ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

3/2007
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ЗДРАВНИ ЕФЕКТИ ЗА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ СЛЕД ЧЕРНОБИЛСКАТА АВАРИЯ Н . Чобанова

ОТНОШЕНИЕ , НАГЛАСА И ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СКРИНИНГОВА ПРОГРАМА ЗА КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ.
Р . Димова и Р . Димов

КЛИНИКО - РЕНТГЕНОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ПНЕВМОНИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ C. PNEUMONIAE: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ХЛАМИДИЙНА И ДРУГИ ПРИДОБИТИ В ОБЩЕСТВОТО ПНЕВМОНИИ. П . Глоговска, М . Горанов, М . Средкова, Я . Иванов и П . Павлов

НАДНОРМЕНА ТЕЛЕСНА МАСА И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 25-64 ГОДИНИ В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМА СИНДИ. Н . Василевски
и Г . Цолова

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕПТИЧНАТА ЯЗВЕНА БОЛЕСТ. Й . Благов
и Т . Пожарлиев

СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ БАКТЕРИАЛЕН МЕНИНГИТ С ПРИЧИНИТЕЛИ
S. PNEUMONIAE И N. MENINGITIDIS.
Ц . Дойчинова, П . Йорданова - Лалева
и П . Илиева

ЗНАНИЯ , УМЕНИЯ И НАВИЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН
НА ЖИВОТ
Г . Цолова

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ НА МОНОТОКСИЧНИТЕ ХЕРОИНОВИ И НА КОМБИНИРАНИТE С ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ
Ю . Раденкова - Саева

ПРЕДСТАВАТА ЗА КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СРЕД СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ. М. Льочкова, М . Стойкова и В. Михайлова

HEALTH EFFECTS FOR THE BULGARIAN POPULATION AFTER THE CHERNOBYL ACCIDENT. N. Chobanova

ATTITUDES, MOTIVATION AND BEHAVIOR OF GENERAL PRACTITIONERS TOWARD PERFORMANCE OF COLORECTAL CARCINOMA SCREENING PROGRAMME
R. Dimova and R. Dimov

CLINICAL AND RADIOLOGICAL STUDY OF C. PNEUMONIAE INDUCED PNEUMONIA: COMPARISON BETWEEN CHLAMYDIAL PNEUMONIA AND OTHER COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIAS. P. Glogovska, M. Goranov, M. Sredkova, Y. Ivanov
and P. Pavlov

OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG THE POPULATION AGED 25-64 IN THE CINDI PROGRAMME REGIONS. Vasilevski and G. Tsolova

SURGICAL THERAPY OF PEPTIC ULCER DISEASE Y. Blagov and T. Pozharliev

COMPARATIVE STUDIES OF BACTERIAL MENINGITIS, CAUSED BY S. PNEUMONIAE AND N. MENINGITIDIS T, S. Doychinova, P. Yordanova-Laleva and P. Ilieva

SCHOOLCHILDREN'S KNOWLEDGE, SKILLS AND HABITS FOR A HEALTHY LIFESTYLE. G. Tsolova.

CLINICAL ASPECTS OF MONOTOXIC HEROIN AND COMBINED WITH OTHER PSYCHO­ACTIVE SUBSTANCES ACUTE INTOXICATIONS. J. Radenkova-Saeva.

THE IDEA OF LIFE QUALITY AMONG MEDICAL STUDENTS. M. Lyochkova, M. Stoykova and V. Michaylova


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти