ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

2/2016

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

П. Добрилова.
Интегрираните грижи като елемент на първичната медицинска помощ

К. Стефанова.
Здравнопромотивни и профилактични интервенции в дейността на общопрактикуващите лекари

Е. Иванова-Генова и В. Миланова.
Житейски събития, предхождащи хоспитализацията на пациенти с шизофрения и биполярно афективно разстройство

Е. Иванова-Генова и В. Миланова.
Ранните травми в детството на пациенти с шизофрения и биполярно афективно разстройство

А. Кеворкян, В. Стоева, В. Христамян, Х. Лалабонова, В. Кондева, М. Христамян и Й. Стоилова.
Ниво на познание на денталните лекари за усложненията от бисфосфонатно лечение при имунокомпрометирани пациенти в денталната практика

Б. Парашкевова и Ю. Маринова.
Характеристики и фактори за професионална кариера на общопрактикуващите лекари: резултати от емпирично проучване

Цв. Валентинова, М. Балашкова, В. Недкова и Л. Гаджелова.
Специализацията по обща медицина през погледа на лекарите специализанти

P. Dobrilova.
Integrated care as elements of primary health care

K. Stefanova.
Health promotional and prophylactic interventions in the activities of general practitioners

E. Ivanova-Genova and V. Milanova.
Life events preceding hospitalization of patients with schizophrenia and bipolar disorder

E. Ivanova-Genova and V. Milanova.
The early childhood trauma in patients with schizophrenia and bipolar disorder

A. Kevorkyan, V. Stoeva, V. Hristamyan, H. Lalabonova, V. Kondeva, M. Hristamyan and Y. Stoilova.
Level of knowledge of dentists about the complications of bisphosphonate treatment in immunocompromised patients in dental practice

B. Parashkevova and J. Marinova.
General practitioners’ career characteristics and factors: results from an empirical study

Ts. Valentinova, M. Balashkova, V. Nedkova-Milanova and L. Gadjelova.
Specialization in general medicine through the eyes of postgraduate doctors

ОБЗОРИ
REVIEWS

М. Баймакова, А. Демирев и К. Плочев.
Образни и инвазивни изследвания при неясно фебрилно състояние

М. Мухтаров и И. Райнова.
Скрининг за кистна ехинококоза

Л. Танкова, М. Стоянова и Г. Танева.
Кистични неоплазми на панкреаса – предизвикателство за диагностика и клиничен подход

Д. Димитрова.
Медицинско осигуряване на населението при зика вирусна инфекция – вируснa инфекция с масови медицински загуби

М. Генова, К. Тодорова и П. Цанева.
Гестационният захарен диабет като рисков фактор за развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания

M. Baymakova, A. Demirev and K. Plochev.
Imaging and invasive procedures in fever of unknown origin

M. Muhtarov and I. Rainova.
Screening for cystic echinococcosis

L. Tankova, M. Stoyanova and G. Taneva.
cystic neoplasms of pancreas – a challenge for disgnostics and the clinical approach

D. Dimitrova.
Medical provision of the population during zika viral infection – viral infections with mass medical losses

M. Genova, K. Todorova and P. Tzaneva.
Gestational diabetes mellitus as a risk factor for development of diabetes and cardiovascular diseases

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти