ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

2/2006
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
ORIGINAL ARTICLES

Проблемно базираното обучение - новата педагогическа стратегия.
А. Забунов,
П. Манчева, М. Делийски и В. Маджова.

Общата медицинска практика - реалност, проблеми, решения.
Ж. Христов и Г. Иванов.

Методики за оценка на качеството на живот - възможности за приложение в общата медицинска практика. П. Манчева, В. Маджова, М. Делийски, А. Забунов.

Обезпеченост с ресурси за здравно обучение в общата медицинска практика.
Р. Димова и Д. Димитрова.

Обучението на болните от захарен диабет тип 2 - неразделна част от добрия метаболитен контрол. С. Владeва, П. Фотев и К. Павлов.

Двуслойна ингвинална херниопластика със синтетична мрежа по Trabucco.
М. Радионов.

Връзка между честотата на тютюнопушенето и автоимунните тиреоидни заболявания със или без изявена тиреоид-асоциирана офталмопатия.
М. Боянов и Й. Матрозова.

Поведение при постпневмоничен плеврален емпием в детската възраст. А. Йонков, Д. Чаталбашев и С. Лазаров.

Problem based learning - the new pedagogical strategy.
A. Zabunov, P. Mancheva, M. Delijski and V. Madjova.

General medical practice - reality, problems and solutions . Zh. Hristov and G. Ivanov.

Quality of life assessment methods - application in general practice.
P. M a ncheva, V. Madjova, M. Delijski, A. Zabunov.

Provision and availability of resources for health education in general practice.
R. Dimova and D. Dimitrova.

Education of patients with type II diabetes mellitus - an integral part of good metabolic control . S. Vladeva, P. Fotev and K. Pavlov.

Bi-layer groin hernioplasty with synthetic mesh a modo Trabucco. M. Radionov.

A link between smoking and autoimmune thyroid disease with or without prevalent thyroid-associated ophthalmopathy. M. Boyanov and J. Matrozova.

Management of pleural empyema in childhood. A. Yonkov, D. Chatalbashev and S. Lazarov.


ОБЗОРИ
REVIEWS
Стволови клетки и лимфопоеза. М. Маркова и Цв. Маринова.
Stem cells and lymphopoiesis . M. Markova and Tsv. Marinova.

ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти