QUALITY OF LIFE OF ONCOHAEMATOLOGIC PATIENTS: A PILOT STUDY

ST. TUFKOVA, Е. KARASLAVOVA, М. IVANOVA, M. DYAKOVA AND P. TRENDAFILOVA. ACUTE EXOGENIC INTOXICATIONS AND ANTIOXIDANT DEFENCE LEVELS (PART І)

V. DOYCHEVA, K. MARINOV AND T. DIMITROVA. EPIDEMIOLOGIC, MICROBIOLOGIC, AND ECOLOGIC STUDIES OF TULAREMIA IN BULGARIA FOR THE PERIOD 1998-2006

W. KOLEVA, S. GENEV, W. DELCHEVA AND M. SHISHENKOV. THE HEMATOLOGIC ANALYZER D3 – DREW SCIENTIFIC: A COMPARATIVE STUDY

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

И. МИХАЙЛОВА И Д. ТОДОРОВА. ОСОБЕНОСТИ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

А. ПОСТАДЖИЯН. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ В ПОВЕДЕНИЕТО И ТЕРАПИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕЗИСТЕНТНА ХИПЕРТОНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

I. MIHAYLOVA AND D. TODOROVA. PECULIARITIES OF MEDICAL CARE ORGANIZATION IN CASES OF EARTHQUAKE

A. POSTADJIAN. PRACTICAL ASPECTS OF THE EVALUATION AND TREATMENT OF PATIENTS WITH RESISTANT HYPERTENSION IN PRIMARY CARE

ОБЗОРИ
REVIEWS

Л. МИТЕВА. РОЛЯ НА ОКСИДАТИВНИЯ СТРЕС И АНТИОКСИДАНТНАТА ЗАЩИТА ПРИ АЕРОБНИТЕ ОРГАНИЗМИ И В ЧАСТНОСТ ПРИ НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА – ОБЗОР

П. ПЕТРОВ, Е. КАРАСЛАВОВА, Д. МАРКОВА, П. ТРЕНДАФИЛОВА И Т. ЗЛАТАНОВА. МОРАЛНО-ЕТИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПРО­БЛЕМИ НА АБОРТА

L. MITEVA. ROLE OF THE OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT DEFENCE SYSTEM FOR AEROBE OGRANISMS AND IN PARTICULAR FOR SOME NERVOUS SYSTEM DISEASES

P. PETROV, E. KARASLAVOVA, D. MARKOVA, P. TRENDAFILOVA AND T. ZLATANOVA. MORAL, ETHICAL AND CLINICAL ASPECTS OF ABORTION


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти